คณะกรรมการบริหาร

กลับ

นายสุรพงษ์ เพ็ชรอำไพ

รองกรรมการผู้จัดการ (อาวุโส) / กรรมการบริหาร

นายสุรพงษ์ เพ็ชรอำไพ

อายุ

59 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษา กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา

สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัทฯ (19/11/63)

ร้อยละ 0.045

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร

น้องชายของ นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2562 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ (อาวุโส) บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล สินเชื่อทะเบียนรถ
2556 – 2561 รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง สินเชื่อทะเบียนรถ
2545 – 2555 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง สินเชื่อทะเบียนรถ
2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เมืองไทยลิสซิ่ง อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ นายหน้าประกันภัย

หมายเหตุ : บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)