รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยมีพลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง ทำหน้าที่เป็นประธาน และมีคุณสุชาติ ศุภพยัคฆ์ และดร.ศึกษิต เพชรอำไพ เป็นกรรมการ มีหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์และกระบวนการที่กำหนดไว้ เพื่อเสนอเข้ารับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตลอดจนคัดเลือกกรรมการบริษัทฯเพื่อทำหน้าที่กรรมการชุดย่อย รวมถึงพิจารณารูปแบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับ

ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน โดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ที่สมดุลและยั่งยืนของผู้มีส่วนได้เสียทุกราย

ขอสรุปสาระสำคัญของการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาฯ ในรอบปี 2564 มีดังนี้

  1. พิจารณา สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้ง เพื่อให้มีกรรมการเพียงพอ และสอดคล้องกับการเติบโตของบริษัท
  2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เป็นผู้เสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เป็นเวลา 3 เดือนล่วงหน้า โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อประโยชน์โดยรวมต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ากระบวนการสรรหากรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
  1. พิจารณากลั่นกรองและเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ ก่อนเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
  2. พิจารณาเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการชุดย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งตามความเหมาะสม

กล่าวโดยสรุป คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ข้างต้นตามบทบาท และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และมีความเห็นว่า ในปี 2564 กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนพิจารณาค่าตอบแทนรวมถึงผลประโยชน์อื่นที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีนั้น เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัทโดยรวม