คณะกรรมการบริษัท

กลับ

นางดาวนภา เพชรอำไพ

กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ

นางดาวนภา เพชรอำไพ

อายุ

68 ปี

ประเภทกรรมการ

กรรมการ

วันแต่งตั้งครั้งแรก

12 กันยายน 2555

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

9 ปี 3 เดือน

ที่อยู่ปัจจุบัน

13 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 83/1 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา

  • ปริญญาโท OKLAHOMA CITY UNIVERSITY, USA., FINANCE, 2532

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ

  • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SET/2012

ประวัติการทำงาน

  • ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนบัตรเครดิต สำนักงานใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย
  • ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ธนาคารกสิกรไทย

การถือหุ้นในบริษัทฯ

720,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.96 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไมมี -

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

  • ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8/8 ครั้ง