ข้อมูลหุ้นกู้

ชื่อผู้ออกและเสนอขายหุ้นกู้

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ตัวย่อ

MTC

อันดับความน่าเชื่อถือ

BBB+/TRIS

กลุ่มธุรกิจ

ธุรกิจการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์
  • ที่อยู่
    332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
  • เบอร์โทรศัพท์
    02-483-8888
  • อีเมล
  • เว็บไซต์

Short-Term Debentures

สัญลักษณ์
ThaiBMA
ประเภทผู้ลงทุน
วันที่ออก
และเสนอขาย
วันที่ครบ
กำหนด
มูลค่าการออก
และเสนอขาย
(ล้านบาท)
มูลค่าคงค้าง
(ล้านบาท)
ระยะเวลา
ระยะเวลาที่เหลือ
(ปี)
ประเภทของหุ้นกู้
MTC23210A ผู้ลงทุนสถาบัน 3/08/2022 10/02/2023 300 300 0.52 0.12 ไม่มีประกัน
MTC23308A ผู้ลงทุนสถาบัน 6/09/2022 8/03/2023 300 300 0.5 0.19 ไม่มีประกัน
MTC23130A ผู้ลงทุนสถาบัน 28/10/2022 30/01/2023 250 250 0.26 0.09 ไม่มีประกัน
MTC23203A ผู้ลงทุนสถาบัน 2/11/2022 3/02/2023 250 250 0.25 0.1 ไม่มีประกัน
MTC23127A ผู้ลงทุนสถาบัน 2/11/2022 27/01/2023 300 300 0.24 0.08 ไม่มีประกัน
MTC23209A ผู้ลงทุนสถาบัน 8/11/2022 9/02/2023 350 350 0.25 0.12 ไม่มีประกัน
MTC23221A ผู้ลงทุนสถาบัน 1/12/2022 21/02/2023 50 50 0.22 0.15 ไม่มีประกัน
MTC23221B ผู้ลงทุนสถาบัน 8/12/2022 21/02/2023 130 13 0.21 0.15 ไม่มีประกัน
MTC23224A ผู้ลงทุนสถาบัน 9/12/2022 24/02/2023 100 100 0.21 0.16 ไม่มีประกัน
MTC23317A ผู้ลงทุนสถาบัน 16/12/2022 17/03/2023 100 100 0.25 0.22 ไม่มีประกัน

