บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกเป็นหุ้นยั่งยืนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) เป็นปีที่ที่ 2 ติดต่อกัน

Back

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกเป็นหุ้นยั่งยืนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) เป็นปีที่ที่ 2 ติดต่อกัน โดยสะท้อนว่า เมืองไทย แคปปิตอล เป็นบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึง สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ในการดำเนินธุรกิจ และรายชื่อหุ้นยั่งยืนดังกล่าวยังถูกนำใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณดัชนี SETTHSI เพื่อส่งเสริมการลงทุนในหุ้นยั่งยืนอีกด้วย

แม้ว่า ในปี 2563 ทั่วโลกและประเทศไทยจะเผชิญกับภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ซึ่งเป็นความท้าทายใหม่ที่สำคัญของบริษัทฯ แต่บริษัทฯ ได้เพิ่มการจัดการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่ พร้อมกับการปรับปรุงแผนต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประสิทธิผลดังที่สะท้อนในผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา คณะผู้บริหารได้กำหนดแผนกลยุทธ์เพื่อการเป็น “ผู้ให้บริการสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ที่มีความรับผิดชอบ” และประกาศแผนการดำเนินงานระยะกลางที่ 3 ครอบคลุมแผนการปฏิบัติงานระหว่างปี 2564-2566 ซึ่งครอบคลุมทุกมิติของการเป็นผู้ให้บริการทางการเงินที่มิใช่สถาบัน การเงินเพื่อรักษาอัตราการเติบโตระยะ Growth Stage ได้อย่างต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ซึ่งสามารถกล่าวได้โดยสรุปคือ บริษัทฯ ต้องการเติบโตอย่างยั่งยืน ดำรงความเป็นผู้นำอันดับหนึ่ง โดยเฉพาะในด้านฐานลูกค้า หรือ ส่วนแบ่งการตลาด และการเป็นองค์กรต้นแบบของอุตสาหกรรมในด้านบรรษัทภิบาล ผ่านการขยายสาขาเฉลี่ยปีละ 500-600 สาขาใหม่ และการขยายท่องทางหรือแพลตฟอร์มต่างๆ แบบบูรณาการทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ เพื่อสร้าง Competitive Edge ซึ่งจะทำให้เราสามารถรักษาอัตราการเติบโตปีละ ร้อยละ 20-25 ได้ นอกจากนั้น แผนการปฏิบัติงานยังครอบคลุมถึงการควบคุมความเสี่ยงด้านเครดิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนในการตั้งสำรอง หรือ Credit cost ลง นอกจากนั้นบริษัทฯ จะมุ่งเน้นการสร้างระบบและกลไกที่ส่งเสริมให้พนักงานได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ด้านการแข่งขันขององค์กรให้สูงขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ จะเตรียมการให้พนักงานมีความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง (Resilience) ที่จะเกิดขึ้นหลากหลายรูปแบบในอนาคตได้อย่างเท่าทัน

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนที่สนใจสามารถดูรายชื่อหุ้นยั่งยืนได้ที่ www.setsustainability.com