สารจากประธานกรรมการบริหาร

Walk along with Muangthai Capital

เป้าหมายการเติบโตประจำปี 2564

บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการเติบโตพอร์ตสินเชื่อ
ในอัตราร้อยละ 20-25
และเปิดสาขาใหม่จำนวน
600 สาขาในปี 2564
และจะรักษาระดับอัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
ไม่เกิน ร้อยละ 2.0

(นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ)

ประธานกรรมการบริหาร

ปี 2565 ที่ผ่านมาเป็นปีที่องค์กรธุรกิจในหลายอุตสาหกรรมฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 และมีแนวโน้มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ แต่เนื่องจากสถานการณ์เงินเฟ้อทั่วโลก ทำให้ธนาคารกลางหลายประเทศเริ่มปรับนโยบายการเงิน โดยเพิ่มอัตราดอกเบี้ยและดึงสภาพคล่องออกจากระบบเศรษฐกิจจากภาวะเงินเฟ้อที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จึงทุ่มเทพัฒนาศักยภาพขององค์กรในทุกด้าน พร้อมทั้งให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน โดยการขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้หลักธรรมภิบาลควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้สอดรับกับเป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างคุณภาพ เป็นธรรมและโปร่งใส

บริษัทฯ มีการจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจให้สมบูรณ์และครอบคลุม รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการนำไปใช้และติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ง่ายและชัดเจนยิ่งขึ้น รวมถึงวางกรอบการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมทั้งดูแลผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน อาทิเช่น การจัดการทรัพยากรบุคคล จัดให้มีการผลักดันและส่งเสริมพนักงานในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านการรักษา การสรรหาและการพัฒนา รวมถึงการดูแลสวัสดิการ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน และสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า มีมาตรฐานในการบริการอย่างใส่ใจและเคารพสิทธิของลูกค้าอยู่เสมอ อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับสังคมรอบข้าง ด้วยการจัดโครงการคืนคุณค่าแก่สังคมในหลากหลายมิติ ทั้งในด้านการให้การศึกษา พัฒนาระบบสาธารณสุข และการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ จึงมีการกำหนดเป้าหมายร่วมกันเพื่อลดการใช้และใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด รวมถึงกำหนดนโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อกำหนดเป็นแนวปฏิบัติในทิศทางเดียวกันภายในองค์กร เช่น การบริหารจัดการด้านพลังงาน ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทเมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ยังคงมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบพร้อมที่จะเติบโตและเคียงข้างไปพร้อมกับสังคมไทยอย่างยั่งยืน