รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด(มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์และกระบวนการที่กำหนดไว้ เพื่อเสนอเข้ารับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตลอดจนคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่กรรมการชุดย่อย รวมถึงพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯและที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับ โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

 1. พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง
  ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน(กรรมการอิสระ)
 2. นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์
  กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน(กรรมการอิสระ)
 3. ดร.ศึกษิต เพชรอำไพ
  กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน(กรรมการ)

ในปี 2565 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยคณะกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เพื่อพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รายงานผลการประชุมพร้อมความเห็นให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอย่างต่อเนื่อง โดยมีสาระสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน โดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ที่สมดุลและยั่งยืนของผู้มีส่วนได้เสียทุกราย

ขอสรุปสาระสำคัญของการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาฯ ในรอบปี 2565 มีดังนี้

 1. พิจารณา สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง เพื่อให้มีกรรมการเพียงพอ และสอดคล้องกับการเติบโตของบริษัท
 1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นผู้เสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เป็นเวลา 3 เดือนล่วงหน้า โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อประโยชน์โดยรวมต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ากระบวนการสรรหากรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
 2. พิจารณากลั่นกรองและเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ที่เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ ก่อนเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
 3. พิจารณาเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการชุดย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งตามความเหมาะสม

กล่าวโดยสรุป คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ข้างต้นตามบทบาท และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โปร่งใส เที่ยงธรรม และมีความเห็นว่า ในปี 2565 กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนพิจารณาค่าตอบแทนรวมถึงผลประโยชน์อื่นที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีนั้น เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัทโดยรวม