บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล ASEAN Asset Class PCLs ปี 2019

Back

นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าบริษัทฯ ได้รับรางวัล “ASEAN Asset Class PLCs 2019” หรือ รางวัลบริษัทจดทะเบียนที่ได้คะแนน ASEAN CG Scorecard ตั้งแต่ 97.50 คะแนนขึ้นไป ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน โดยบริษัทฯ เป็น 1 ใน 42 บริษัทจดทะเบียนไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

สำหรับรางวัล ASEAN CG Scorecard ริเริ่มโดย ASEAN Capital Market Forum (ACMF) ซึ่งเกิดจากการสนับสนุนของ ก.ล.ต. ในอาเซียน และธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank - ADB) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคอาเซียน ให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับจากผู้ลงทุนนานาประเทศ