พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำ กัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาเป็นเวลากว่า 8 ปี บริษัทมีผลการดำ เนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและเป็นที่น่าพอใจ

ในปี 2565 มีพอร์ตสินเชื่อ จำ นวน 120,613 ล้านบาท เติบโต 31.37% เมื่อเทียบกับปี 2564 และมีกำไรสุทธิรวม 5,093 ล้านบาท

ในปี 2565 บริษัทยังคงติดตามข่าวสารและสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถกำ หนดทิศทางของการดำ เนินงานและแผนรองรับให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างต่อเนื่องและบริษัทยังคงมุ่งเน้นขยายการบริการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องตลอดจนขยายช่องทางการดำ เนินธุรกิจที่หลากหลาย นอกเหนือจากความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพจนทำ ให้บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้ว คณะกรรมการบริษัทยังยึดมั่นและให้ความสำคัญกับการดำ เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยการมุ่งเน้นการสร้างสมดุลที่เหมาะสมใน 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักการบริหารจัดการภายใต้หลักการกำ กับดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในการยกระดับแผนยุทธศาสตร์ทางด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ให้มีความสอดคล้องกับกรอบการดำ เนินงานทางด้านความยั่งยืนของมาตรฐานสากลที่มากยิ่งขึ้น และบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงของบริษัทที่ครอบคลุมในทุกด้านของการดำ เนินงาน โดยเน้นการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัท เพื่อสร้างความเชื่อมันให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายว่าบริษัทได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีการทบทวนนโยบายสำคัญในด้านต่าง ๆ ได้แก่ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายการกำ กับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง และนโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นกฎหมายสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลบังคับในปี 2565 เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำ กับดูแลกิจการที่ดี และให้ทันต่อสภาพแวดล้อมของธุรกิจและการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไปและจัดให้มีคู่มือ/แนวทางในการดำเนินธุรกิจแก่ผู้บริหารและพนักงานได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน ตลอดจนให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มีความรู้ความสามารถเพื่อให้บริษัทฯเป็นองค์กรแห่งความมันคงและยั่งยืน

ผมในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นลูกค้า ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่ให้ความไว้วางใจ และให้การสนับสนุนการดำ เนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา และขอขอบคุณคณะผู้บริหาร พนักงานทุกท่านที่มุ่งมั่นและทุ่มเทในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทังในด้านการเติบโตของรายได้ การขยายสาขา และการบริการลูกค้าให้เกิดความประทับใจสูงสุด รวมถึงร่วมกันขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน พร้อมรับมือต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผมขอให้คำยืนยันว่าผมและคณะกรรมการทุกท่านจะยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงกำ กับดูแลการบริหารงานของบริษัทให้ประสบความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ที่ได้กำ หนดไว้ โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ และความโปร่งใสในการดำ เนินธุรกิจ รวมทั้งปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลอย่างเคร่งครัด เพื่อคงความเป็นผู้นำ อันดับหนึ่งในธุรกิจสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ ผมมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำ กัด(มหาชน) และบริษัทย่อยจะสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง และเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืนต่อไปในอนาคต