คณะกรรมการบริษัท

กลับ

นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /กรรมการอิสระ

นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์

อายุ

64 ปี

ประเภทกรรมการ

กรรมการอิสระ

วันแต่งตั้งครั้งแรก

17 สิงหาคม 2563

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

1 ปี 4 เดือน

ที่อยู่ปัจจุบัน

64/16 ซอยเจริญมิตร แขวงพระโขยงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ

 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 72/2549
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 14/2549
 • หลักสูตร Director Diploma Examination รุ่น 20/2549
 • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 24/2021)

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ไม่มี -

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการธรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน บริษัทโกลบอล คอนเนคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
2549 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทโกลบอล คอนเนคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ฟิลอัพ จำกัด
2560 - 2563 ประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จำกัด
2554 - 2564 ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชน และครอบครัว จ.ปราจีนบุรี
2554 - 2558 ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชน และครอบครัว จ.ปราจีนบุรี
2557 - 2559 กรรมการบริหาร บริษัท ไอทีเอ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2550 - 2556 ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาว เริ่มอุดม จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

 • ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8/8 ครั้ง
 • ประชุมกรรมการอิสระ จำนวน 1/1 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 2/2 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4/4 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 1/3 ครั้ง **

**หมายเหตุ : เข้ารับตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (แทนตำแหน่งที่ว่างลง) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564