คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

กลับ

นางนงนุช ดาวาสุวรรณ

กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน / กรรมการอิสระ

นางนงนุช ดาวาสุวรรณ

อายุ

68 ปี

ประเภทกรรมการ

กรรมการอิสระ

วันแต่งตั้งครั้งแรก

29 มีนาคม 2560

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

4 ปี 9 เดือน

ที่อยู่ปัจจุบัน

244 ซอยอุดมสุข 26 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ

 • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 137/2017
 • หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 26/2017
 • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leasers (RCL) รุ่นที่ 13/2018
 • หลักสูตร Easy Listening : เกร็ดความรู้ด้าน AC ที่บัญชีไม่ควรพลาด ประจำปี 2564
 • หลักสูตร Easy Listening : เกร็ดความรู้ด้าน AC ที่บัญชีไม่ควรพลาด ประจำปี 2565

ประวัติการทำงาน

2557 - 2558 หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากร ด่านศุลกากรนครพนม กรมศุลกากร
2555 - 2556 หัวหน้าฝ่ายบัญชีและอากร สำนักงานตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรมศุลกากร
2553 - 2554 หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบเขตปลอดอากร สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร กรมศุลกากร

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ไม่มี -

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไมมี -

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

 • ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8/8 ครั้ง
 • ประชุมกรรมการอิสระ จำนวน 1/1 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 7/7 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 2/2 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน จำนวน 2/2 ครั้ง