Relationships with the Community

โครงการสานฝันเกษตรกรไทย จากใจเมืองไทยแคปปิตอล

บริษัท ได้รับความร่วมมือจากอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการริเริ่มโครงการ เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งชาวไทยในภาคเหนือ ภายใต้แนวคิด “การให้อย่างยั่งยืน คือการให้ความรู้” โดยได้มอบเงินสนับสนุนการดำเนินโครงการ และจัดการอบรมพัฒนาความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีการเลี้ยงผึ้ง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ความรู้ทางด้านการเงินและการตลาดแก่เกษตรกร ให้สามารถเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และดำรงอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างมั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมีวิสาหกิจชุมชนจำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนผึ้งป่าก๋อย และวิสาหกิจผึ้งจ๋าฟาร์มพะเยา ซึ่งเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งในพื้นที่ภาคเหนือกว่า 50 คนเข้าร่วมโครงการครั้งนี้

สามารถสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นภายในโครงการได้กว่า

+

บาท


Gallery