คณะกรรมการบริษัท

กลับ

นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ

นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์

อายุ

63 ปี

ประเภทกรรมการ

กรรมการอิสระ

วันแต่งตั้งครั้งแรก

12 กันยายน 2555

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

4 เดือน

ที่อยู่ปัจจุบัน

64/16 ซอยเจริญมิตร แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ

  • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 72/2549
  • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 14/2549
  • หลักสูตร Director Diploma Examination รุ่น 20/2549

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ไม่มี -

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการธรรมาภิบาล สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัทโกลบอล คอนเนคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
2549 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัทโกลบอล คอนเนคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ฟิลอัพ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จำกัด
2554 - ปัจจุบัน ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชน และครอบครัว จ.ปราจีนบุรี
2557 - 2559 กรรมการบริหาร บริษัท ไอทีเอ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2550 - 2556 ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาว เริ่มอุดม จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

  • ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 3/9 ครั้ง
  • ประชุมกรรมการอิสระ จำนวน 1/1 ครั้ง
  • ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 1/2 ครั้ง
  • ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 1/4 ครั้ง

หมายเหตุ : เข้ารับตำแหน่งกรรมการ ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563