โครงสร้างรายได้

ประเภทของรายได้ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ไตรมาส 1 ปี 2566
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
รายได้ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
ในการให้บริการสินเชื่อ
13,962 94.77 15,195 94.86 19,199 95.10 5,396.80 95.85
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 1) 726 4.93 769 4.80 792 4.50 217.77 3.87
รายได้อื่น 2) 45 0.30 55 0.34 77 0.40 15.61 0.28
รวมรายได้ทั้งหมด 14,733 100 16,019 100 20,068 100 25,698 100

หมายเหตุ :

1) รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ ประกอบด้วย ค่าปรับและค่าติดตามทวงถาม ค่านายหน้าจากการขายประกันของ MTLI

2) รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้ค่าบริการข้อมูลแก่บริษัทประกัน, กำไรจากการขายทรัพย์สิน, ค่าเสียหายจากการยึด รถยึด เป็นต้น