คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

กลับ

ดร.ศึกษิต เพชรอำไพ

กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการ

ดร.ศึกษิต เพชรอำไพ

อายุ

40 ปี

ประเภทกรรมการ

กรรมการ

วันแต่งตั้งครั้งแรก

18 เมษายน 2562

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

2 ปี 8 เดือน

ที่อยู่ปัจจุบัน

13 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 83/1 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา

  • ปริญญาเอก / ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว) จาก มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ปริญญาโท / Master of Business Administration with Concentrations in Strategic Management and International Business, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี / Bachelor of Arts in International Management with a Concentration in Finance, Dominican University of California

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ

  • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 277/2019
  • หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 22/2019

ประวัติการทำงาน

2555 - 2558 อาจารย์พิเศษ วิทยาลัย นานาชาติ, มหาวิทยาลัยศิลปากร
2558 - 2564 อาจารย์วิทยาลัย นานาชาติ, มหาวิทยาลัยศิลปากร

การถือหุ้นในบริษัทฯ

902,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.043 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไมมี -

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

  • ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8/8 ครั้ง
  • ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 3/3 ครั้ง
  • ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล จำนวน 1/1 ครั้ง