โครงสร้างรายได้

ประเภทของรายได้ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ไตรมาส 1 ปี 2565 ไตรมาส 2 ปี 2565 ไตรมาส 3 ปี 2565
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
รายได้ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
ในการให้บริการสินเชื่อ
11,880 93.65 13,962 94.77 15,195 94.86 4,285 96.36 4,617 95.70 4,959 95.64
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 1) 723 5.70 726 4.93 769 4.80 149 3.35 185 3.83 206 3.97
รายได้อื่น 2) 85 0.65 45 0.30 55 0.34 13 0.29 23 0.47 20 0.39
รวมรายได้ทั้งหมด 12,688 100 14,733 100 16,019 100 4,447 100 4,825 100 5,185 100

หมายเหตุ :

1) รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ ประกอบด้วย ค่าปรับและค่าติดตามทวงถาม ค่านายหน้าจากการขายประกันของ MTLI

2) รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้ค่าบริการข้อมูลแก่บริษัทประกัน, กำไรจากการขายทรัพย์สิน, ค่าเสียหายจากการยึด รถยึด เป็นต้น