โครงสร้างรายได้

ประเภทของรายได้ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 1Q/2564 2Q/2564 3Q/2564
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
รายได้ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
ในการให้บริการสินเชื่อ
9,544 91.63 11,880 93.65 13,962 94.77 3,585 92.95 3,684 94.50 3,847 95.40
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 1) 796 7.65 723 5.70 726 4.93 263 6.83 198 5.10 177 4.40
รายได้อื่น 2) 76 0.73 85 0.65 45 0.30 8 0.21 14 0.40 8 0.20
รวมรายได้ทั้งหมด 10,416 100.01 12,688 100 14,733 100 3,857 100.00 3,896 100.00 4,032 100.00

หมายเหตุ :

1) รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ ประกอบด้วย ค่าปรับและค่าติดตามทวงถาม ค่านายหน้าจากการขายประกันของ MTLI

2) รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้ค่าบริการข้อมูลแก่บริษัทประกัน, กำไรจากการขายทรัพย์สิน, ค่าเสียหายจากการยึด รถยึด เป็นต้น