รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

(พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง )

ประธานกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการจัดทำงบการเงินเพื่อแสดงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับปิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในการเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2565 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ตลอดจนใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบและสมเหตุสมผลในการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเพื่อให้มั่นใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่า การบันทึกข้อมูลทางการบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ ได้ทำหน้าที่สอบทานเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีฉบับนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่างบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วัน 31 ธันวาคม 2565 แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การพิจารณากลยุทธ์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ โดยพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการบริหาร เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจในอนาคต นอกจากนี้้คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้มีการติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของกลุ่มธุรกิจ ไปปฏิบัติพร้อมกับติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารในทุกไตรมาส ในรอบปีที่ผ่านมาที่่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 ได้มีการพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และหลักองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจ