รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม

ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

การดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจถือเป็นหนึ่งในนโยบายและพันธะกิจที่สำคัญของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการ, ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกคนให้ความสำคัญและยึดมั่นมาโดยตลอด ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า การดำเนินการต่างๆเป็นไปตามนโยบายดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงแต่งตั้งและมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ทำหน้าที่กำกับดูแล ติดตาม สนับสนุนการดำเนินการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีความเชื่อมั่นว่านโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ และจริยธรรมทางธุรกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมของประเทศ เป็นหนึ่งปัจจัยที่สำคัญที่ จะส่งผลให้บริษัทฯ ก้าวสู่การเป็นบริษัทชั้นนำที่มีความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน และก่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน นอกจากนี้บริษัทยังได้ตระหนักถึงการคอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นอุปสรรคในการพัฒนาสังคม และเศรษฐกิจของประเทศ โดยปัจจุบัน บริษัทได้เป็นสมาชิกแนวร่วมภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Collective Action Coalition) อันเป็นส่วนหนึ่งในแนวทางการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้รับประกาศนียบัตรจากโครงการตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2562

สำหรับการดำเนินงานในปี 2564 บริษัทฯ ได้รับรางวัลและการจัดอันดับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนทั้งภายในประเทศและระดับสากล ดังนี้

 • บริษัทฯ ได้รับการประกาศผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ประจำปี 2564 ว่าอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” (5 ดาว) ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 ซึ่งจัดการประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • บริษัทฯได้รับการประเมินคุณภาพจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 มีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 99 อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก”
 • บริษัทฯได้รับการยืนยันเครดิต ในระดับ BBB+ แนวโน้ม Stable โดยบริษัทจัดอันดับเครดิตเรตติ้ง ทริสเรตติ้ง แม้อยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส Covid-19 ซึ่งก่อให้เกิดสภาวะเศรษฐกิจผันผวนทั่วโลก
 • ผลจากการทำงานวิจัยเรื่อง “การวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรใน ASEAN และในประเทศไทย บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (TSHI) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน จากการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และมุ่งมั่นต่อการเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ที่รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและเป็นตัวอย่างแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกันในด้านบรรษัทภิบาล รวมถึงการตระหนักถึงผลกระทบและการพัฒนากลยุทธ์ครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและบรรษัทภิบาล(ESG) เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
 • บริษัทฯ ได้รับการประเมินผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ หรือ ESG MSCI Index ในระดับ “A” เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ในกลุ่มธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค (Consumer Finance) โดย MSCI
 • บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกและจัดอันดับในดัชนีความยั่งยืน FTSE4Good Index Series ในกลุ่ม FTSE4Good Emerging Index จาก FTSE Russell ในระดับคะแนน 3.5 จาก 5 หรือเท่ากับ 1.4 เท่าของคะแนนเฉลี่ยของอุตสาหกรรม
 • บริษัทฯ ได้รับรางวัล GLOBAL BANKING & FINANCE AWARDS ® 2021 จัดโดย Global Banking & Finance Review ในสาขา “The Next 100 Global Awards 2021” กลุ่มสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร และเป็นเพียงบริษัทสัญชาติไทยเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับรางวัล
 • บริษัทฯได้รับรางวัล “Thailand’s Top Corporate Brands 2021” ที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ในหมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นของหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการแบรนด์และการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้มีการทบทวน และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน กำกับดูแลกิจการที่ดี และแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) ซึ่งกำกับโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการและคู่มือจริยธรรมของบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

บริษัทยังยึดมั่นในแนวทางที่ชัดเจนต่อการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในองค์กรร่วมกันดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้

 • ติดตาม สนับสนุน และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับยึดถือ และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด รวมทั้งปลูกฝังให้พนักงานทุกคนตระหนักในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ
 • สนับสนุนและส่งเสริมให้บริษัทจัดกิจกรรมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็กเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะหมุนเวียนไปตามเขตพื้นที่ของสาขา ซึ่งโครงการดังกล่าวเริ่มตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน โดยในปี 2564 ได้มีการสร้างศูนย์เด็กเล็ก จำนวน 4 หลัง ดังนี้
  หลังที่ 21 ศูนย์พัฒนาเด็กวัดโนนแดง มอบให้ อบต.นางาม ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
  หลังที่ 22 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองขุด มอบให้ อบต.ละงู ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล
  หลังที่ 23 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนศรีมหาโพธิ์ มอบให้ โรงเรียนศรีมหาโพธิ์ ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
  หลังที่ 24 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขตอุดม มอบให้ เทศบาลตำบลวัดธาตุ ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

จากผลการดำเนินงานและการประเมินดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานของบริษัทภายใต้หลักธรรมา ภิบาลอย่างเคร่งครัด และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า การดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องจะทำให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทยังคงต้องปรับปรุงและพัฒนาแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากลต่อไป