ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม

หน่วย: ล้านบาท

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

หน่วย: ล้านบาท

สินทรัพย์รวม

หน่วย: ล้านบาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

หน่วย: ล้านบาท
รายละเอียด ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 1Q/2564 2Q/2564
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 36,953.01 49,146.11 61,871.60 77,221.88 79,742 86,570
หนี้สินรวม 28,009.70 36,847.04 44,351.36 56,539.74 57,685 64,025
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 2,120.00 2,120.00 2,120.00 2,120.00 2,120 22,545
รายได้รวม 7,470.99 10,416.46 12,687.93 14,732.59 3,857 3,896
กำไรสุทธิ 2,500.60 3,713.39 4,237.47 5,213.92 1,374 1,270
กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.18 1.75 2.00 2.46 0.65 2.40
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ            
ROA(%) 10.12 10.75 9.82 6.75 7.33 6.23
ROE(%) 31.99 34.96 31.43 25.21 27.46 26.43
อัตรากำไรสุทธิ(%) 33.47 35.64 33.64 35.39 35.62 32.60