เกียรติคุณและอันดับความน่าเชื่อถือ

เกียรติคุณและอันดับความน่าเชื่อถือ

เมืองไทย แคปปิตอล มิได้เพียงแต่ประสบความสำเร็จในเชิงธุรกิจเท่านั้น บริษัทฯยังมีความมุ่งมั่นในการเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ที่มีความรับผิดชอบแก่เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ด้วยการยึดมั่นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2562 นี้ เราจึงได้รับเกียรติคุณแห่งความภาคภูมิใจซึ่งยืนยันถึงความสำเร็จและการยอมรับ อันเป็นแรงผลักดันให้คณะกรรมการบริษัท เหล่าผู้บริหาร รวมถึงบุคลากรทุกคน ทุกระดับของบริษัทฯ ปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

เกียรติคุณด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

Thailand Corporate Excellence Awards 2020

บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล ได้รับรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สาขาความเป็นเลิศด้านการบริหารทางการเงิน (Financial Management Excellence) ในงาน Thailand Corporate Excellence Awards 2020 จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ มีความสามารถในการบริหารทางการเงินดีเด่น เป็นที่ยอมรับจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กรธุรกิจชั้นนำของประเทศ

FTSE4GOOD Index 2021

MTC สามารถ maintain ให้อยู่ในดัชนีด้านความยั่งยืนของ FTSE Russell ประเทศอังกฤษ ภายใต้ FTSE4Good Index ได้เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ซึ่งดัชนีนี้เป็นดัชนีด้านความยั่งยืนระโลกเเละมีความเก่าเเก่พอๆกับ DJSI โดยจะเน้นประเมินบริษัทมีผลการดำเนินงานครอบคลุมใน 3 ด้าน ได้เเก่ ด้านสิ่งเเวดล้อม ด้านสังคม เเละด้านธรรมาภิบาล หรือที่เรียกรวมๆว่า ESG โดยคะเเนนที่ได้คือ 3.2 จาก 5 ซึ่งจัดอยู่ในระดับ Good Practices

หุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment 2019

บริษัทฯได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ 'หุ้นยั่งยืน' ประจำปี 2562 โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นปีแรก โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการประเมินความยั่งยืนนั้น ครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ (บรรษัทภิบาล) สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นวัดผลในด้านกระบวนการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยการกำหนดนโยบาย การตั้งเป้าหมาย การนำนโยบายไปปฏิบัติ การวัดผลลัพธ์จากการดำเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯได้ถูกนำไปคำนวณดัชนี SETTHSI อีกด้วย

การกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (IOD Thailand) “ดีเลิศ”

บริษัทฯ ได้รับการประกาศผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ประจำปี 2562 ว่าอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” (5 ดาว) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นปีที่สองติดต่อกัน

Board of The Year 2018 – Bronze

บริษัทฯได้รับประกาศเกียรติคุณ "คณะกรรมการแห่งปี - ดีเด่น" (Board of the Year for Distinctive Practices) ประจำปี พ.ศ. 2561/62 ซึ่งเป็นการประกาศเกียรติคุณให้แก่คณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความโปร่งใสและความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จากการจัดประกวดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับ 6 องค์กรภาคเอกชนชั้นนำ

แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

บริษัทฯ ได้รับการรับรอง (Certified) เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

รางวัลหุ้นขวัญใจมหาชน ปี 2558 กลุ่มธุรกิจการเงิน

คุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เกียรติมอบรางวัลหุ้นขวัญใจมหาชน ปี 2558 กลุ่มธุรกิจการเงิน ให้แก่ คุณชูชาติ เพ็ชรอำไพ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 โดยหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ

รางวัลนี้ มุ่งหวังให้บริษัทจดทะเบียนได้ตระหนักถึงการสื่อสารให้นักลงทุนที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของตลาดทุนให้รับทราบข้อมูลข่าวสารชัดเจนและต่อเนื่อง ทั้งในแง่ของบริษัท การลงทุน และกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ

อันดับความน่าเชื่อถือ

สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 2564 2563 2562 2561
Tris Ratings
ตราสารหนี้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้   BBB+ BBB+ BBB
ตราสารหนี้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้   BBB+ BBB+ BBB
แนวโน้ม   Stable Stable Stable
ESG Ratings
MSCI ESG Index N/A A A N/A
FTSE4GOOD Index 3.2 3.5 N/A N/A
SET THSI Index N/A Pass Pass N/A
CDP N/A D D- N/A