คณะกรรมการตรวจสอบ

(นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้

 1. นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 2. นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์ กรรมการตรวจสอบ
 3. นางนงนุช ดาวาสุวรรณ กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องตามแนวปฏิบัติที่ดีตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำคัญการกำหนดกระบวนการทำงานที่เป็นระบบในเรื่องของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เพียงพอรวมถึงให้ความสำคัญกับกระบวนการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ทั้งนี้ในรอบปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุม รวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง กรรมการตรวจสอบทุกคนได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง ในจำนวนนี้มีวาระการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุมด้วย 1 ครั้งเพื่อรับทราบถึงปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าเป็นสาระสำคัญ อันเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพิ่มความโปร่งใสของรายงานทางการเงินให้กับบริษัทฯ และได้สรุปรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบไตรมาส ผลการปฏิบัติงานสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

 1. การสอบทานรายงานการเงิน
  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณางบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำปี 2565 และงบการเงินรวม รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยขน์ เพื่อให้ความมั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ จัดทำขึ้นถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้องเชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอและทันเวลาต่อผู้ใช้งบการเงิน สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
 2. การสอบทานระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายใน
  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจประจำปี 2565 ของฝ่ายตรวจสอบภายในและติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกไตรมาส โดยพิจารณาในประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญพร้อมให้คำแนะนำ รวมข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการควบคุมภายในสามารถป้องกันหรือลดความผิดพลาดในการทำงาน รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมและเพียงพอของทรัพยากรบุคคล และความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และมีการประเมินผลงานการตรวจสอบผู้บริหารของฝ่ายตรวจสอบคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีความเหมาะสมเพียงพอ มีประสิทธิผลและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระ โปร่งใส และเที่ยงธรรม
 1. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย
  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และเห็นว่าบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายหรือข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงนโยบายต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
 2. การพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการทำรายงานเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความสขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยยึดหลักความยุติธรรม ความสมเหตุสมผล ความโปร่งใส และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของทุกฝ่ายและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึ่งบริษัทได้ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 3. การพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา รวมถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความน่าเชื่อถือ และความเพียงพอของทรัพยากร รวมถึง การประเมินความเป็นอิสระและคุณภาพงานของผู้สอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมา สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีนั้น ได้พิจารณาถึงขอบเขตความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำนักงานอื่น เห็นว่ามีความเหมาะสม จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคัดเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2565 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้
  1. นายชาญชัย สกุลเกิดสิน
   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6827 และ/หรือ
  2. นายโชคชัย งามวุฒิกุล
   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9728 และ/หรือ
  3. นางสาวสุรีรัตน์ ทองอรุณแสง
   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4409 และ/หรือ
  4. นางสาวอรวรรณ ชุณหกิจไพศาล
   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6105
 4. การพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
  คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและเป็นไปตามความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ มีความเป็นอิสระแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างตรงไปตรงมา เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียโดยไม่มีข้อจำกัดในการได้รับข้อมูล ทรัพยากร และความร่วมมือจากบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นงบการเงินของบริษัทฯ และการเปิดเผยข้อมูล มีความครบถ้วนเชื่อถือได้สอดคล้องกับมาตรฐานบัญชีตามหลักการที่รับรองทั่วไป ผู้สอบบัญชีมีความอิสระและปฏิบัติที่เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ การบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผลและเหมาะสมเพียงพอ การตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ ครอบคลุม กระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูงและมีกระบวนการตรวจสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ตลอดจนมีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจปัจจุบัน