สารจากประธานกรรมการบริหาร

Walk along with Muangthai Capital

เป้าหมายการเติบโตประจำปี 2564

บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการเติบโตพอร์ตสินเชื่อ
ในอัตราร้อยละ 20-25
และเปิดสาขาใหม่จำนวน
600 สาขาในปี 2564
และจะรักษาระดับอัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
ไม่เกิน ร้อยละ 2.0

(นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ)

ประธานกรรมการบริหาร

ตามที่บริษัทได้ประกาศผลประกอบการประจำปี 2562 ให้สาธารณะได้รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น จากผลการดำเนินงานในรอบปีดังกล่าว ทุกอย่างเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ทั้งเรื่องยอดปล่อยสินเชื่อใหม่, ลูกหนี้คงค้าง, รายได้, ผลกำไร และสามารถควบคุมหนี้เสียหรือ NPL ให้ไม่เกิน 2.0 เปอร์เซ็นต์ได้ตามที่ได้ประกาศไว้ทุกประการ

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการทำงาน เพื่อเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันและเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการใช้บริการ ด้วยประสบการณ์ขององค์กร และบุคคลากร ที่มีมาอย่างยาวนาน ทำให้ MTC เติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง สามารถยืนหยัดท่ามกลางวิกฤติและความเปลี่ยนแปลงต่างๆมาได้ เรามุ่งมั่นและตั้งใจที่จะพัฒนาและเพิ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าที่หลากหลาย และตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความประทับใจสูงสุด

ไม่เพียงแต่มุ่งดำเนินธุรกิจให้ได้ผลตอบแทนสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นเท่านั้น บริษัทฯ ยังตระหนักในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ โดยได้ปลูกฝังความมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชนให้แก่บุคลากรทุกคนในองค์กร ทำให้ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับรางวัลสำคัญจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ รางวัล “Board of the Year Awards 2018” ในระดับ “ทองแดง” ซึ่งเป็นรางวัลระดับประเทศที่ทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับ 6 องค์กรภาคเอกชนชั้นนำมอบให้กับคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

โดยคำนึงถึงความโปร่งใสและความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง เห็นได้จากรายได้และกำไรที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง นับได้ว่าเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง และรางวัลเกียรติยศ จากงาน SET Awards 2019 ได้แก่ รางวัล Outstanding Company Performance Award และ Outstanding CEO Awards จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯที่โดดเด่น รวมถึงได้รับการคัดเลือกเป็นหุ้นยั่งยืน “Thailand Sustainability Investment” ให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดัชนี SET THSI จากการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และมุ่งมั่นต่อการเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ที่รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเป็นตัวอย่างแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกันในด้านบรรษัทภิบาล รวมถึงการตระหนักถึงผลกระทบและการพัฒนากลยุทธ์ครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและบรรษัทภิบาล(ESG) เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป ถือเป็นการตอกย้ำถึงการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้เป็นอย่างดี

ท้ายที่สุดนี้ ผมในฐานะคณะผู้บริหารขอยืนยันว่า พวกเราทุกคนจะดูแลและบริหารงานของบริษัท ให้ประสบผลสำเร็จตามแผนงานที่วางไว้ โดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัท เพื่อให้องค์กรสามารถเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืนตลอดไป