คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น ตั้งแต่ปลายปี 2559 เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแล และสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ เพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์กรต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงบทบาทหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนด เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

  1. นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
  2. นางนงนุช ดาวาสุวรรณ กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
  3. นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ กรรมการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อกำกับดูแลให้บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด(มหาชน) มีโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งนโยบายและมาตรการการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยในระหว่างปี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงจากคณะทำงาน ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารแต่ละฝ่ายงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯมีการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงที่สำคัญในด้านต่างๆ จนลดระดับลงไปสู่เกณฑ์ที่ยอมรับได้เป็นส่วนใหญ่ อีกทั้ง บริษัทฯได้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับความเสี่ยงจากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ.2562 และ IT Security โดยได้นำระบบ MPLS (Multiprotocol Label Switching) ซึ่งเป็นเครือข่ายส่วนตัว เข้ามาใช้ ทำให้สามารถเชื่อมต่อได้หลายจุด รับส่งข้อมูลในเวลาจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเสถียรและปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลสูง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการจัดการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม