คณะกรรมการบริษัท

กลับ

พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง

ประธานคณะกรรมการ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง

อายุ

72 ปี

ประเภทกรรมการ

กรรมการอิสระ

วันแต่งตั้งครั้งแรก

12 กันยายน 2555

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

8 ปี 3 เดือน

ที่อยู่ปัจจุบัน

294/10 หมู่ 5 ซอยนวมินทร์ 24 (อุเทน 13) ถนนนวมินทร์แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา

 • หลักสูตรนักเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรือ (รุ่นที่ 66)
 • หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ (รุ่นที่ 45) โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ
 • หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ (รุ่นที่ 28) วิทยาลัยการทัพเรือ
 • หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือออสเตรเลีย เครือรัฐออสเตรเลีย ปี พ.ศ.2529
 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 4515

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ

 • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 82/2010
 • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 5/2016)

ประวัติการทำงาน

 • ต้นหน ร.ล.ท่าจีน กองเรือปราบเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ
 • นายทหารอาวุธใต้น้ำ ร.ล.ท่าจีน กองเรือปราบเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ
 • ต้นเรือ ร.ล.สารสินธุ กองเรือปราบเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ
 • นายทหารปราบเรือดำน้ำ ร.ล.มงกุฎราชกุมาร กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
 • ผู้ช่วยต้นปืน ร.ล.มกุฎราชกุมาร กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
 • ต้นปืน ร.ล.มงกุฎราชกุมาร กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
 • ผู้บังคับการเรือ ร.ล.สู้ไพรินทร์ กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
 • นายธง ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ
 • รองเสนาธิการ สถานีทหารเรือกรุงเทพฯ (ปัจจุบันคือ ฐานทัพเรือกรุงเทพฯ)
 • ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ไทย/จาการ์ตา
 • ผู้ช่วยเลขานุการกองทัพเรือ
 • ผู้ช่วยเจ้ากรมข่าวทหารเรือ
 • รองเจ้ากรมข่าวทหารเรือ
 • ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ
 • เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด
 • ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ
 • ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ
 • รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

การถือหุ้นในบริษัทฯ

500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.024 ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 )

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย
2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ทีเอ ซีคอนซูเมอร์
2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. เอส แอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล

ตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

 • ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 9/9 ครั้ง
 • ประชุมกรรมการอิสระ จำนวน 1/1 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 2/2 ครั้ง