Public Health Services

โครงการเมืองไทยไม่ทิ้งกัน

บริษัทฯ มีการจัดสร้างอาคารทางการแพทย์เพื่อมอบให้โรงพยาบาลตามอำเภอต่าง ๆ ภายในจังหวัดสุโขทัย โดยคาดหวังที่จะตอบแทนสังคมในทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2565 ได้มีการจัดสร้างอาคารจิตเมตตา ชูชาติ ดาวนภา แห่ง ที่ 3 เพื่อส่ง มอบให้แก่โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย ตำบ้านด่านเพื่อเป็น อาคารศูนย์ทันตกรรมและงานบริหารที่สร้างประโยชน์และลดภาระให้กับโรงพยาบาล ด้วยการออกแบบให้ตัวอาคารมีเพดานสูงทำให้อากาศถ่ายเทสะดวกประหยัดค่าไฟฟ้า และถูกสุขอนามัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเอื้ออำนวยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ผู้เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนสาธารณสุขรวมถึงพัฒนาการเข้าถึงด้านการแพทย์ ให้แก่ประชาชนโดยรอบ

ซึ่งมีจำนวนกว่า

+

ครัวเรือน


Gallery
โครงการเมืองไทยร่วมใจ มอบให้ชุมชน

บริษัทฯได้ทำการลงพื้นที่เพื่อสำรวจถึงปัญหาและความต้องการด้านสาธารณสุขของ ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยทำให้พบว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการเดินทางมา รักษาของประชาชนเพราะรถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงครัวเรือนในพื้นที่ชนบทได้เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งมีเพียงคันนา หรือถนนสายเล็ก ๆตัดผ่านเท่านั้น บริษัท จึงได้ออกแบบและจัดทำรถจักรยานยนต์ดัดแปลงเป็นจำนวน20 คันเพื่อมอบ ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวน 20 หน่วย ในพื้นที่โดยรอบเพื่อนำไปใช้ ในการส่งยาและตรวจเยี่ยมไข้ของผู้ป่วยตามครัวเรือนเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึง]ระบบสาธารณสุขและลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนในชุมชนชนบท

โดยรถจักรยานยนต์ดัดแปลง 1 คัน สามารถใช้ในการตรวจผู้ป่วย เชิงรุกได้กว่า

+

รายต่อเดือน


Gallery
โครงการเมืองไทยร่วมใจ บริจาคโลหิต

เป็นเวลากว่า 10 ปี ที่บริษัทเมืองไทยแคปปิตอลได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อช่วยเหลือ สังคมผ่านการสนับสนุนให้พนักงานทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยชีวิตผู้ป่วยที่ขาดแคลนโลหิต ส่งมอบโอกาสในการมีชีวิตอยู่เพิ่มปริมาณโลหิตสำรองในธนาคาร เลือดรวมไปถึงการสร้างจิตสำนึกดีให้กับพนักงานทุกท่านจนเกิดเป็นวัฒนธรรม องค์กร ด้วยตระหนักดีว่า โลหิตเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ที่ไม่มีสารประกอบหรือยาใด ๆ ที่สามารถใช้แทนได้อย่างสมบูรณ์และในทุกวินาทีมีผู้ป่วยจำนวนมากที่ต้องการใช้ โลหิตเพื่อการรักษาการบริจาคโลหิตจึงถือเป็นการให้โอกาสในการมีชีวิตใหม่ของ ผู้ป่วยได้อีกครั้ง จึงได้จัดทำโครงการ “บริจาคเลือด” ขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการ จัดหาและบริจาคโลหิต ให้สามารถช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้ โดยในปี 2566 บริษัทมีจำนวนพนักงานเข้าร่วมโครงการนี้ จากทั่วประเทศทั้งสิ้น 7,226 คน คิดเป็นจำนวนโลหิตประมาณ 2,890 ลิตร เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 2,233 คน หรือกว่า 44.7%

สามารถนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยได้กว่า

+

ราย และกว่า 15 โรค


Gallery