ข้อมูลผู้ค้าหลักทรัพย์

ผู้ค้าหลักทรัพย์ ที่อยู่
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด ชั้น 8, 15-17, 19, 21 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ 287 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 500 อาคาร อัมรินทร์ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 173 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ ชั้น 8-11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชั้น M, 10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ 127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชั้น 14-16 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330