คณะกรรมการบริหาร

กลับ

นายสุรัตน์ ฉายาวรเดช

รองกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร

นายสุรัตน์ ฉายาวรเดช

อายุ

51 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาโท การเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัทฯ (19/11/63)

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2564 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ สินเชื่อทะเบียนรถ
2562 – 2563 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล สินเชื่อทะเบียนรถ
2556 – 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง สินเชื่อทะเบียนรถ
2553 – 2555 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บจ. ไบโอแอคทีฟ เคมีภัณฑ์
2548 – 2552 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บจ. ท้ายบ้าน ฟิชเชอรี่ ห้องเย็น

หมายเหตุ : บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)