ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท : บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ให้บริการสินเชื่อโดยการจำนำทะเบียนรถและสินเชื่อส่วนบุคคล
ดาวน์โหลด : หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับบริษัท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
เลขทะเบียนบริษัท : บมจ. เลขที่ 0107557000195
เว็บไซต์หลัก : www.muangthaicap.com
โทรศัพท์ : 02-483-8888
ทุนจดทะเบียน : 2,120,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว : 2,120,000,000 บาท
ชนิดของหุ้น : หุ้นสามัญ