แนวทางด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กลับ
กลยุทธ์การสร้างความยั่งยืน: เป้าประสงค์ ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ในฐานะที่เป็นผู้นำในธุรกิจสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ โดยมีคำมั่นสัญญาด้านความยั่งยืนที่จะเป็น “ผู้ให้บริการสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ที่มีความรับผิดชอบ” ความรับผิดชอบของเราจึงไม่ได้ถูกจำกัดอยู่เพียงเป้าหมายในการลดความเหลื่อมล้ำ แต่เรายังต้องการมีส่วนช่วยในการปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมให้มีมาตรฐานให้บริการลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อสร้างผลตอบแทนร่วมกันอย่างยั่งยืนด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม

ในการนี้บริษัทจัดทำแนวทางในการสร้างความยั่งยืนสามด้าน ได้แก่: ความสุขทางเศรษฐกิจ ความสุขทางสังคม และความสุขทางสิ่งแวดล้อม

สุขทางสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย จุดมุ่งหมาย ผลการดำเนินงานในปี 2561 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
การต่อต้านมลพิษ บริษัทมีเป้าหมายที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 100% และได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม FSC อาทิเช่น การใช้กระดาษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทมีเป้าหมายจะขยายการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมทุกสาขาทั่วประเทศและกระดาษทุกประเภทที่ใช้ในบริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษชำระที่ใช้ในบริษัททั้งหมดมีฉลากเขียวและได้รับการรับรองจาก FSC เท่านั้น


การบริโภคและการผลิตที่รับผิดชอบต่อสังคม

การลดการใช้พลังงาน

บริษัทมีแผนการที่จะลดการใช้พลังงานโดยการนำระบบที่ช่วยลดการใช้พลังงานในสำนักงานใหญ่ และการลดการใช้พลังงานของพนักงานรายบุคคลเป็นกลไกที่ควบคุมการใช้พลังงานของบริษัท

ซึ่งระบบดังกล่าวจะช่วยลดปริมาณการใช้พลังงานลงได้เหลือ 0.89 KWต่อพนักงานหนึ่งคนต่อวัน คิดเป็นปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ต่อพนักงานหนึ่งคนต่อวันเท่ากับ 0.63 KG เป้าหมายของเราคือการคงปริมาณการใช้พลังงานต่อพนักงานจากการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าสำนักงาน กับจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้น

ในปี พ.ศ. 2562 บริษัทสามารถควบคุมปริมาณการใช้พลังงานให้เหลือ 0.89 KWต่อพนักงานหนึ่งคนต่อวัน หรือเท่ากับปริมาณการใช้พลังงานต่อคนต่อวันคือ 0.63 KG Co2/พนักงาน/วัน


การบริโภคและการผลิตที่รับผิดชอบต่อสังคม

การเป็นสำนักงานที่มีประสิทธิภาพ บริษัทได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสำนักงานที่มีประสิทธิภาพและ ในปี พ.ศ. 2562 บริษัทได้นำกลยุทธ์ใหม่ๆมาใช้เพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในสำนักงานในระหว่างปี พ.ศ. 2560- พ.ศ. 2563 บริษัทได้นำเทคโนโลยีมาใช้ทดแทนการใช้กระดาษ เนื่องจากบริษัทคำนึงถึงกระบวนการผลิตกระดาษที่อาจสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก โดยในปี พ.ศ. 2561 บริษัทมีนโยบายที่จะลดปริมาณการใช้กระดาษในสำนักงานให้เหลือเพียง 15.2 แผ่นต่อคนต่อปีเช่นเดียวกับเป้าหมายของปีที่แล้ว ปริมาณการใช้กระดาษต่อคนต่อวันลดลงจาก 17.5 แผ่นต่อคนต่อวัน ในปี พ.ศ. 2560 เป็น 16.10 แผ่นต่อคนต่อวันในปี พ.ศ. 2561
การบริโภคและการผลิตที่รับผิดชอบต่อสังคม
สุขทางสังคม
เป้าหมาย จุดมุ่งหมาย ผลการดำเนินงานในปี 2561 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
การปลูกฝังความเชื่อมั่นของพนักงานต่อบริษัท กลยุทธ์ในการพัฒนาความเชื่อมั่นของพนักงานต่อบริษัทคือการพัฒนาช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร การพัฒนาความเป็นอยู่และความปลอดภัยของพนักงาน การสนับสนุนและพัฒนาความรู้และความสามารถของพนักงาน และการกระตุ้นให้เกิดการยอมรับในความหลากหลายในองค์กร ดัชนีชี้วัดที่เราใช้ในการวัดพัฒนาการคือการได้คะแนนความพึงพอใจของพนักงาน 4/5 ในทุกด้าน เพื่อลดอัตราการลาออกของพนักงานให้เหลือเพียงร้อยละ 10 เพื่อลดอัตราอุบัติเหตุให้ร้อยละ 1 และเพื่อรักษาอัตราชั่วโมงอบรมต่อพนักงานให้ไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง/พนักงาน/ปี ในปีนี้ ผลการสำรวจความพึงพอใจของพนักงานแสดงให้เห็นว่าคะแนนด้านความสมดุล work-life คะแนนน้อยกว่าเป้าหมาย อัตราการลาออกจากงานของพนักงาน คือ ร้อยละ 17 และร้อยละ 80 ของจำนวนพนักงานที่ลาออก มีระยะเวลาการทำงานกับบริษัทน้อยกว่า 6 เดือน อัตราการเกิดอุบัติเหตุ (รวมทั้งในเวลาและนอกเวลางาน) คือ ร้อยละ3.5 แต่อย่างไรก็ตามจำนวนชั่วโมงที่พนักงานเข้ารับการอบรมเฉลี่ยคือ 9.19 ชั่วโมง/พนักงาน/คน ซึ่งบรรลุตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนดไว้


สุขภาพดี


การศึกษาที่มีคุณภาพ


ความเท่าเทียมกันทางเพศ

การสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง

เป้าหมายและพันธกิจของการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร คือการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งแก่พนักงานและลูกค้าของบริษัท เนื่องจากบริษัทเชื่อว่า คุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานและลูกค้าของบริษัท มีส่วนช่วยพัฒนาบริษัทอย่างยั่งยืน ทั้งด้านการเติบโตของกิจการและคุณภาพของสินทรัพย์

บริษัทมีเป้าหมายในการพัฒนาสามด้านคือ

 • ด้านการศึกษา: สร้างศูนย์พัฒนาเด็กจำนวน 3 ศูนย์ต่อไปตามความต้องการของท้องถิ่น
 • ด้านการสาธารณสุข: จำนวนพนักงานอย่างน้อยร้อยละ 60 เข้าร่วมโครงการบริจาคเลือด
 • ด้านทำนุบำศาสนา: การเป็นเจ้าภาพงานกฐินจำนวน 4 ครั้ง

ด้านการศึกษา: บริษัทได้สร้างศูนย์พัฒนาเด็กและเยาวชนจำนวน 3 แห่งใน 3 ชุมชน และในสิ้นปี พ.ศ. 2561 มีเด็กจำนวน 415 คนที่อยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์ฯ ทั้ง 12 แห่งทั่วประเทศ

ด้านการสาธารณสุข: พนักงานของบริษัทได้บริจาคเลือดแก่สภากาชาดไทยเป็นจำนวน 1,477,550 ซีซี คิดเป็นร้อยละ 64 ของพนักงานในบริษัททั้งหมด

ด้านทำนุบำรุงศาสนา: บริษัทเป็นเจ้าภาพงานกฐินจำนวน 4 ครั้ง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนกับบริษัท และเพื่อทำนุบำรุงศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมของชาติ

โดยบริษัทได้บริจาคเงินเพื่อการกุศลเป็นจำนวนทั้งสิ้น 7,146,725 บาท


สุขภาพดี


การศึกษาที่มีคุณภาพ


เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน

สุขทางเศรษฐกิจ
เป้าหมาย จุดมุ่งหมาย ผลการดำเนินงานในปี 2561 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ฐานลูกค้าใหม่: เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 จากจำนวนลูกค้าปัจจุบันทั้งหมด

ฐานลูกค้าเก่า: ร้อยละ 70 ของจำนวนลูกค้าทั้งหมดเป็นลูกค้าเก่าของบริษัท

ฐานลูกเดิมให้ความไว้วางใจและคงอยู่กับเรา: การสร้างความเชื่อถือและความไว้วางใจ ไม่สามารถทำได้ภายในชั่วข้ามคืน และบริษัทเชื่อว่า ระยะเวลา จะสามารถใช้เป็นเครื่องมือที่วัดความไว้วางใจและเชื่อถือของลูกค้า และทางบริษัทได้กำหนดดัชนีเพื่อใช้วัดความสัมพันธ์ดังกล่าว

ฐานลูกค้าใหม่: บริษัทมีลูกค้าใหม่ จำนวน 552,939 คน คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 57.4

ฐานลูกค้าเก่า: ร้อยละ70 ของจำนวนลูกค้าทั้งหมดเป็นลูกค้าเก่าของบริษัท

ผลิตภัณฑ์กระดาษชำระที่ใช้ในบริษัททั้งหมดมีฉลากเขียวและได้รับการรับรองจาก FSC เท่านั้น


ขจัดความยากจน


แรงงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เหมาะสม


ลดความเหลื่อมล้ำ

การพัฒนาจริยธรรมในอุตสาหกรรม เป้าหมายของบริษัท คือการยกระดับธุรกิจการให้บริการสินเชื่อ และพัฒนาการกำกับดูแลการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส โดยการสร้างความร่วมมือกับบริษัทผู้บริการสินเชื่อรายอื่นและหน่วยงานกำกับดูแล ใบรับอนุญาตดำเนินธุรกิจด้านสินเชื่อ
 • สินเชื่อส่วนบุคคล
 • สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ
 • ประมวลกฎหมายแพ่ง

นโยบายด้านภาษี

 • การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านภาษี
 • ความโปร่งใสการดำเนินงานภาษี
ปราศจากการฉ้อโกง

การเป็นองค์กรที่ปราศจากการฉ้อโกงถือเป็นหนึ่งในคำมั่นสัญญาที่บริษัทให้ไว้แก่สาธารณชน และคำมั่นนี้มีความสำคัญต่อทั้งบริษัทและต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทได้บริหารจัดการเสี่ยงภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่ดำเนินการสอดส่องดูแลพฤติกรรมการฉ้อโกงและการทุจริตคอรัปชั่นอย่างใกล้ชิด

ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นพฤติกรรมที่บริษัทไม่สามารถยอมรับได้

นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินการตรวจสอบและนำเครื่องมือ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการป้องกันและตรวจสอบกรณีการฉ้อโกงต่างๆ อย่างเต็มความสามารถ

 • นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด
 • การป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
 • นโยบายป้องกันปราบปรามคอรัปชั่น (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
การกำกับดูแลและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทหมายถึงกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมและที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินกิจการของบริษัท ซึ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มใหญ่

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย เครื่องมือ ความถี่ ประเด็น กิจกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในปี 2018
ถือหุ้น/นักลงทุน/เจ้าหนี้ ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปี รายปี

ผลการดำเนิน งานและการเติบโตทางธุรกิจ

แผนการดำเนิน งาน และกลยุทธ์การดำเนิน งานทั้งระยะสั้น/กลาง/ยาว

ความเสี่ยง ความท้าทาย และแนวโน้ม ของอุตสาหกรรม ผลกระ ทบและปัจจัยซึ่งอาจมีผล ต่อผลการดำเนินงานและ การเติบโตของธุรกิจ

ผลกระทบ จากการดำเนินธุรกิจต่อ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่ง แวดล้อม และการพัฒนา ด้านความยั่งยืน

 

รายงานประจำปี และรายงานความ ยั่งยืนประจำปี  
ประชุมกับนักวิเคราะห์ รายไตรมาส
กิจกรรมพบปะนักลงทุน Opportunity Day ณ ตลาดหลักทรัพย์ฯ รายไตรมาส
กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์อื่นๆ เดินทางชี้แจงผล/แผนการดำเนินงาน โทรศัพท์สายด่วน และอีเมล เว็บไซต์หน้านักลงทุนสัมพันธ์ จัดกิจกรรมเยี่ยมชมสาขาและศูนย์ประมูล กิจกรรมสร้างเสริม ตลอดเวลา และ ตามโอกาส
พนักงาน

ช่องทางการติดต่อสื่อสารแบบ 360 องศาภายในองค์กรผ่านระบบ internal portal MTC University MTC Forum

ตลอดเวลา

ทิศทางธุรกิจ ปัญหาในการปฏิบัติงาน

ความมั่นคง ก้าวหน้าในอาชีพ และ สวัสดิการค่าตอนแทน

ความปลอดภัย และสุขภาพทั้งในสถานที่ ทำงานและนอกสถานที่ ทำงาน

กิจกรรมพัฒนา ความรู้ ความสามารถและ ศักยภาพของพนักงานให้ ตอบสนองต่อทิศทางการ ดำเนินธุรกิจ

ความเสี่ยงในการดำเนินงาน

คุณธรรมและวินัยในการปฏิบัติงานและการให้บริการอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม

ส่งเสริมให้พนักงานจำนวน 100 คน เข้าร่วมการแข่งขันวิ่ง มาราธอน ระยะ 5 และ 10 กิโลเมตร รายการ Mini Marathon Bangkok Run เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561

สำรวจความพึงพอใจของพนักงาน 6 ด้าน (สิ่งแวดล้อมในการ ปฏิบัติงาน, ปริมาณงาน และความท้าทาย, การ ทำงานเป็นทีม, โปรแกรม การพัฒนาบุคลากรและ ความก้าวหน้า, ความสมดุล ระหว่างงานและเวลาส่วน ตัว,และความพึงพอใจโดย รวม)

Independent Exit Interview

วารสารเมืองไทยสัมพันธ์ รายเดือน
ประชุมพนักงาน (ระดับ ผู้บริหาร, ระดับผู้จัดการทั่วประเทศ พร้อมกัน, ระดับฝ่าย, ระดับพนักงาน แต่ละฝ่ายและสาขา) รายเดือน
กิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง พนักงาน รายเดือน และรายปี
กิจกรรมผู้บริหารพบพนักงาน (ผู้บริหารพบพนักงานสาขา) รายเดือน และรายปี
สำรวจความพึงพอใจของ พนักงาน (อย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ) รายปี
ช่องทางรับข้อร้องเรียน (whistle blower) ตลอดเวลา
คู่ค้า การประเมินผลการปฏิบัติงานของคู่ค้า ตลอดเวลา การจัดการให้เกิดการจัด ซื้อที่โปร่งใสและเป็นธรรม และรักษาความสัมพันธ์ กับคู่ค้าที่มีคุณค่า และ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ แบบยั่งยืนไปในทิศทางเดียวกับทิศทางของบริษัท  
ลูกค้า การสำรวจความต้องการของลูกค้า รายเดือน

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อและการให้บริการที่ตรงต่อ ความต้องการและความ พึงพอใจของลูกค้า

การจัดการให้เกิดมาตรฐานการบริหาร การจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็น ธรรมและโปร่งใส

การจัดการให้ผลิตภัณฑ์สินเชื่อและการ ให้บริการไม่นำมาซึ่งการริดลอนสิทธิอันพึงมีของ ลูกค้า

 

การรับฟังความคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน/บริการให้ ความช่วยเหลือและตอบข้อสักถาม

Offline (แบบฟอร์มส่ง ตรงไปยังลูกค้า และลูกค้าส่งกลับ สำนักงานใหญ่, สายด่วนทางโทรศัพท์ และจุดบริการ ณ สาขาทั่วประเทศ)

Online (สื่อสังคม ออนไลน์)

ตลอดเวลา
ช่องทางรับข้อร้องเรียน (whistle blower) ตลอดเวลา
ชุมชนและสังคม กิจกรรมเสริมสร้างความ เข้มแข็งให้ชุมชน (โครงการ CSR) รายปี

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน

ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัท

นโยบายสิ่งแวดล้อม

โครงการบ้าน ใหม่ของหนูประจำปี พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยการ สร้างศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก 3 แห่งในชุมชนบ้าน กองวะ จังหวัดเชียงใหม่ ชุมชนศรีบรรพต จังหวัด พัทลุง และชุมชนบ้าน หนองผักแว่น จังหวัดสระแก้ว

โครงการบริจาคโลหิต จำนวน 1,477,500 ซีซี ผ่านสภากาชาดไทยทั่วประเทศ

พิธีทอดกฐินประจำปี จำนวน 3 วัด คือ วัดบ้าน จังหวัดชัยนาท วัดอัมพวนาราม จังหวัดร้อยเอ็ด และวัดท่า มะปริง จังหวัดชุมพร รวมยอดกฐิน 7,14,725 บาท

รายงานประจำปีและรายงานความยั่งยืน รายปี

การรับฟังความคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ/ ข้อร้องเรียน/ บริการให้ความ ช่วยเหลือและตอบข้อสักถาม

Offline (สายด่วนทาง โทรศัพท์ และจุดบริการ ณ สาขาทั่ว ประเทศ)

Online (สื่อสังคมออนไลน์)

ตลอดเวลา
ช่องทางรับข้อร้องเรียน (whistle blower) ตลอดเวลา
หน่วยงานกำกับ ให้ข้อมูลการดำเนินงานแก่ หน่วยงานที่รับผิดชอบกำกับดูแลบริษัท และอุตสาหกรรม รายเดือน และราย ไตรมาส การเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนและโปร่งใส ร่วมจัดตั้งสมาคมผู้ให้บริการสินเชื่อ ที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน เพื่อให้ความร่วมมือในการ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย ในการแก้ไขกฎหมายและ ใบอนุญาตในการดำเนิน ธุรกิจให้มีความชัดเจน โปร่งใสและเป็นธรรม
ให้ความร่วมมือในการ พัฒนาและออกกฎหมายเพื่อดูแลและ กำกับอุตสาหกรรมให้เกิดความชัดเจน โปร่งใสและเป็นธรรมกับผู้ให้บริการสิน เชื่อรายย่อย ลูกค้า และสังคม ตามโอกาส

ประเด็นที่เป็นสาระสำคัญอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกาละเวลา ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมของธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยความเสี่ยง ในการนี้ บริษัทได้ดำเนินการทบทวนประเด็นเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ และเพื่อพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร บริษัทได้พัฒนาช่องทางการสื่อสารองค์กรให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นโดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ มีประสิทธิภาพ และทันเวลา

การกำกับดูแลที่ยั่งยืน

คุณธรรมจริยธรรม ความโปร่งใส และความน่าเชื่อถือของโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะผู้บริหารของบริษัท เชื่อว่าปัจจัยแห่งความสำเร็จของกลยุทธ์การบริหารองค์กรที่เหมาะสมที่จะนำพาบริษัทสู่การเติบโตที่ยั่งยืน คือ คุณธรรมจริยธรรม การดำเนินงานที่โปร่งใสและมีความรับผิดชอบ หรือเรียกได้ว่าบริษัทต้องมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลหรือการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี พ.ศ. 2561 บริษัทได้ดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมอย่างมั่นคงมาอย่างต่อเนื่อง ตามคำมั่นสัญญาที่มีให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังได้เผยแพร่นโยบายด้านการกำกับดูแลและนโยบายด้านอื่นที่เกี่ยวข้องบนเวปไซต์ของบริษัทอีกด้วย

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน รวมประธานคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน เป็นคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบกระบวนการรายงานทางการเงิน กระบวนการตรวจสอบ และระบบการควบคุมภายใน และดูแลให้บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างสอดคล้องกับกฏหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วยความรอบคอบเยี่ยงวิญญูชน

บริษัทยังได้จัดทำการประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ทั้งรายคณะและรายบุคคล และเปิดเผลข้อมูลผลการประเมินต่อสาธารณะ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ห้วข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในรายงานประจำปี ตามแบบฟอร์ม 56-2)


ตารางบริหารทักษะในการทำงานของคณะกรรมการ

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งตารางบริหารทักษะในการทำงานนี้ช่วยเสริมสร้างความเข็มแข็งในการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยผ่านการวิเคราะห์ทักษะ ความรู้ ประสบการณ์และความสามารถของคณะกรรมการแต่ละท่าน แล้ว ตารางยังช่วยในการวิเคราะห์ทักษะหรือความรู้ที่ต้องการพัฒนาของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการรายบุคคล โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้คณะผู้บริหารเข้าร่วมอบรมหรือศึกษาเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ของตนเอง นอกจากนี้ การประเมินความสามารถของคณะกรรมการบริหารยังส่งเสริมงานด้านการสรรหากรรมการใหม่ซึ่งอาจเป็นผู้ที่มีทักษะพิเศษเพื่อช่วยปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม ณ ปัจจุบัน ทางบริษัทอาจจะสรรหาคณะกรรมการที่มีความเชียวชาญและเหมาะสมเพื่อมาเติมเต็มในทักษะด้านที่ขาดหาย

การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

เป้าหมายสำคัญของบริษัทคือการเข้าถึงระดับจริยธรรมธุรกิจตามมาตรฐานของธนาคารโลก และการเป็นบริษัทผู้ให้บริการสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ไทยที่มีความรับผิดชอบ ในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาบริษัทได้พัฒนาและดำเนินกิจการตามหลักจริยธรรมและมีจรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยมาตรฐานสูงสุด

ในปี พ.ศ. 2561 บริษัทได้นำแนวปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (บรรษัทภิบาล) อาทิ กลยุทธการสร้างคุณธรรมจริยธรรม ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม มาปรับปรุงการดำเนินกิจการของบริษัท รวมทั้งนำแนวปฏิบัติตามนโยบายด้านการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด การป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายมาพัฒนานโยบายด้านทุจริตคอรัปชั่นของบริษัทและการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินนโยบายดังกล่าว

คณะกรรมการบริหารได้พิจารณานโยบายด้านจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจและการดำเนินงานเพื่อสร้างความยั่งยืนทุกปี และในปี พ.ศ. 2561 คณะกรรมการได้อนุมัติการปรับปรุงหลักจริยธรรมของบริษัท พร้อมกับอนุมัตินโยบายต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นของบริษัทให้สอดคล้องกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น (CAC)

นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด การป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด อนุญาตให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแจ้งเบาะแสเพื่อเปิดเผยข้อมูลการกระทำผิด และปกป้องผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิด เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย คณะกรรมการได้อนุมัติให้บริษัทดำเนินนโยบาย AML/CFT นโยบายการรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know your Customer: NYC) นโยบายการจัดการบริหารความเสี่ยง รวมถึงขั้นตอนปฏิบัติในการรายงานหากมีกรณีลูกค้ากระทำการฟอกเงิน

การบริหารจัดการความเสี่ยง

เมืองไทย แคปปิตอล มุ่งเน้นการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมขององค์กร เพื่อให้การดำเนินกิจการของบริษัทเป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี สร้างธุรกิจที่ยั่งยืน และสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจแก่นักลงทุน

