สารจากประธานกรรมการบริษัท

(พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาเป็นเวลากว่า 7 ปี บริษัทมีผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและเป็นที่น่าพอใจ โดยในปี 2564 มีพอร์ตสินเชื่อ จำนวน 91,812 ล้านบาท เติบโต 29.37% เมื่อเทียบกับปี 2563 และมีกำไรสุทธิรวม 4,945 ล้านบาท

ในปี 2564 บริษัทยังคงมุ่งเน้นขยายการบริการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนขยายช่องทางการดำเนินธุรกิจที่หลากหลาย นอกเหนือจากความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพจนทำให้บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้ว คณะกรรมการบริษัทยังมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจเพื่อมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักการบริหารจัดการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัทได้ในระยะยาว นอกจากนี้ ยังมีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัท รวมถึง มีการกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายจริยธรรมทางธุรกิจ รวมทั้งทบทวนนโยบายสำคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาใช้กับบุคลากรทุกระดับในบริษัทฯ อันเป็นส่วนหนึ่งในแนวทางการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจัดให้มีคู่มือ/แนวทางในการดำเนินธุรกิจแก่ผู้บริหาร และพนักงานได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน ตลอดจนให้ความสำคัญในการพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถให้เติบโตไปพร้อมกัน เพื่อให้บริษัทฯ เป็นองค์กรแห่งความมั่นคงและยั่งยืน

ผมในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่ให้ความไว้วางใจ และให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา และขอขอบคุณคณะผู้บริหาร พนักงานทุกท่านที่มุ่งมั่นและทุ่มเทในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้งในด้านการเติบโตของรายได้ การขยายสาขา และการบริการลูกค้าให้เกิดความประทับใจสูงสุด รวมถึงการช่วยกันพัฒนาและสร้างความยั่งยืนให้กับบริษัทต่อไปในอนาคต

ผมขอให้คำยืนยันว่าผมและคณะกรรมการทุกท่านจะยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงกำกับดูแลการบริหารงานของบริษัทให้ประสบความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้ โดยยึดหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลอย่างเคร่งครัด เพื่อคงความเป็นผู้นำอันดับหนึ่งในธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ ผมมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป