คณะกรรมการบริหาร

กลับ

นายปริทัศน์ เพชรอำไพ

รองกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร

นายปริทัศน์ เพชรอำไพ

อายุ

38 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาโท Banking and international finance, Cass Business School, London
  • ปริญญาตรี Engineering with Business Finance, University College London

คุณวุฒิอื่นๆ

  • Executive Education Program, Stanford Graduate School of Business
  • สมาชิก องค์กร Young Presidents' Organization (YPO)

สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัทฯ (19/11/63)

ร้อยละ 0.127

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร

บุตรชายของ นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ และ นางดาวนภา เพชรอำไพ

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2562 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล สินเชื่อทะเบียนรถ
2561 – 2562 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล สินเชื่อทะเบียนรถ
2558 – 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง สินเชื่อทะเบียนรถ
2553 – 2557 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บจ. เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ อสังหาริมทรัพย์
2550 – 2552 นักวิเคราะห์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคาร
2549 – 2550 นักวิเคราะห์ Goldman Sachs International, London สถาบันการเงิน
2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บมก. เมืองไทย ลิสซิ่ง สินเชื่อเช่าซื้อ

หมายเหตุ : บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)