Long-Term Debentures

สัญลักษณ์
ThaiBMA
ประเภทผู้ลงทุน
วันที่ออก
และเสนอขาย
วันที่ครบ
กำหนด
มูลค่าการออก
และเสนอขาย
(ล้านบาท)
มูลค่าคงค้าง
(ล้านบาท)
ระยะเวลา
ระยะเวลาที่เหลือ
(ปี)
ประเภทของหุ้นกู้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
MTC237A นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป 11/7/2019 11/7/2023 1,756.70 1,756.70 4 0.53 ไม่มีประกัน BAY
MTC237B การเสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน 22/07/2019 14/07/2023 500 500 3.98 0.54 ไม่มีประกัน
MTC232A การเสนอขายแก่นักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ 14/11/2019 14/02/2023 1,500.00 1,500.00 3.25 0.13 ไม่มีประกัน KTB
MTC23NA การเสนอขายแก่นักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ 14/11/2019 14/11/2023 500 500 4 0.88 ไม่มีประกัน KTB
MTC232B การเสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน 25/11/2019 25/02/2023 1,000.00 1,000.00 3.25 0.16 ไม่มีประกัน KTB
MTC236A การเสนอขายแก่นักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ 13/03/2020 13/06/2023 900 900 3.25 0.46 ไม่มีประกัน KTB
MTC243A การเสนอขายแก่นักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ 13/03/2020 13/03/2024 900 900 4 1.21 ไม่มีประกัน KTB
MTC23NB นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป 12/06/2020 14/11/2023 1,319.20 1,319.20 3.42 0.88 ไม่มีประกัน BAY
MTC23NC นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป 26/11/2020 14/11/2023 2,836.60 2,836.60 2.97 0.88 ไม่มีประกัน BAY
MTC232C นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป 23/02/2021 13/03/2023 1,514.00 1,514.00 2.01 0.16 ไม่มีประกัน BAY
MTC243B นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป 23/02/2021 13/03/2024 2,486.00 2,486.00 3.05 1.21 ไม่มีประกัน BAY
MTC243C การเสนอขายแก่นักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ 25/03/2021 28/03/2024 500 500 3.01 1.25 ไม่มีประกัน BAY
MTC233A การเสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน 25/03/2021 24/03/2024 500 500 2 0.24 ไม่มีประกัน
MTC235A การเสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน 27/05/2021 30/05/2024 1,100.00 1,100.00 2.01 0.42 ไม่มีประกัน
MTC245A การเสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน 27/05/2021 28/05/2024 1,600.00 1,600.00 3.01 1.42 ไม่มีประกัน
MTC255A การเสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน 27/05/2021 27/05/2025 800 800 4 2.41 ไม่มีประกัน
MTC265A การเสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน 27/05/2021 26/05/2026 500 500 5 3.41 ไม่มีประกัน
MTC238A การเสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน 16/08/2021 15/08/2023 2,000.00 2,000.00 2 0.63 ไม่มีประกัน
MTC248A นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป 26/08/2021 27/08/2024 1,641.80 1,641.80 3.01 1.67 ไม่มีประกัน BAY
MTC258A นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป 26/08/2021 26/08/2025 1,361.80 1,361.80 4 2.66 ไม่มีประกัน BAY
MTC268A นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป 26/08/2021 25/08/2026 996.4 996.4 5 3.66 ไม่มีประกัน BAY
MTC23OA การเสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน 25/10/2021 17/10/2023 2,000 2,000 1.98 0.8 ไม่มีประกัน
MTC26NA นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป 9/11/2021 3/11/2026 1,000.00 1,000.00 4.99 3.85 ไม่มีประกัน BAY
MTC25NA นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป 9/11/2021 4/11/2025 1,598.00 1,598.00 3.99 2.85 ไม่มีประกัน BAY
MTC24NA นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป 9/11/2021 5/11/2024 1,902.00 1,902.00 2.99 1.86 ไม่มีประกัน BAY
MTC251A การเสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน 26/01/2022 26/01/2025 500 500 3 2.08 ไม่มีประกัน
MTC241A การเสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน 26/01/2022 26/01/2024 2,500.00 2,500.00 2 1.08 ไม่มีประกัน
MTC252A นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป 23/02/2022 24/02/2025 1,609.00 1,609.00 3.01 2.16 ไม่มีประกัน BAY
MTC262A นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป 23/02/2022 23/02/2026 1,391.00 1,391.00 4 3.16 ไม่มีประกัน BAY
MTC276A นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป 8/06/2022 7/06/2027 933.2 933.2 5 4.44 ไม่มีประกัน BAY
MTC244A การเสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน 7/04/2022 7/04/2024 2,500.00 2,500.00 2 1.28 ไม่มีประกัน
MTC256A นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป 8/06/2022 8/06/2025 2,200.00 2,200.00 3 2.45 ไม่มีประกัน BAY
MTC272A นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป 23/02/2022 22/02/2570 1,000.00 1,000.00 5 4.16 ไม่มีประกัน BAY
MTC266A นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป 8/06/2022 8/06/2026 1,831.10 1,831.10 4 3.45 ไม่มีประกัน BAY
MTC246A กการเสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน 24/06/2022 17/06/2024 960 960 1.98 1.47 ไม่มีประกัน
MTC277A การเสนอขายแก่นักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ 6/07/2022 6/07/2027 500 500 5 4.52 ไม่มีประกัน BAY
MTC248B การเสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน 11/08/2022 8/08/2024 1,376.00 1,376.00 1.99 1.61 ไม่มีประกัน
MTC248C นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป 24/08/2022 24/08/2024 2,728.20 2,728.20 2 1.66 ไม่มีประกัน BAY
MTC258B นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป 24/08/2022 24/08/2024 2,124.50 2,124.50 3 2.66 ไม่มีประกัน BAY
MTC264A นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป 27/10/2022 27/04/2026 1,634.60 1,634.60 3.5 3.33 ไม่มีประกัน BAY
MTC24OA นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป 27/10/2022 27/10/2024 2,367.00 2,367.00 2 1.83 ไม่มีประกัน BAY
MTC240B การเสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน 29/11/2022 28/10/2024 1,033.00 1,033.00 1.92 1.84 ไม่มีประกัน

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย TRIS

วันที่ออก
อันดับความน่าเชื่อถือ
เอกสาร
13/01/65 BBB+ ดาวน์โหลด
05/10/64 BBB+ ดาวน์โหลด
15/07/64 BBB+ ดาวน์โหลด
31/05/64 BBB+ ดาวน์โหลด
16/12/63 BBB+ ดาวน์โหลด
22/10/63 BBB+ ดาวน์โหลด
29/05/63 BBB+ ดาวน์โหลด
30/04/63 BBB+ ดาวน์โหลด
10/06/62 BBB+ ดาวน์โหลด
30/04/62 BBB+ ดาวน์โหลด
3/01/62 BBB ดาวน์โหลด
8/06/61 BBB ดาวน์โหลด
5/06/17 BBB ดาวน์โหลด
10/11/16 BBB ดาวน์โหลด
9/05/16 BBB ดาวน์โหลด
19/08/15 BBB ดาวน์โหลด
ผู้ค้าหลักทรัพย์
ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10163 0-2296-3582
ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 0-2230-2328, 0-2353-5421, 0-2626-3646 และ 02-626-3592
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย เลขที่ 44 อาคารหลังสวน ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 0-2626-7000
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 0-2208-3071 – 3075 (สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป)
ธนาคารกสิกร เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 0-2888-8888 กด 819
บริษัทหลักทรัพยเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เลขที่ 252/6 อาคารสำนักงานเมืองไทยภัทร คอมเพล็กซ์ 1 ชั้น 6, 8-11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 0-2305-9442
ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 0-2777-6784
ผู้แทน
ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10163 0-2296-3582
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 0-2208-3071 – 3075 (สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป)
นายทะเบียน
ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10163 0-2296-3582
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย เลขที่ 44 อาคารหลังสวน ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 0-2626-7000
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 0-2208-3071 – 3075 (สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป)