คณะกรรมการตรวจสอบ

(นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้

 1. นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 2. นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์ กรรมการตรวจสอบ
 3. นางนงนุช ดาวาสุวรรณ กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต ความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องตามแนวปฏิบัติที่ดีตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำคัญกับการกำหนดกระบวนการทำงานที่เป็นระบบในเรื่องของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เพียงพอรวมถึงให้ความสำคัญกับกระบวนการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

และจากสถานการณ์ COVID-19 คณะกรรมการตรวจสอบ เสนอแนะให้ฝ่ายตรวจสอบภายในปรับกระบวนการตรวจสอบให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือ ในการวิเคราะห์ ตรวจติดตามความผิดปกติอย่างต่อเนื่อง มาใช้เพิ่มเพื่อประสิทธิภาพในการตรวจสอบ

ทั้งนี้ในรอบปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุม รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง กรรมการตรวจสอบทุกคนได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง ใน จำนวนนี้มีวาระการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหาร ร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง เพื่อรับทราบถึงปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าเป็นสาระสำคัญ อันเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพิ่มความโปร่งใสของรายงานทางการเงินให้กับบริษัท และได้สรุปรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส ผลการปฏิบัติงานสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

 1. การสอบทานรายงานทางการเงิน
  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี และงบการเงินรวม รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ จัดทำขึ้นถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้องเชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอและทันเวลาต่อผู้ใช้งบการเงิน สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้อง กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
 2. การสอบทานระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายใน
  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจประจำปี 2564 ของฝ่ายตรวจสอบภายในและติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกไตรมาส โดยพิจารณาในประเด็นด้านความเสี่ยงที่สำคัญพร้อมให้คำแนะนำ รวมข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการควบคุมภายใน สามารถป้องกันหรือลดความผิดพลาดในการทำงาน รวมถึงพิจารณา ความเหมาะสมและเพียงพอของทรัพยากรบุคคล และความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในและมีการประเมินผลงานการ ตรวจสอบผู้บริหารของฝ่ายตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทมีความเหมาะสมเพียงพอ มีประสิทธิผล และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ โปร่งใส และเที่ยงธรรม
 1. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย
  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัท และเห็นว่า บริษัทมีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายหรือข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงนโยบายต่อต้านการทุจริตของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
 2. การพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการทำรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท โดยยึดหลักความยุติธรรม ความสมเหตุสมผล ความโปร่งใส และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของทุกฝ่ายและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึ่งบริษัทได้ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 3. การพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
  คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเป็นประจำทุกปี ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท แนะนำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในปี 2564 ผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีนั้นได้พิจารณาจาก คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจ แนวการตรวจสอบ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีโดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้
  1. นายชาญชัย สกุลเกิดสิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6827 และ/หรือ
  2. นายโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9728 และ/หรือ
  3. นางสาวสุรีรัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4409 และ/หรือ
  4. นางสาวอรวรรณ ชุณหกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6105
 4. การพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
  คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจปัจจุบัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และเป็นไปตามความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ มีความเป็นอิสระ แสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ อย่างตรงไปตรงมาเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียโดยไม่มีข้อจำกัดในการได้รับข้อมูล ทรัพยากร และความร่วมมือจากบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า งบการเงินของบริษัท และการเปิดเผยข้อมูล มีความครบถ้วนเชื่อถือได้สอดคล้องกับมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ผู้สอบบัญชีมีความอิสระและปฏิบัติหน้าที่เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ การบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน มีประสิทธิผลและเหมาะสมเพียงพอ การตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ ครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง