สารจากประธานกรรมการบริหาร

Walk along with Muangthai Capital

เป้าหมายการเติบโตประจำปี 2564

บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการเติบโตพอร์ตสินเชื่อ
ในอัตราร้อยละ 20-25
และเปิดสาขาใหม่จำนวน
600 สาขาในปี 2564
และจะรักษาระดับอัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
ไม่เกิน ร้อยละ 2.0

(นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ)

ประธานกรรมการบริหาร

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในปัจจุบัน จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผลให้ความคาดหวังของผู้บริโภค การแข่งขันทางธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมรวดเร็วกว่าที่ผ่านมา ทำให้บริษัทฯ ต้องตระหนักและเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับความท้าทายในหลากหลายด้าน ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะยังคงยึดมั่นและปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ อย่างมุ่งมั่น เพื่อนำพาบริษัทฯ สู่ความยั่งยืน บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทฯ ชั้นนำอันดับ 1 ในธุรกิจไมโครไฟแนนซ์มุ่งมั่น และตระหนักถึงบทบาทเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมาตลอดกว่า 30 ปี ซึ่งการดำเนินงานที่สำคัญในรอบปี 2564 มีดังนี้

ด้านธรรมาภิบาล บริษัทฯ ดำเนินงานโครงการความร่วมมือที่สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ เช่น การขยายสาขาเพิ่มขึ้นเพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน การมีส่วนช่วยสนับสนุนชุมชน การกำกับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ การพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นการตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้า เป็นต้น

ด้านสังคม บริษัทฯ ดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมที่สำคัญหลายด้าน เช่น การส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้กับบุคลากร การพัฒนาบุคลากรในบริษัทฯ ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และสามารถให้บริการลูกค้าได้ รวมถึงกิจกรรมการช่วยเหลือสังคมต่างๆ เป็นต้น

ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ตระหนักถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการประกอบธุรกิจ จึงได้ปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการดำเนินงานที่สำคัญ เช่น การมุ่งมั่นบริหารจัดการด้านพลังงาน การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การดูแลบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เป็นต้น

สุดท้ายนี้ ในฐานะประธานกรรมการบริหาร ขอขอบคุณผู้บริหารและบุคลากรทุกคน ที่เป็นส่วนสำคัญในการช่วยผลักดัน สนับสนุน และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา บริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบพร้อมที่จะเติบโตและเคียงข้างไปพร้อมกับสังคมไทยอย่างยั่งยืน