คณะกรรมการตรวจสอบ

(นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

 1. นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 2. นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์ กรรมการตรวจสอบ
 3. นางนงนุช ดาวาสุวรรณ กรรมการตรวจสอบ

ในรอบปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุม รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบทุกคนได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง ในจำนวนนี้มีวาระการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง เพื่อรับทราบถึงปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าเป็นสาระสำคัญ อันเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพิ่มความโปร่งใสของรายงานทางการเงินให้กับบริษัท และได้สรุปรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส ผลการปฏิบัติงานสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการจัดการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม

 1. การสอบทานรายงานทางการเงิน
  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี และงบการเงินรวม รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ จัดทำขึ้นถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้องเชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอและทันเวลาต่อผู้ใช้งบการเงิน สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้อง กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้หารือกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารถึงความพร้อมของบริษัทฯ เรื่องในการจัดทำรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 (IFRS 16) เรื่องสัญญาเช่า ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในปี 2563
 2. การสอบทานระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายใน
  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจประจำปี 2563 ของฝ่ายตรวจสอบภายในและติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกไตรมาส โดยพิจารณาในประเด็นด้านความเสี่ยงที่สำคัญพร้อมให้คำแนะนำ รวมข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการควบคุมภายใน สามารถป้องกันหรือลดความผิดพลาดในการทำงาน รวมถึงพิจารณา ความเหมาะสมและเพียงพอของทรัพยากรบุคคล และความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในและมีการประเมินผลงานการตรวจสอบผู้บริหารของฝ่ายตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทมีความเหมาะสมเพียงพอ มีประสิทธิผล และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ โปร่งใส และเที่ยงธรรม
 1. การพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่า การดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพและเป็นปัจจุบัน
 2. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย
  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัท และเห็นว่า บริษัทมีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายหรือข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงนโยบายต่อต้านการทุจริตของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
 3. การพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการทำรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท โดยยึดหลักความยุติธรรม ความสมเหตุสมผล ความโปร่งใส และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของทุกฝ่ายและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึ่งบริษัทได้ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 4. การพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
  คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน ประจำปี 2563 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานความเป็นอิสระ ความ สามารถ ประสบการณ์และความเหมาะสมของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ตามแนวปฏิบัติสำหรับบริษัทจดทะเบียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้หมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อเมื่อปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชี จะต้องมีการเว้นวรรค 5 รอบปีบัญชี ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เพื่อดำรงความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบจากภายนอกตามแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice) คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้
  1. นายชาญชัย สกุลเกิดสิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6827 และ/หรือ
  2. นายโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9728 และ/หรือ
  3. นางสาวสุรีรัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4409 และ/หรือ
  4. นางสาวอรวรรณ ชุณหกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6105

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ เป็นอิสระ โดยได้รับความร่วมมือด้วยดีจากผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองประจำปี 2563 เพื่อให้ความมั่นใจว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมาย