คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด(มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายกรอบการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแล และสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ เพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในองค์กร รวมถึงบทบาทหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนด โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

  1. นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
  2. นางนงนุช ดาวาสุวรรณ กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
  3. นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ กรรมการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบ หมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้ทบทวนประเด็นความเสี่ยง เป้าหมาย และกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำกับดูแลให้ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด(มหาชน) มีโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งนโยบายและมาตรการการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยในระหว่างปี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมติดตามผลอย่างต่อเนื่อง และได้เล็งเห็นว่าบริษัทฯได้มีการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงที่สำคัญในด้านต่างๆ จนลดระดับลงไปสู่เกณฑ์ที่ยอมรับได้เป็นส่วนใหญ่ จึงได้เสนอแนะให้คณะทำงานมีการทบทวนประเด็นความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น ซึ่งคณะทำงานได้นำเสนอความเสี่ยงใหม่เข้ามาให้พิจารณา อาทิเช่น ความเสี่ยงจากผลกระทบที่อาจจะเกิดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ความเสี่ยงในการแข่งขันทางธุรกิจ ความเสี่ยงจากกฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานควบคุม/กำกับดูแล ความเสี่ยงจากการเพิ่มจำนวนสาขา และความเสี่ยงจากต้นทุนและอัตราส่วนต่างๆ ทางการเงิน เป็นต้น จากการประชุมติดตามผล พบว่าบริษัทได้มีการควบคุมประเด็นความเสี่ยงข้างต้นอย่างเป็นระบบ ดำเนินการด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการจัดการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม