Education

โครงการบ้านใหม่ของหนู

บริษัทมุ่งเน้นกระจายโอกาสทางการศึกษาโดยเฉพาะในกลุ่มคนในพื้นที่ห่างไกลและ ยากจนอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2555เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงและลดความ เหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษา จึงจัดทำโครงการ “บ้านใหม่ของหนู” ขึ้นโดยมีวัตถุ ประสงค์ในการสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองในการดูแลส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพที่ดี มีพัฒนาการอย่างเหมาะสมตามวัยในสภาพแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย เป็นศูนย์รวมและเป็นแหล่งให้ความรู้ ช่วยเหลือเด็กตั้งแต่ก่อนวัยเรียน รวม ถึงบ่มเพาะให้กลายเป็นเมล็ดพันธุ์ที่จะเจริญเติบโตบนพื้นที่ที่เหมาะสมและให้ร่มเงาแก่ ครอบครัว ชุมชนและสังคมในที่สุด โดยตลอด 10 ที่ผ่านมา

บริษัทได้ส่งมอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปแล้วทั้งสิ้น

+

หลัง ในพื้นที่ทั่วประเทศ เป็นพื้นที่ศึกษาเรียนรู้ให้กับนักเรียนทั้งสิ้น 630 คน


Gallery
โครงการเมืองไทยร่วมกัน ปลูกฝังความคิด เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน

เมืองไทยแคปปิตอล เล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้ความรู้ในหัวข้อ การพัฒนา อย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านศิลปะ ปลูกฝังแนวคิดส่งเสริมการ เรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศจึงได้จัดโครงการประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ “เยาวชนไทย สร้างโลกยุคใหม่ ใส่ใจความยั่งยืน” โดยหวัง ให้เยาวชนไทยทั่วประเทศ ได้พัฒนาศักยภาพทักษะในด้านการวาดภาพระบายสีและ ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนเป็นหนึ่งในช่องทางการสื่อสารให้เยาวชนไทยได้เข้าใจ ถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากโครงการนี้ไปใช้ในการ พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนต่อไปได้ในอนาคต

ซึ่งได้รับการตอบรับเข้าร่วมโครงการจากเยาวชนทั่วประเทศทั้งสิ้นกว่า

+

คน


Gallery