รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

(พลเรือเอกอภิชาต เพ็งศรีทอง)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยมี พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง ทำหน้าที่เป็นประธาน และมี ดร.โยธิน อนาวิล และ ดร.ศึกษิต เพชรอำไพ เป็นกรรมการ มีหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์และกระบวนการที่กำหนดไว้ เพื่อเสนอเข้ารับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตลอดจนคัดเลือกกรรมการบริษัทฯเพื่อทำหน้าที่กรรมการชุดย่อย รวมถึงพิจารณารูปแบบและหลัก เกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับ

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน โดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ที่สมดุลและยั่งยืนของผู้มีส่วนได้เสียทุกราย

ขอสรุปสาระสำคัญของการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาฯ ในรอบปี 2563 มีดังนี้

  1. พิจารณา สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้ง เพื่อให้มีกรรมการเพียงพอ และสอดคล้องกับการเติบโตของบริษัท
  2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เป็นผู้เสนอวาระการประชุม และรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เป็นเวลา 3 เดือนล่วงหน้า โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อประโยชน์โดยรวมต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ากระบวนการสรรหากรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
  1. พิจารณากลั่นกรองและเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ ก่อนเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
  2. พิจารณาเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการชุดย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งตามความเหมาะสม

กล่าวโดยสรุป คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ข้างต้นตามบทบาท และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และมีความเห็นว่า สำหรับปี 2563 กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนพิจารณาค่าตอบแทนรวมถึงผลประโยชน์อื่นที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีนั้น เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัทโดยรวม