คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

กลับ

นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม

ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม

อายุ

70 ปี

ประเภทกรรมการ

กรรมการอิสระ

วันแต่งตั้งครั้งแรก

12 กันยายน 2555

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

10 ปี 3 เดือน

ที่อยู่ปัจจุบัน

291 ซอยพัฒนาการ 61 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท การเงิน, Washington State University, USA

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ

 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 157/2012
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 13/2013
 • หลักสูตร Role of Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่นที่ 7/2015
 • หลักสูตร Easy Listening : เกร็ดความรู้ด้าน AC ที่บัญชีไม่ควรพลาด ประจำปี 2564
 • หลักสูตร Easy Listening : เกร็ดความรู้ด้าน AC ที่บัญชีไม่ควรพลาด ประจำปี 2565
 • สัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการ Value of Audit ประจำปี 2565

การถือหุ้นในบริษัทฯ

800,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.038 ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 )

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไอร่า แคปปิตอล
2552 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บมจ. หลักทรัพย์ ไอร่า

ตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

 • ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8/8 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 7/7 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการอิสระ จำนวน 1/1 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน จำนวน 2/2 ครั้ง