คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด(มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายกรอบการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแล และสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ เพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในองค์กร รวมถึงบทบาทหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนด โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

  1. นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์
    ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
  2. นางนงนุช ดาวาสุวรรณ
    กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
  3. นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ
    กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการ)

ในปี 2565 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเฉพาะการจัดการความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยในระหว่างปี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมติดตามผลการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และได้เล็งเห็นว่าบริษัทฯ มีการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงที่สำคัญในด้านต่างๆ จนลดระดับลงไปสู่เกณฑ์ที่ยอมรับได้เป็นส่วนใหญ่ อีกทั้งยังได้เสนอแนะให้คณะทำงานนำความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่มาวิเคราะห์ถึงโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดกับบริษัทฯ ได้แก่ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงมาใช้สกุลเงินดิจิทัล, ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่มีแนวโน้มสูงขึ้น และความเสี่ยงจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอันเนื่องจากมาจากสงครามรัสเซีย/ยูเครน และจากการประชุมติดตามผล พบว่าบริษัทได้มีการควบคุมประเด็นความเสี่ยงข้างต้นอย่างเป็นระบบ ดำเนินการด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการจัดการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม