ข้อมูลหุ้นกู้

ชื่อผู้ออกและเสนอขายหุ้นกู้

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ตัวย่อ

MTC

อันดับความน่าเชื่อถือ

BBB+/TRIS

กลุ่มธุรกิจ

ธุรกิจการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์
  • ที่อยู่
    332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
  • เบอร์โทรศัพท์
    02-483-8888
  • อีเมล
  • เว็บไซต์

Short-Term Debentures

สัญลักษณ์
ThaiBMA
วันที่ออก
และเสนอขาย
วันที่ครบ
กำหนด
มูลค่าการออกและเสนอขาย
(ล้านบาท)
มูลค่าคงค้าง
(ล้านบาท)
ระยะเวลา
ระยะเวลาที่เหลือ (ปี)
ประเภทของหุ้นกู้
MTC21N04A II 07-พ.ค.-2564 04-พ.ย.-2564 150.00 150.00 0.50 Yrs 0.35 UNSECURE
MTC21N09A II 11-พ.ค.-2564 09-พ.ย.-2564 150.00 150.00 0.50 Yrs 0.36 UNSECURE
MTC21827A II 21-พ.ค.-2564 27-ส.ค.-2564 100.00 100.00 0.27 Yrs 0.16 UNSECURE
MTC21826A II 28-พ.ค.-2564 26-ส.ค.-2564 150.00 150.00 0.25 Yrs 0.16 UNSECURE
MTC21908A II 08-มิ.ย.-2564 08-ก.ย.-2564 100.00 100.00 0.25 Yrs 0.19 UNSECURE
MTC21929A II 28-มิ.ย.-2564 29-ก.ย.-2564 100.00 100.00 0.25 Yrs 0.25 UNSECURE
MTC21930A II 29-มิ.ย.-2564 30-ก.ย.-2564 100.00 100.00 0.25 Yrs 0.25 UNSECURE

Long-Term Debentures

สัญลักษณ์
ThaiBMA
วันที่ออก
และเสนอขาย
วันที่ครบ
กำหนด
มูลค่าการออกและเสนอขาย
(ล้านบาท)
ระยะเวลา
ประเภทของหุ้นกู้
ผู้แทน
นายทะเบียน
MTLS218A II/HNW 31-ส.ค.-2560 31-ส.ค.-2564 1,295.80 1,295.80 4.00 Yrs 0.17 UNSECURE
MTLS222A II/HNW 28-ก.พ.-2561 28-ก.พ.-2565 1,000.00 1,000.00 4.00 Yrs 0.67 UNSECURE
MTC227A II/HNW 19-ก.ค.-2561 19-ก.ค.-2565 1,564.00 1,564.00 4.00 Yrs 1.05 UNSECURE
MTC21NA II/HNW 02-พ.ย.-2561 02-พ.ย.-2564 1,697.50 1,697.50 3.00 Yrs 0.35 UNSECURE
MTC22NA II/HNW 02-พ.ย.-2561 02-พ.ย.-2565 1,515.50 1,515.50 4.00 Yrs 1.35 UNSECURE
MTC22NB PO 22-ก.พ.-2562 02-พ.ย.-2565 2,349.70 2,349.70 3.70 Yrs 1.35 UNSECURE
MTC222A PO 22-ก.พ.-2562 28-ก.พ.-2565 1,650.30 1,650.30 3.02 Yrs 0.67 UNSECURE
MTC222B II 26-ก.พ.-2562 28-ก.พ.-2565 500.00 500.00 3.01 Yrs 0.67 UNSECURE
MTC226A PP10 19-มิ.ย.-2562 30-มิ.ย.-2565 270.00 270.00 3.03 Yrs 1.00 UNSECURE
MTC217A II 11-ก.ค.-2562 11-ก.ค.-2564 1,200.00 1,200.00 2.00 Yrs 0.03 UNSECURE
MTC227B PO 11-ก.ค.-2562 11-ก.ค.-2565 2,043.30 2,043.30 3.00 Yrs 1.03 UNSECURE
MTC237A PO 11-ก.ค.-2562 11-ก.ค.-2566 1,756.70 1,756.70 4.00 Yrs 2.03 UNSECURE
MTC217B PP10 12-ก.ค.-2562 23-ก.ค.-2564 200.00 200.00 2.03 Yrs 0.07 UNSECURE
MTC237B II 22-ก.ค.-2562 14-ก.ค.-2566 500.00 500.00 3.98 Yrs 2.04 UNSECURE
MTC228A PP10 09-ส.ค.-2562 08-ส.ค.-2565 200.00 200.00 3.00 Yrs 1.11 UNSECURE
MTC218A II 15-ส.ค.-2562 13-ส.ค.-2564 500.00 500.00 2.00 Yrs 0.12 UNSECURE
MTC218B II 19-ส.ค.-2562 19-ส.ค.-2564 500.00 500.00 2.00 Yrs 0.14 UNSECURE
MTC21NB II 14-พ.ย.-2562 14-พ.ย.-2564 1,000.00 1,000.00 2.00 Yrs 0.38 UNSECURE
MTC232A II/HNW 14-พ.ย.-2562 14-ก.พ.-2566 1,500.00 1,500.00 3.25 Yrs 1.63 UNSECURE
MTC23NA II/HNW 14-พ.ย.-2562 14-พ.ย.-2566 500.00 500.00 4.00 Yrs 2.38 UNSECURE
MTC232B II 25-พ.ย.-2562 25-ก.พ.-2566 1,000.00 1,000.00 3.25 Yrs 1.66 UNSECURE
MTC226B II 13-มี.ค.-2563 13-มิ.ย.-2565 1,200.00 1,200.00 2.25 Yrs 0.96 UNSECURE
MTC243A II/HNW 13-มี.ค.-2563 13-มี.ค.-2567 900.00 900.00 4.00 Yrs 2.71 UNSECURE
MTC236A II/HNW 13-มี.ค.-2563 13-มิ.ย.-2566 900.00 900.00 3.25 Yrs 1.96 UNSECURE
MTC23NB PO 12-มิ.ย.-2563 14-พ.ย.-2566 1,319.20 1,319.20 3.42 Yrs 2.38 UNSECURE
MTC21NC PO 12-มิ.ย.-2563 12-พ.ย.-2564 2,680.80 2,680.80 1.42 Yrs 0.37 UNSECURE
MTC23NC PO 26-พ.ย.-2563 14-พ.ย.-2566 2,836.60 2,836.60 2.97 Yrs 2.38 UNSECURE
MTC22NC PO 26-พ.ย.-2563 02-พ.ย.-2565 2,163.40 2,163.40 1.93 Yrs 1.35 UNSECURE
MTC243B PO 23-ก.พ.-2564 13-มี.ค.-2567 2,486.00 2,486.00 3.05 Yrs 2.71 UNSECURE
MTC232C PO 23-ก.พ.-2564 25-ก.พ.-2566 1,514.00 1,514.00 2.01 Yrs 1.66 UNSECURE
MTC233A II 25-มี.ค.-2564 24-มี.ค.-2566 500.00 500.00 2.00 Yrs 1.73 UNSECURE
MTC243C II/HNW 25-มี.ค.-2564 28-มี.ค.-2567 500.00 500.00 3.01 Yrs 2.75 UNSECURE
MTC245A II 27-พ.ค.-2564 28-พ.ค.-2567 1,600.00 1,600.00 3.01 Yrs 2.92 UNSECURE
MTC255A II 27-พ.ค.-2564 27-พ.ค.-2568 800.00 800.00 4.00 Yrs 3.91 UNSECURE
MTC265A II 27-พ.ค.-2564 26-พ.ค.-2569 500.00 500.00 5.00 Yrs 4.91 UNSECURE
MTC235A II 27-พ.ค.-2564 30-พ.ค.-2566 1,100.00 1,100.00 2.01 Yrs 1.92 UNSECURE

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย TRIS

วันที่ออก
อันดับความน่าเชื่อถือ
เอกสาร
16/12/20 BBB+ ดาวน์โหลด
22/10/20 BBB+ ดาวน์โหลด
29/05/20 BBB+ ดาวน์โหลด
30/04/20 BBB+ ดาวน์โหลด
10/06/19 BBB+ ดาวน์โหลด
30/04/19 BBB+ ดาวน์โหลด
3/01/19 BBB ดาวน์โหลด
8/06/18 BBB ดาวน์โหลด
5/06/17 BBB ดาวน์โหลด
10/11/16 BBB ดาวน์โหลด
9/05/16 BBB ดาวน์โหลด
19/08/15 BBB ดาวน์โหลด
ผู้ค้าหลักทรัพย์
ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 0-2296-3582
ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 0-2230-2328, 0-2353-5421, 0-2626-3646 และ 02-626-3592
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย เลขที่ 44 อาคารหลังสวน ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 0-2626-7000
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 0-2208-3071 – 3075 (สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป)
ธนาคารกสิกร เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 0-2888-8888 กด 819
บริษัทหลักทรัพยเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เลขที่ 252/6 อาคารสำนักงานเมืองไทยภัทร คอมเพล็กซ์ 1 ชั้น 6, 8-11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 0-2305-9442
ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 0-2777-6784
ผู้แทน
ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 0-2296-3582
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 0-2208-3071 – 3075 (สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป)
นายทะเบียน
ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 0-2296-3582
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย เลขที่ 44 อาคารหลังสวน ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 0-2626-7000
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 0-2208-3071 – 3075 (สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป)