การดูแลผู้มีส่วนได้เสีย

กลับ

ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทมีทั้งกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท และกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยอ้อม หรือมิได้รับผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งบริษัทได้จัดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 6 กลุ่มดังที่แสดงในตาราง ประเด็นต่อแต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอาจแตกต่างกันออกไปในแต่ละปี อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งบริษัทฯจะทำการปรับปรุงเป็นประจำ นอกจากนั้น บริษัทฯยังได้จัดทำจรรยาบรรณต่อแต่ละกลุ่มของผู้มีส่วนได้เสียซึ่งบรรจุอยู่ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท

คู่มือการกำกับกิจการที่ดี
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย เครื่องมือ ความถี่ ประเด็น กิจกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในปี 2018
ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน/เจ้าหนี้ ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปี รายปี
 • ผลการดำเนินงานและการเติบโตทางธุรกิจ
 • แผนการดำเนินงาน และกลยุทธ์การดำเนินงานทั้งระยะสั้น/กลาง/ยาว
 • ความเสี่ยง ความท้าทาย และแนวโน้มของอุตสาหกรรม ผลกระทบและปัจจัยซึ่งอาจมีผลต่อผลการดำเนินงานและการเติบโตของธุรกิจ
 • ผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาด้านความยั่งยืน
-
รายงานประจำปี และรายงานความยั่งยืนประจำปี -
ประชุมกับนักวิเคราะห์ รายไตรมาส -
กิจกรรมพบปะนักลงทุน Opportunity Day ณ ตลาดหลักทรัพย์ฯ รายไตรมาส -
กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์อื่นๆ
 • เดินทางชี้แจงผล/แผนการดำเนินงาน
 • โทรศัพท์สายด่วน และอีเมล
 • เว็บไซต์หน้านักลงทุนสัมพันธ์
 • จัดกิจกรรมเยี่ยมชมสาขาและศูนย์ประมูล
 • กิจกรรมสร้างเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชน (CSR)
ตลอดเวลา และตามโอกาส -
พนักงาน ช่องทางการติดต่อสื่อสารแบบ 360 องศาภายในองค์กรผ่านระบบ internal portal
 • MTC University
 • MTC Forum
ตลอดเวลา
 • ทิศทางธุรกิจ ปัญหาในการปฏิบัติงาน
 • ความมั่นคงก้าวหน้าในอาชีพ และสวัสดิการค่าตอนแทน
 • ความปลอดภัย และสุขภาพทั้งในสถานที่ทำงานและนอกสถานที่ทำงาน
 • กิจกรรมพัฒนาความรู้ ความสามารถและศักยภาพของพนักงานให้ตอบสนองต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจ
 • ความเสี่ยงในการดำเนินงาน
 • คุณธรรมและวินัยในการปฏิบัติงาน และการให้บริการอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
-
วารสารเมืองไทยสัมพันธ์ รายเดือน -
ประชุมพนักงาน (ระดับผู้บริหาร, ระดับผู้จัดการทั่วประเทศพร้อมกัน, ระดับฝ่าย, ระดับพนักงานแต่ละฝ่ายและสาขา) รายเดือน -
กิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน รายเดือน และรายปี ส่งเสริมให้พนักงานจำนวน 100 คนเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งมาราธอน ระยะ 5 และ 10 กิโลเมตร รายการ Mini Marathon Bangkok Run เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2561
กิจกรรมผู้บริหารพบพนักงาน (ผู้บริหารพบพนักงานสาขา) รายเดือน และรายปี -
สำรวจความพึงพอใจของพนักงาน (อย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ) รายปี
 • สำรวจความพึงพอใจของพนักงาน 6 ด้าน (สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน, ปริมาณงานและความท้าทาย, การทำงานเป็นทีม, โปรแกรมการพัฒนาบุคลากรและความก้าวหน้า, ความสมดุลระหว่างงานและเวลาส่วนตัว,และความพึงพอใจโดยรวม)
 • Independent Exit Interview
ช่องทางรับข้อร้องเรียน (whistle blower) ตลอดเวลา
คู่ค้า การประเมินผลการปฏิบัติงานของคู่ค้า ตลอดเวลา การจัดการให้เกิดการจัดซื้อที่โปร่งใสและเป็นธรรม และรักษาความสัมพันธ์กับคู่ค้าที่มีคุณค่า และทิศทางการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืนไปในทิศทางเดียวกับทิศทางของบริษัท -
ลูกค้า การสำรวจความต้องการของลูกค้า รายเดือน - -
การรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน/บริการให้ความช่วยเหลือและตอบข้อสักถาม
 • Offline (แบบฟอร์มส่งตรงไปยังลูกค้า และลูกค้าส่งกลับสำนักงานใหญ่, สายด่วนทางโทรศัพท์ และจุดบริการ ณ สาขาทั่วประเทศ)
 • Online (สื่อสังคมออนไลน์)
ตลอดเวลา
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อ และการให้บริการที่ตรงต่อความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า
 • การจัดการให้เกิดมาตรฐานการบริหารการจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส
 • การจัดการให้ผลิตภัณฑ์สินเชื่อและการให้บริการไม่นำมาซึ่งการริดลอนสิทธิอันพึงมีของลูกค้า
-
ช่องทางรับข้อร้องเรียน (whistle blower) ตลอดเวลา -
ชุมชนและสังคม กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน (โครงการ CSR) รายปี
 • การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
 • ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัท
 • นโยบายสิ่งแวดล้อม
 • โครงการบ้านใหม่ของหนูประจำปี พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยการสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่งในชุมชนบ้านกองวะ จังหวัดเชียงใหม่ ชุมชนศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง และชุมชนบ้านหนองผักแว่น จังหวัดสระแก้ว
 • โครงการบริจาคโลหิต จำนวน 1,477,500 ซีซี ผ่านสภากาชาดไทยทั่วประเทศ
 • พิธีทอดกฐินประจำปี จำนวน 3 วัด คือ วัดบ้าน จังหวัดชัยนาท วัดอัมพวนาราม จังหวัดร้อยเอ็ด และวัดท่ามะปริง จังหวัดชุมพร รวมยอดกฐิน 7,14,725 บาท
รายงานประจำปีและรายงานความยั่งยืน รายปี -
การรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน/บริการให้ความช่วยเหลือและตอบข้อสักถาม
 • Offline (สายด่วนทางโทรศัพท์ และจุดบริการ ณ สาขาทั่วประเทศ)
 • Online (สื่อสังคมออนไลน์)
ตลอดเวลา -
ช่องทางรับข้อร้องเรียน (whistle blower) ตลอดเวลา -
หน่วยงานกำกับ ให้ข้อมูลการดำเนินงานแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบกำกับดูแลบริษัทและอุตสาหกรรม รายเดือน และรายไตรมาส การเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนและโปร่งใส ร่วมจัดตั้งสมาคมผู้ให้บริการสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน เพื่อให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ธนาคารแห่งประเทศไทยในการแก้ไขกฎหมายและใบอนุญาตในการดำเนินธุรกิจให้มีความชัดเจน โปร่งใสและเป็นธรรม
ให้ความร่วมมือในการพัฒนาและออกกฎหมายเพื่อดูแลและกำกับอุตสาหกรรมให้เกิดความชัดเจน โปร่งใสและเป็นธรรมกับผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อย ลูกค้า และสังคม ตามโอกาส