ข้อมูลหุ้นกู้

ชื่อผู้ออกและเสนอขายหุ้นกู้

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ตัวย่อ

MTC

อันดับความน่าเชื่อถือ

BBB+/TRIS

กลุ่มธุรกิจ

ธุรกิจการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์
  • ที่อยู่
    332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
  • เบอร์โทรศัพท์
    02-483-8888
  • อีเมล
  • เว็บไซต์

Short-Term Debentures

สัญลักษณ์
ThaiBMA
ประเภทผู้ลงทุน
วันที่ออก
และเสนอขาย
วันที่ครบ
กำหนด
มูลค่าการออก
และเสนอขาย
(ล้านบาท)
มูลค่าคงค้าง
(ล้านบาท)
ระยะเวลา
ระยะเวลาที่เหลือ
(ปี)
ประเภทของหุ้นกู้
MTC22815A ผู้ลงทุนสถาบัน 10/02/2022 15/08/2022 100.00 100.00 0.51 ปี 0.03 ไม่มีประกัน
MTC22823A ผู้ลงทุนสถาบัน 24/02/2022 23/08/2022 200.00 200.00 0.49 ปี 0.05 ไม่มีประกัน
MTC22825A ผู้ลงทุนสถาบัน 24/02/2022 25/08/2022 200.00 200.00 0.50 ปี 0.05 ไม่มีประกัน
MTC22826A ผู้ลงทุนสถาบัน 24/02/2022 26/08/2022 120.00 120.00 0.50 ปี 0.06 ไม่มีประกัน
MTC22N28A ผู้ลงทุนสถาบัน 25/05/2022 28/11/2022 150.00 150.00 0.51 ปี 0.32 ไม่มีประกัน
MTC22818A ผู้ลงทุนสถาบัน 25/05/2022 18/08/2022 250.00 250.00 0.23 ปี 0.04 ไม่มีประกัน
MTC22822A ผู้ลงทุนสถาบัน 25/05/2022 22/08/2022 50.00 50.00 0.24 ปี 0.05 ไม่มีประกัน
MTC22901A ผู้ลงทุนสถาบัน 02/06/2022 01/09/2022 100.00 100.00 0.25 ปี 0.07 ไม่มีประกัน
MTC22907A ผู้ลงทุนสถาบัน 09/06/2022 07/09/2022 400.00 400.00 0.25 ปี 0.09 ไม่มีประกัน
MTC22O03A ผู้ลงทุนสถาบัน 30/06/2022 03/10/2022 200.00 200.00 0.26 ปี 0.16 ไม่มีประกัน
MTC22930A ผู้ลงทุนสถาบัน 04/07/2022 30/09/2022 190.00 190.00 0.24 ปี 0.15 ไม่มีประกัน
MTC22O28B ผู้ลงทุนสถาบัน 26/07/2022 28/10/2022 250.00 250.00 0.26 ปี 0.23 ไม่มีประกัน
MTC22O27A ผู้ลงทุนสถาบัน 27/07/2022 27/10/2022 300.00 300.00 0.25 ปี 0.23 ไม่มีประกัน
MTC22O28A ผู้ลงทุนสถาบัน 27/07/2022 28/10/2022 200.00 200.00 0.25 ปี 0.23 ไม่มีประกัน
MTC22N02A ผู้ลงทุนสถาบัน 01/08/2022 02/11/2022 300.00 300.00 0.25 ปี 0.24 ไม่มีประกัน
MTC23210A ผู้ลงทุนสถาบัน 03/08/2022 10/02/2023 300.00 300.00 0.52 ปี 0.52 ไม่มีประกัน

Long-Term Debentures

สัญลักษณ์
ThaiBMA
ประเภทผู้ลงทุน
วันที่ออก
และเสนอขาย
วันที่ครบ
กำหนด
มูลค่าการออก
และเสนอขาย
(ล้านบาท)
มูลค่าคงค้าง
(ล้านบาท)
ระยะเวลา
ระยะเวลาที่เหลือ
(ปี)
ประเภทของหุ้นกู้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
MTC22NA การเสนอขายแก่นักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ 2/11/2018 2/11/2022 1,515.50 1,515.50 4.00 Yrs. 0.24 ไม่มีประกัน BAY
MTC22NB นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป 22/02/2019 2/11/2023 2,349.70 2,349.70 3.70 Yrs. 0.24 ไม่มีประกัน BAY
MTC237A นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป 11/07/2019 11/07/2023 1,756.70 1,756.70 4.00 Yrs. 0.93 ไม่มีประกัน BAY
MTC237B การเสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน 22/07/2019 14/07/2023 500.00 500.00 3.98 Yrs. 0.94 ไม่มีประกัน
MTC228A การเสนอขายในวงแคบแก่นักลงทุนไม่เกิน 10 ราย 9/08/2019 8/08/2022 200.00 200.00 3.00 Yrs. 0.01 ไม่มีประกัน
MTC232A การเสนอขายแก่นักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ 14/11/2019 14/02/2023 1,500.00 1,500.00 3.25 Yrs. 0.53 ไม่มีประกัน KTB
MTC23NA การเสนอขายแก่นักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ 14/11/2019 14/11/2023 500.00 500.00 4.00 Yrs. 1.28 ไม่มีประกัน KTB
MTC232B การเสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน 25/11/2019 25/02/2023 1,000.00 1,000.00 3.25 Yrs. 0.56 ไม่มีประกัน KTB
MTC236A การเสนอขายแก่นักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ 13/03/2020 13/06/2023 900.00 900.00 3.25 Yrs. 0.85 ไม่มีประกัน KTB
MTC243A การเสนอขายแก่นักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ 13/03/2020 13/03/2024 900.00 900.00 4.00 Yrs. 1.61 ไม่มีประกัน KTB
MTC23NB นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป 12/06/2020 14/11./ 2023 1,319.20 1,319.20 3.42 Yrs. 1.28 ไม่มีประกัน BAY
MTC23NC นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป 26/11/2020 14/11/2023 2,836.60 2,836.60 2.97 Yrs. 1.28 ไม่มีประกัน BAY
MTC22NC นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป 26/11/2020 2/11/2022 2,163.04 2,163.04 1.93 Yrs. 0.24 ไม่มีประกัน BAY
MTC232C นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป 23/02/2021 13/03/2023 1,514.00 1,514.00 2.01 Yrs. 0.56 ไม่มีประกัน BAY
MTC243B นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป 23/02/2021 13/03/2024 2,486.00 2,486.00 3.05 Yrs. 1.61 ไม่มีประกัน BAY
MTC243C การเสนอขายแก่นักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ 25/03/2021 28/03/2024 500.00 500.00 3.01 Yrs. 1.65 ไม่มีประกัน BAY
MTC233A การเสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน 25/03/2021 24/03/2024 500.00 500.00 2.00 Yrs. 0.63 ไม่มีประกัน
MTC235A การเสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน 27/05/2021 30/05/2024 1,100.00 1,100.00 2.01 Yrs. 0.82 ไม่มีประกัน
MTC245A การเสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน 27/05/2021 28/05/2024 1,600.00 1,600.00 3.01 Yrs. 1.81 ไม่มีประกัน
MTC255A การเสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน 27/05/2021 27/05/2025 800.00 800.00 4.00 Yrs. 2.81 ไม่มีประกัน
MTC265A การเสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน 27/05/2021 26/05/2026 500.00 500.00 5.00 Yrs. 3.81 ไม่มีประกัน
MTC238A การเสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน 16/08/2021 15/08/2023 2,000.00 2,000.00 2.00 Yrs. 1.03 ไม่มีประกัน
MTC248A นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป 26/08/2021 27/08/2024 1,641.80 1,641.80 3.01 Yrs. 2.06 ไม่มีประกัน BAY
MTC258A นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป 26/08/2021 26/08/2025 1,361.80 1,361.80 4.00 Yrs. 3.06 ไม่มีประกัน BAY
MTC268A นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป 26/08/2021 25/08/2026 996.40 996.40 5.00 Yrs. 4.06 ไม่มีประกัน BAY
MTC23OA การเสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน 25/10/2021 17/ต.ค./2023 2,000 2,000 1.98 Yrs. 1.20 ไม่มีประกัน
MTC26NA นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป 09/11/2021 03/11/2026 1,000.00 1,000.00 4.99 Yrs. 4.25 ไม่มีประกัน BAY
MTC25NA นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป 09/11/2021 04/11/2025 1,598.00 1,598.00 3.99 Yrs. 3.25 ไม่มีประกัน BAY
MTC24NA นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป 09/11/2021 05/11/2024 1,902.00 1,902.00 2.99 Yrs. 2.25 ไม่มีประกัน BAY
MTC251A การเสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน 26/01/2022 26/01/2025 500.00 500.00 3.00 Yrs. 2.48 ไม่มีประกัน
MTC241A การเสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน 26/01/2022 26/01/2024 2,500.00 2,500.00 2.00 Yrs. 1.48 ไม่มีประกัน
MTC252A นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป 23/02/2022 24/02/2025 1,609.00 1,609.00 3.01 Yrs. 2.56 ไม่มีประกัน BAY
MTC262A นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป 23/02/2022 23/02/2026 1,391.00 1,391.00 4.00 Yrs. 3.56 ไม่มีประกัน BAY
MTC276A นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป 08/06/2022 07/06/2027 933.20 933.20 5.00 Yrs. 4.84 ไม่มีประกัน BAY
MTC272A นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป 23/02/2022 22/02/2570 1,000.00 1,000.00 5.00 Yrs. 4.55 ไม่มีประกัน BAY
MTC244A การเสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน 07/04/2022 07/04/2024 2,500.00 2,500.00 2.00 Yrs. 1.67 ไม่มีประกัน
MTC276A นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป 08/06/2022 07/06/2027 933.20 933.20 5.00 Yrs. 4.55 ไม่มีประกัน BAY
MTC256A นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป 08/06/2022 08/06/2025 2,200.00 2,200.00 3.00 Yrs. 2.84 ไม่มีประกัน BAY
MTC272A นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป 23/02/2022 22/02/2570 1,000.00 1,000.00 5.00 Yrs. 4.55 ไม่มีประกัน BAY
MTC266A นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป 08/06/2022 08/06/2026 1,831.10 1,831.10 4.00 Yrs. 3.84 ไม่มีประกัน BAY
MTC246A การเสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน 24/06/2022 17/06/2024 960.00 960.00 1.98 Yrs. 1.87 ไม่มีประกัน
MTC277A การเสนอขายแก่นักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ 06/07/2022 06/07/2027 500.00 500.00 5.00 Yrs. 1.97 ไม่มีประกัน

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย TRIS

วันที่ออก
อันดับความน่าเชื่อถือ
เอกสาร
13/01/65 BBB+ ดาวน์โหลด
05/10/64 BBB+ ดาวน์โหลด
15/07/64 BBB+ ดาวน์โหลด
31/05/64 BBB+ ดาวน์โหลด
16/12/63 BBB+ ดาวน์โหลด
22/10/63 BBB+ ดาวน์โหลด
29/05/63 BBB+ ดาวน์โหลด
30/04/63 BBB+ ดาวน์โหลด
10/06/62 BBB+ ดาวน์โหลด
30/04/62 BBB+ ดาวน์โหลด
3/01/62 BBB ดาวน์โหลด
8/06/61 BBB ดาวน์โหลด
5/06/17 BBB ดาวน์โหลด
10/11/16 BBB ดาวน์โหลด
9/05/16 BBB ดาวน์โหลด
19/08/15 BBB ดาวน์โหลด
ผู้ค้าหลักทรัพย์
ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10163 0-2296-3582
ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 0-2230-2328, 0-2353-5421, 0-2626-3646 และ 02-626-3592
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย เลขที่ 44 อาคารหลังสวน ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 0-2626-7000
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 0-2208-3071 – 3075 (สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป)
ธนาคารกสิกร เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 0-2888-8888 กด 819
บริษัทหลักทรัพยเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เลขที่ 252/6 อาคารสำนักงานเมืองไทยภัทร คอมเพล็กซ์ 1 ชั้น 6, 8-11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 0-2305-9442
ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 0-2777-6784
ผู้แทน
ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10163 0-2296-3582
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 0-2208-3071 – 3075 (สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป)
นายทะเบียน
ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10163 0-2296-3582
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย เลขที่ 44 อาคารหลังสวน ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 0-2626-7000
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 0-2208-3071 – 3075 (สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป)