เกียรติคุณและอันดับความน่าเชื่อถือ

เกียรติคุณและอันดับความน่าเชื่อถือ

เมืองไทย แคปปิตอล มิได้เพียงแต่ประสบความสำเร็จในเชิงธุรกิจเท่านั้น บริษัทฯยังมีความมุ่งมั่นในการเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ที่มีความรับผิดชอบแก่เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ด้วยการยึดมั่นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เราได้รับเกียรติคุณแห่งความภาคภูมิใจซึ่งยืนยันถึงความสำเร็จและการยอมรับ อันเป็นแรงผลักดันให้คณะกรรมการบริษัท เหล่าผู้บริหาร รวมถึงบุคลากรทุกคน ทุกระดับของบริษัทฯ ปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

เกียรติคุณด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (IOD Thailand) "CG 5 ดาว"

บริษัทฯ ได้รับการประกาศผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ประจำปี 2565 ว่าอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” (5 ดาว) ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 ซึ่งจัดการประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment

บริษัทฯได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ 'หุ้นยั่งยืน' ประจำปี 2565 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน ซึ่งการประเมินความยั่งยืนนั้น ครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ (บรรษัทภิบาล) สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นวัดผลในด้านกระบวนการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยการกำหนดนโยบาย การตั้งเป้าหมาย การนำนโยบายไปปฏิบัติ การวัดผลลัพธ์จากการดำเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท รวมถึงการตระหนักถึงผลกระทบและการพัฒนากลยุทธ์ครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและบรรษัทภิบาล(ESG) เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

Thailand's Top Corporate Brands 2022

บริษัทฯ ได้รับรางวัล "Thailand's Top Corporate Brands 2022" ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ซึ่งเป็นรางวัลที่มีมูลค่าค่าแบรนด์องค์กรส่งสุดในหมวด ธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นผลจากการทำงานวิจัย เรื่อง "การวัดมูลค่าแบรนด์องค์กร ใน ASEAN และในประเทศไทย ประจำปี 2565" ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการแบรนต์และการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

บริษัทฯ ได้รับการรับรอง (Certified) เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และได้รับการต่ออายุใบรับรอง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565

GLOBAL BANKING & FINANCE AWARDS® 2021

บริษัทฯ ได้รับรางวัล GLOBAL BANKING & FINANCE AWARDS® 2021 จัดโดย Global Banking & Finance Review ในสาขา "The Next 100 Global Awards 2021" กลุ่มสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร และเป็นเพียงบริษัทสัญชาติไทยเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับรางวัล

Thailand Corporate Excellence Awards 2020

บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล ได้รับรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สาขาความเป็นเลิศด้านการบริหารทางการเงิน (Financial Management Excellence) ในงาน Thailand Corporate Excellence Awards 2020 จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ มีความสามารถในการบริหารทางการเงินดีเด่น เป็นที่ยอมรับจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กรธุรกิจชั้นนำของประเทศ

FTSE4GOOD Index 2021

MTC สามารถ maintain ให้อยู่ในดัชนีด้านความยั่งยืนของ FTSE Russell ประเทศอังกฤษ ภายใต้ FTSE4Good Index ได้เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ซึ่งดัชนีนี้เป็นดัชนีด้านความยั่งยืนระโลกเเละมีความเก่าเเก่พอๆกับ DJSI โดยจะเน้นประเมินบริษัทมีผลการดำเนินงานครอบคลุมใน 3 ด้าน ได้เเก่ ด้านสิ่งเเวดล้อม ด้านสังคม เเละด้านธรรมาภิบาล หรือที่เรียกรวมๆว่า ESG โดยคะเเนนที่ได้คือ 3.2 จาก 5 ซึ่งจัดอยู่ในระดับ Good Practices

Board of The Year 2018 - Bronze

บริษัทฯได้รับประกาศเกียรติคุณ "คณะกรรมการแห่งปี - ดีเด่น" (Board of the Year for Distinctive Practices) ประจำปี พ.ศ. 2561/62 ซึ่งเป็นการประกาศเกียรติคุณให้แก่คณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความโปร่งใสและความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จากการจัดประกวดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับ 6 องค์กรภาคเอกชนชั้นนำ

รางวัลหุ้นขวัญใจมหาชน ปี 2558 กลุ่มธุรกิจการเงิน

คุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เกียรติมอบรางวัลหุ้นขวัญใจมหาชน ปี 2558 กลุ่มธุรกิจการเงิน ให้แก่ คุณชูชาติ เพ็ชรอำไพ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 โดยหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ

รางวัลนี้ มุ่งหวังให้บริษัทจดทะเบียนได้ตระหนักถึงการสื่อสารให้นักลงทุนที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของตลาดทุนให้รับทราบข้อมูลข่าวสารชัดเจนและต่อเนื่อง ทั้งในแง่ของบริษัท การลงทุน และกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ

อันดับความน่าเชื่อถือ

สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 2566 2565 2564 2563 2562
Tris Ratings
ตราสารหนี้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้   BBB+ BBB+ BBB+ BBB+
ตราสารหนี้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้   BBB+ BBB+ BBB+ BBB+
แนวโน้ม   Stable Stable Stable Stable
ESG Ratings
MSCI ESG Index - AA A A A
FTSE4GOOD Index - N/A 3.2 3.5 N/A
SET THSI Index PASS PASS PASS PASS PASS
CDP - D N/A D D-