ดังนั้น ในปีพ.ศ. 2561 บริษัทได้จัดตั้งฝ่ายบริหารจัดการความเสี่ยงและกฎหมายขึ้น เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในการจัดทำนโยบายด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามการดำเนินงาน ประเมินการดำเนินงานตามแผนและรายงานความเสี่ยงที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท

วัฒนธรรมองค์กรในการบริหารจัดการความเสี่ยง

แม้ว่าบริษัทจะมีค่านิยมด้านการขยายกิจการแบบเชิงรุก บริษัทยังคงให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบเชิงรับ ซึ่งค่านิยมเหล่านี้ได้ถูกปลูกฝังแก่พนักงานของบริษัททุกระดับจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร โดยบริษัทได้นำช่องทางการสื่อสารแบบ 360 องศา มาใช้เพื่อแบ่งปันประสบการณ์การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร เพื่อเพิ่มความตระหนักเกี่ยวกับความเสี่ยง และการจัดโปรแกรมฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะผู้บริหารของบริษัท

ความเสี่ยงหลัก ความท้าทาย และโอกาสในปี พ.ศ. 2561
ความเสี่ยง ความท้าทาย โอกาส
ความเสี่ยงที่เกิดจากข้อกฎหมายหรือกฎระเบียบทีเกี่ยวข้อง ในปี พ.ศ. 2561 บริษัทตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสิสภาพแวดล้อมด้านกฎหมายในอุตสาหกรรม ซึ่งส่งผลให้เกิดการปรับปรุงใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจในธุรกิจการให้บริการด้านสินเชื่อ และส่งผลกระทบต่อทั้งอุตสาหกรรมในเชิงบวก โดยเฉพาะด้านการพัฒนามาตรฐานการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการได้อนุมัติให้จัดตั้งหน่วยงานใหม่เพื่อดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและด้านกฎหมาย ในการทำหน้าที่แทนคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งหน่วยงานนี้จะรายงานเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อลดอัตราความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ดังนั้นเราจึงได้เพิ่มหน่วยงานกำกับมาเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอรัปชั่น

การเป็นองค์กรที่ปราศจากการทุจริตฉ้อโกง เป็นหนึ่งในพันธสัญญาที่ยากที่สุดที่บริษัทให้ไว้แก่สาธารณชน และมีความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพราะเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ทำให้บริษัทสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า หรือก็คือบริษัทสามารถให้บริการสินเชื่อเงินสดด่วน ผ่านการบริหารงานแบบกระจายอำนาจหน่วยงานบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่สอดส่องดูแลและควบคุมตรวจสอบการทุจริตคอรัปชั่นอย่างใกล้ชิด ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นพฤติกรรมที่บริษัทไม่สามารถยอมรับได้

นอกจากนี้ บริษัทได้นำกระบวนการตรวจสอบ เครื่องมือ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการป้องกันและตรวจสอบกรณีการฉ้อโกงต่างๆ อย่างเต็มความสามารถ

นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

คณะกรรมการบริหารได้จัดทำและอนุมัตินโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดในปี พ.ศ. 2561 โดยส่งรายงานหรือข้อร้องเรียนผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือร้องเรียนโดยตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ในปี พ.ศ.2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับสถานการณ์โดยรวมของการแจ้งเบาะแสหรือการร้องเรียนการกระทำผิด

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารได้อนุมัติให้ผู้เชี่ยวชาญภายนอกทำการทบทวน ตรวจสอบและปรับปรุงเนื้อหาของนโยบายด้านการทุจริตคอรัปชั่น เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการดำเนินกิจกรรมการกำกับดูแลที่เหมาะสมและปกป้องสิทธิ์ของผู้ให้เบาะแส

การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

นอกจากนี้ บริษัทยังได้อนุมัติแผนการดำเนินงานเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงด้านป้องกันการปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ่งแผนงานนี้ได้นำไปปฏิบัติในปี พ.ศ. 2561

นอกจากนี้ พนักงานทุกคนของบริษัทต้องรายงานแก่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงทราบเป็นระยะ แม้ว่าสถานะความเสี่ยงของบริษัทจะอยู่ในระดับต่ำก็ตาม ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

การจัดหาแหล่งเงินทุน และต้นทุนทางการเงิน บริษัทเมืองไทย แคปปิตอลตระหนักถึงผลกระทบจากเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ อันเกี่ยวเนื่องจากนโยบายด้านการต่างประเทศของอเมริกา หรือ Ameirca First Policy ซึ่งอาจส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทสูงขึ้น

ในกรณีนี้ บริษัทได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรโดยจัดตั้งหน่วยงานการคลังให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบชัดเจนยิ่งขึ้น และจะมีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2562

การปรับเปลี่ยนโครงสร้างดังกล่าวทำให้บริษัทลดความเสี่ยงด้านการเงินเนื่องจากมีได้ใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการการเงินและมีการควบคุมอย่างใกล้ชิด

ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยงแปลงภูมิอากาศ

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอาจส่งผลกระทบทางอ้อมได้ถึงร้อยละ 70 ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีกลุ่มลูกค้าหลักที่มาจากภาคเกษตรกรรมและการก่อสร้าง

ความเสี่ยงเหล่านี้ อาจส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) และความสามารถในการระดมทุนของบริษัทในระยะสั้นที่เกิดจากความต้องการบริการสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลัน

บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกองค์กร

ดังนั้นในปี พ.ศ. 2561 คณะกรรมการบริหารได้อนุมัตินโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการดำเนินกิจการภายใน อาทิเช่น การใช้ทรัพยากรภายในองค์กร รวมถึง อาคารสีเขียวหรืออาคารประหยัดพลังงาน ซึ่งยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง

สถิติโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ที่ไม่เป็นผู้บริหาร ร้อยละ 71.43

คณะกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ ร้อยละ 71.43

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ

ประธานกรรมการ เป็นคนละบุคคลกับประธานคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นสตรี ร้อยละ 42.86

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ

เนื่องจากบริษัทฯประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อย (Microfinance) ซึ่งเป้าหมายในด้านการพัฒนาความยั่งยืนคือ การเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อยที่รับผิดชอบ ในที่นี้ หมายถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททั้งหมด หรือก็คือ ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯนั่นเอง

ห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯในปัจจุบันมีลักษณะไม่ซับซ้อน มีผู้เกี่ยวข้องจำนวนไม่มาก โดยเราเน้นความต้องการของ “ลูกค้า” เป็นสำคัญ การกำหนดรูปแบบความสัมพันธ์ในระบบห่วงโซ่อุปทานเพื่อความยั่งยืนของบริษัท จึงสะท้อนความสัมพันธ์และความร่วมมือกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

ห่วงโซ่อุปทานของบริษัทเมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

 • บริษัทฯประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อย (Microfinance) ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ผ่านใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มิใช่สถาบันการเงิน และใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ (Nano Finance)
 • บริษัทฯมีการกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสียในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งเปิดเผยทั้งในหน้าเวบไซต์ของบริษัท และรายงานประจำปี
 • บริษัทมีการจัดกลุ่มลูกค้าสินเชื่อรายสำคัญ ตามนโยบายและหลักเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อ โดยมีการกำหนดขนาดสินเชื่อสูงสุดสำหรับรายสัญญา และสำหรับรายบุคคล (Single Lending Limit) เพื่อจำกัดความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวของการให้สินเชื่อ อันส่งผลให้ค่าเฉลี่ยสินเชื่อต่อสัญญาของบริษัท เท่ากับประมาณ 20,700 บาทต่อสัญญา ซึ่งหากลูกค้าผิดชำระหนี้ จะไม่ส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อผลประกอบการของบริษัทฯ
 • บริษัทฯมีการกำหนดนโยบายหลักด้านสินเชื่อโดยอ้างอิงจากมูลค่าของหลักทรัพย์เป็นหลัก
 • บริษัทฯเกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้า โดยจะต้องมั่นใจว่ากระบวนการคัดเลือกและปฏิบัติต่อคู่ค้าเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญของการมีคู่ค้าที่มีชื่อเสียงที่ดี มีจริยธรรม ความเป็นมืออาชีพ และสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดได้ให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยไม่มีการละเมิดกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและแรงงาน รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้คู่ค้าร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเรียนรู้ที่จะให้ความร่วมมือกันอันนำไปสู่การพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน
 • บริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติเพื่อจำกัดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง จึงได้กำหนดประเด็นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น และจัดให้มีการตรวจสอบภายในระบบจัดซื้อจัดจ้างอย่างสม่ำเสมอ
 • แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างที่คำนึงถึงประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยโดยตัวอย่างสำคัญที่สะท้อนแนวปฏิบัติดังกล่าว คือโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้เป็นอาคารสีเขียว (LEED Certified) เนื่องจากบริษัทฯคำนึงถึงความเป็นอยู่ สุขอนามัย รวมถึงความปลอดภัยของพนักงาน ประชาชน สัตว์ พืชพันธุ์ที่อาศัยอยู่โดยรอบ รวมถึงการใช้พลังงาน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆในระยะยาว
 • บริษัทฯ ตระหนักดีว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ มิได้มีเพียงแค่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบหรือผลประโยชน์ทางตรงเท่านั้น ชุมชนที่มีสาขาของบริษัทฯตั้งอยู่ รวมถึงสิ่งแวดล้อม ก็ถือเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานที่สำคัญด้วย บริษัทฯจึงได้จัดทำโครงการเพื่อชุมชนหลากหลายโครงการ และปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชน โดยบริษัทฯเชื่อว่าชุมชนที่เข้มแข็งจะเป็นรากฐานสำคัญให้ลูกค้าของเราเป็นลูกค้าที่มีคุณภาพ อันส่งผลให้หนี้เสียของบริษัทฯมีอัตราที่ต่ำ

โปรดดูรายละเอียดของโครงการและติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละโครงการได้จาก ข่าวสารและกิจกรรมเพื่อสังคม

เป้าหมาย

1. การเติบโตของการกระจายการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชากรไทย

ความท้าทาย

ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศมีข้อจำกัด และความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสวัสดิการและบริการด้านการเงินซึ่งถือเป็นปัญหาด้านเศรษฐกิจที่หยั่งรากลึกในประเทศมาเป็นระยะเวลายาวนาน แม้รัฐบาลจะมีความพยายามในการแก้ไขปัญหาผ่านแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติแล้วก็ตาม หากแต่ตามรายงานของธนาคารโลกในปี 2014 ประชากรของประเทศไทยประมาณ 15.40% เท่านั้นที่สามารถกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในประเทศ อย่างไรก็ตามประชาชนอีกหลายล้านคนยังไม่สามารถเข้าถึงบริการธนาคารขั้นพื้นฐานได้ เรามีความพยายามในการให้ความร่วมมือกับภาครัฐและหน่วยงานกำกับในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจพื้นฐานของประเทศดังกล่าว และดำเนินการเพื่อนำการบริการทางการเงินไมโครไฟแนนซ์ไปยังกลุ่มประชากรที่ไม่ได้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินได้ เพื่อให้พวกเขาได้มีแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนที่เป็นธรรม และโปร่งใส

กลยุทธ์

นำเสนอสินค้าและบริการที่ยั่งยืน ด้วยความรับผิดชอบต่อความต้องการของลูกค้า ความพึงพอใจของลูกค้า และเคารพในสิทธิที่ลูกค้าพึงมีเป็นสำคัญ

