คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

กลับ

นางนงนุช ดาวาสุวรรณ

กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการอิสระ

นางนงนุช ดาวาสุวรรณ

อายุ

67 ปี

ประเภทกรรมการ

กรรมการอิสระ

วันแต่งตั้งครั้งแรก

29 มีนาคม 2560

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

3 ปี 9 เดือน

ที่อยู่ปัจจุบัน

244 ซอยอุดมสุข 26 ถนนสุขุมวิท 103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา

  • ปริญญาตรี : บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ

  • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 137/2017
  • หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 26/2017
  • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leasers (RCL) รุ่นที่ 13/2018

ประวัติการทำงาน

2557 - 2558 หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากร ด่านศุลกากรนครพนม กรมศุลกากร
2555 - 2556 หัวหน้าฝ่ายบัญชีและอากร สำนักงานตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรมศุลกากร
2553 - 2554 หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบเขตปลอดอากร สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร กรมศุลกากร

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ไม่มี -

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไมมี -

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

  • ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8/8 ครั้ง
  • ประชุมกรรมการอิสระ จำนวน 1/1 ครั้ง
  • ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4/4 ครั้ง
  • ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 2/2 ครั้ง

หมายเหตุ: เข้ารับตำแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาล (แทนตำแหน่งที่ว่างลง) ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564