การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ดาวน์โหลด
ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ดาวน์โหลด
ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และวิธีมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
ประวัติกรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข (ขอแนะนำ) ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค ดาวน์โหลด
ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์และแบบส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
คู่มือการเข้าร่วมประชุมออนไลน์ ดาวน์โหลด
การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
(ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล ได้ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565 จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565)
หลักเกณฑ์ในการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด
การให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ
(ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล ได้ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565 จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565)
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ ดาวน์โหลด
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
วิดีโองานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ชมวิดีโอ