MTC ติดกลุ่มรายชื่อ 'หุ้นยั่งยืน' ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ปี 2564 เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

Back

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564 โดย บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC) เป็น 1 ใน 146 บริษัทที่ได้รับการคัดเลือก ทั้งนี้นับเป็นถูกคัดเลือกเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน (พ.ศ. 2562-2564) ในกลุ่มธุรกิจการเงิน (Financial)

นายปริทัศน์ เพชรอำไพ รองกรรมการผู้จัดการ กล่าวว่า “การได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่มรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” ของ MTC เป็นปีที่ 3 คือสิ่งสะท้อนแนวทางในการดำเนินงานของ MTC ได้เป็นอย่างดี ว่าบริษัทมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างสมดุลทั้งในแง่ของการเติบโตทางเศรษฐกิจ ที่คำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียอย่างครอบคลุมทั้งด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม”

นายปริทัศน์ยังกล่าวต่ออีกว่า “บริษัทยังคงมุ่งเดินหน้าดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามหลัก ESG ต่อไป การได้รับคัดเลือกในครั้งนี้นอกจากสะท้อนความตั้งใจของเราแล้ว ยังเป็นกำลังใจให้กับพนักงาน MTC ในการปรับการทำงานบางอย่างเพื่อช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น รวมถึงเพิ่มการตอบแทนกลับคืนสู่สังคมในรูปแบบของการลงทุนกับชุมชน โดยจับมือกับภาคการศึกษาถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมที่จำเป็นให้กับชุมชน และการปฏิบัติงานทั้งหมดภายใต้หลักบรรษัทภิบาล ซึ่ง MTC เองเราก็ได้รับคะแนนประเมิน CG ในระดับดีเลิศจาก CAC ทั้งหมดนี้ก็เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ของปี 2564 ที่ว่า “ปีแห่งการเคลื่อนสู่ธุรกิจแห่งความยั่งยืน ที่สำคัญคือ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนที่พิจารณาลงทุนตามแนวคิดการลงทุนที่นำปัจจัยด้าน ESG มาเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจลงทุน ควบคู่กับข้อมูลผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งอยู่แล้วของบริษัท ก็ขอให้มั่นใจได้ว่าบริษัทให้ความสำคัญกับการสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องในระยะยาวแน่นอน”

โดยรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” ทั้งหมดที่ผ่านการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2564 บริษัทจดทะเบียนที่ติดอยู่ในกลุ่มดังกล่าวมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม 12.48 ล้านล้านบาท ณ 30 กันยายน 2564 หรือคิดเป็น 66% เมื่อเทียบกับมูลค่าหลักทรัพย์ตามตลาดของ SET และ mai ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการเติบโตของการลงทุนอย่างยั่งยืน (Responsible Investment) ได้เป็นอย่างดี