คณะกรรมการบริษัท

กลับ

นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ

ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ

นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ

อายุ

68 ปี

ประเภทกรรมการ

กรรมการ

วันแต่งตั้งครั้งแรก

12 กันยายน 2555

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

9 ปี 3 เดือน

ที่อยู่ปัจจุบัน

13 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 83/1 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา

  • ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE), 2543
  • ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA), 2541
  • ปริญญาโท OKLAHOMA CITY UNIVERSITY, USA., FINANCE, 2533

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ

  • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SET/2012
  • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 5/2016)

ประวัติการทำงาน

  • บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัทฯ

710,056,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.49 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จำกัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ / รองประธานกรรมการ บริษัท นายณ์ เอสเตท จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

  • ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8/8 ครั้ง
  • ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 2/2 ครั้ง