ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม

หน่วย: ล้านบาท

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

หน่วย: ล้านบาท

สินทรัพย์รวม

หน่วย: ล้านบาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

หน่วย: ล้านบาท
รายละเอียด ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 1Q/2564
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 36,953.01 49,146.11 61,871.60 77,221.88 79,742
หนี้สินรวม 28,009.70 36,847.04 44,351.36 56,539.74 57,685
ส่วนของผู้ถือหุ้น 8,943.32 12,299.07 15,971.71 20,682.13 22,058
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 2,120.00 2,120.00 2,120.00 2,120.00 2,120
รายได้รวม 7,470.99 10,416.46 12,687.93 14,732.59 3,857
กำไรสุทธิ 2,500.60 3,713.39 4,237.47 5,213.92 1,374
กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.18 1.75 2.00 2.46 0.65
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ          
ROA(%) 10.12 10.75 9.82 6.75 7.33
ROE(%) 31.99 34.96 31.43 25.21 27.46
อัตรากำไรสุทธิ(%) 33.47 35.64 33.64 35.39 35.62