ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม

หน่วย: ล้านบาท

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

หน่วย: ล้านบาท

สินทรัพย์รวม

หน่วย: ล้านบาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

หน่วย: ล้านบาท
รายละเอียด ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ไตรมาส 1/2566
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 61,871.60 77,221.88 98,389.84 128,066.20 131,802.35
หนี้สินรวม 45,899.89 56,539.74 73,521.34 98,975.60 101,660.35
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 2,120.00 2,120.00 2,120.00 2,120.00 2,120.00
รายได้รวม 12,687.93 14,732.59 16,018.74 20,068.49 5,630.18
กำไรสุทธิ 4,237.47 5,213.92 4,944.55 5,093.09 1,070.08
กำไรต่อหุ้น (บาท) 2.00 2.46 2.33 2.40 0.50
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ          
ROA(%) 11.02 11.98 9.49 8.10 7.62
ROE(%) 26.53 28.45 21.71 18.88 16.98
อัตรากำไรสุทธิ(%) 33.40 35.39 30.87 25.38 19.01