กลุ่มลูกค้าหลักของเมืองไทย แคปปิตอล เป็นกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ไม่แน่นอน จึงไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสถาบันการเงินได้ ซึ่งมีสัดส่วนเป็นจำนวนมากต่อจำนวนประชากรทั้งประเทศ ทั้งนี้ บริษัทจึงได้นำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อทางเลือกไมโครไฟแนนซ์ ขนาดเล็ก สำหรับรายย่อย คือสินเชื่อที่มีทะเบียนรถ (รถจักรยานยนต์, รถยนต์, และรถเพื่อการเกษตร) เป็นประกัน โดยเสนออัตราดอกเบี้ยและการให้บริการแก่ลูกค้าที่เป็นธรรมและโปร่งใส ผ่านและการเปิดสาขาเพื่อให้บริการอย่างใกล้ชิดทั่วประเทศรวมกว่า 3,297 สาขา (ณ สิ้นสุดปี พ.ศ.2561) และตั้งเป้าว่าจะขยายสาขาจนถึง 4,500 สาขาในปี พ.ศ.2563

1. ความต้องการของลูกค้า
ความต้องการของลูกค้า ประเด็นเกี่ยวข้องที่สำคัญ เป้าหมายที่ยั่งยืน
เงินสดด่วน
 • การใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับประประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
 • การใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับประประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้
วงเงินที่เหมาะสม
 • การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของลูกค้า
 • การประเมินความเสี่ยงแบบมีหลักทรัพย์เป็นประกัน และการขยายวงเงินสินเชื่อ
 • การพัฒนาด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประเทศ
 • การพัฒนาด้านความเท่าเทียมกันในด้านเศรษฐกิจของประเทศ
อัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรมและโปร่งใส
 • การผลักดันให้อุตสาหกรรมมีกฎหมายและหน่วยงานกำกับอย่างเป็นทางการ
 • กำหนดมาตรฐานอัตราดอกเบี้ยให้อุตสาหกรรม
การพัฒนาอุตสาหกรรมไมโครไฟแนนซ์ให้มีความยั่งยืนในระยะยาว
การบริการที่ดี
 • นโยบายการให้บริการที่เป็นเลิศ และการกำหนดมาตรฐานการให้บริการของอุตสาหกรรม
 • จริยธรรม และ กลไกการทำงานของดัชนีวัดผลงาน
 • ได้รับความซื่อสัตย์ และความไว้วางใจจากลูกค้า
 • บริษัทมีความน่าเชื่อถือ
 • พนักงานเกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง และบริษัท
เงินด่วน

แม้ว่าสังคมไร้เงินจะมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อธุรกิจการเงินทั้งระบบ อย่างไรก็ตาม ลูกค้ายังมีความต้องการสินเชื่อเงินสดที่สามารถอนุมัติได้อย่างรวดเร็วทันใจอยู่

เพื่อให้การบริการทางการเงินของบริษัทเข้าถึงความต้องการของลูกค้าที่ต้องการสินเชื่อเงินสดที่สะดวกรวดเร็ว บริษัทได้นำระบบการกระจายอำนาจและ ระบบควบคุมภายในเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านการทุจริต โดยใช้เทคโนโลยีมาปรับปรุงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ

การกระจายอำนาจและการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริตภายในองค์กร

แม้ว่าทิศทางการดำเนินงานของบริษัทจะขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหาร อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มอบหมายให้ผู้บริหารระดับกลางและระดับล่างในองค์กรทำหน้าที่รับผิดชอบบริหารการดำเนินงานเป็นหลักผ่านโครงข่ายสาขาของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้นำวิธีการควบคุมภายในแบบดั้งเดิม มาผนวกกับเทคโนโลยี จึงได้พัฒนามาเป็นระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องการการทุจริตภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง ความเสี่ยงในการทุจริตได้รับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดจากหน่วยงานบริหารจัดการความเสี่ยงและหน่วยตรวจสอบภายในขององค์กร


การใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

กลยุทธ์ที่บริษัทใช้คือ การเสาะแสวงหาเทคโนโลยีทางการเงินที่เหมาะสมและเอื้อต่อการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทในเวลาที่ถูกต้อง โดยไม่เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายหรือความเสี่ยง บริษัทเชื่อว่าแม้ว่าบริษัทต้องเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิตอล การนำเทคโนโลยีมาใช้มีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน สร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า และลดความเสี่ยงทั้งทางด้านการบริหารจัดการและการทุจริต

การพัฒนาด้านเทคโนโลยี

 • ระบบปฏิบัติการ SAP

  ระบบปฏิบัติการ SAP เป็นระบบปฏิบัติการทางการเงินที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้มากที่สุดระบบหนึ่งและบริษัทได้นำระบบดังกล่าวมาใช้เพื่อบริหารจัดการบริการทางการเงินและธุรกรรมออนไลน์ และควบคุมการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการเงินและการทุจริต

 • แอปพลิเคชั่นเมืองไทย แคปปิตอล 4.0

  แอปพลิเคชั่นเมืองไทยแคปปิตอล 4.0 ได้นำมาใช้เพื่อให้บริการทางการเงินออนไลน์ในปลายปี พ.ศ. 2560มีฟังก์ชั่นในการใช้งานดังนี้

  1. การเช็คยอดคงค้าง
  2. สินค้าและบริการ
  3. ข่าวและข้อมูลใหม่
  4. ค้นหาสาขา

  ซึ่งแอปพลิเคชั่นนี้ช่วยเพิ่มการสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า ลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและปรับปรุงระบบการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

 • บริการชำระบิลข้ามธนาคาร

  บริษัทกำลังดำเนินการสร้างระบบบริการชำระบิลข้ามธนาคาร ซึ่งระบบดังกล่าว จะอนุญาตให้ลูกค้าชำระรายการสินเชื่อผ่านบริการพร้อมเพย์ของทุกธนาคาร ทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งพัฒนาระบบการบริหารภายในบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วงเงินเพียงพอ

การขยายการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

บริษัทเป็นส่วนสำคัญในการขยายการเข้าถึงการให้บริการทางการเงินของประชาชนด้วยการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อของบริษัท ซึ่งทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ดัวยอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม

ในปีพ.ศ. 2560 บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดของธุรกิจสินเชื่อรายย่อยที่ไม่มีนัยสำคัญต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) อย่างไรก็ตามในปี พ.ศ. 2561 หน่วยงานกำกับดูแลได้เล็งเห็นศักยภาพของบริษัทและผลกระทบของบริษัทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ในการนี้ บริษัทรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับการกำกับดูแลโดยธนาคารแห่งประเทศไทยและยังคงมุ่นมั่นที่จะขยายกิจการให้ครอบคลุมทั้งประเทศและทุกกลุ่มลูกค้าเพื่อให้เข้าถึงบริการสินเชื่อของบริษัทได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มลูกค้าที่ที่ไม่มีงานประจำหรือกลุ่มลูกค้าที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินจากธนาคาร

ในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้ขยายจำนวนสาขาเพิ่มเติมไปพร้อมๆกับการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อ ซึ่งบริษัทใช้เป็นดัชนีวัดความสำเร็จของการพัฒนาการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน

อย่างไรก็ตาม เราไม่ได้พิจารณาเพียงแค่เพียงปริมาณของการเข้าถึงบริการทางการเงินเท่านั้น หากแต่บริษัทยังคำนึงถึงคุณภาพของสินเชื่ออีกด้วย กล่าวคือ บริษัทจะให้สินเชื่อไมโครไฟแนนซ์แก่ลูกค้าดีเพื่อใช้ในการครองชีพอย่างยั่งยืน พอเพียง และรับผิดชอบ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของหนี้ที่ดีขึ้น และลดอัตราความเสี่ยงลูกหนี้ผิดนัดชำระและเงินค้างชำระหรือหนี้เสียได้


การประเมินสินทรัพย์เพื่อใช้เป็นหลักประกันและการพิจาณาการเพิ่มวงเงินสินเชื่อ

บริษัทให้บริการสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์โดยมีหลักประกันเป็นหลัก อาทิเช่น สินเชื่อทะเบียนรถและสินเชื่อโฉนดที่ดิน โดยกระบวนการประเมินสินทรัพย์สามารถกระทำได้โดยตรงและไม่ยุ่งยาก อย่างไรก็ตามการพิจารณาสินเชื่อขึ้นอยู่กับมูลค่าของสินทรัพย์เป็นหลัก โดยบริษัทไม่พิจารณาความน่าเชื่อถือทางเครดิตอื่นๆ ทำให้ลูกค้าทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการสินเชื่อของบริษัทได้ โดยยื่นเอกสารประการกู้ยืมและสินทรัพย์ ทั้งนี้บริษัทไม่นำรายได้ เพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา หรือ อาชีพ มาประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

ในหลายปีที่ผ่านมา บริษัทได้เพิ่มผลิตภัณฑ์บริการสินเชื่อแก่ลูกค้าที่ต้องการนำเงินไปเพิ่มสินทรัพย์หรือลงทุนขยายกิจการ อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจำกัดของเงินทุนทำให้ในระยะสองทศวรรษที่ผ่านมา บริษัทให้บริการสินเชื่อแก่การจำนำทะเบียนรถจักรยานยนต์เท่านั้น นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมาหลังจากที่บริษัทได้เสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป ทำให้บริษัทสามารถให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ โฉนดที่ดิน และสินเชื่อเอนกประสงค์ที่ไม่มีหลักประกัน ซึ่งสามารถขยายวงเงินสินเชื่อมให้แก่ลูกค้าที่มีความจำเป็นเพิ่มมากขึ้น

พอร์ตสินเชื่อ

 • จำนวนสัญญาคงค้าง 2.3 ล้านสัญญา
 • จำนวนลูกค้าคงค้าง 1.5 ล้านคน
 • ขนาดพอร์ตสินเชื่อ 48 พันล้านบาท
 • ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
  • สินเชื่อทะเบียนรถจักรยานยนต์
  • สินเชื่อทะเบียนรถยนต์
  • สินเชื่อทะเบียนรถเพื่อการเกษตร
  • สินเชื่อโฉนดที่ดิน
  • สินเชื่อที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
อัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรมและโปร่งใส

การผลักดันให้เกิดการกำกับดูแลอุตสาหกรรม

บริษัทและสมาคมฯ โดยความร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลัง ได้ปรับัปรุงกฏระเบียบสำหรับบริหารจัดการธุรกิจการให้บริการสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินเชื่อทะเบียนรถ เพื่อใช้ควบคุมและพัฒนาการให้บริการสินเชื่อให้เป็นธรรมและโปร่งใส ทั้งต่อผู้ให้บริการและลูกค้า

ซึ่งในปี 2561 นี้ บริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมการค้าผู้ประกอบการธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ (VTLA) และมีบทบาทสำคัญในการนำเสนอข้อมูลที่แท้จริงของอุตสาหกรรมต่อธนาคารแห่งประเทศไทยมาใช้เพื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่ดีที่สุดต่อทั้งผู้กู้และผู้ให้กู้ และเนื่องจากบริษัทเป็นผู้นำในตลาดที่มีส่วนแบ่งการตลาดและจำนวนลูกค้ามากที่สุด บริษัทจึงมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้า ดังนั้ บริษัทจึงได้ปรับปรุงกฎระเบียบของการให้สินเชื่อบุคคลให้ครอบคลุมการให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 28 และมีการกำกับดูแลการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม


การผลักดันให้เกิดอัตราดอกเบี้ยใหม่ที่เป็นกลางในอุตสาหกรรม

โดยภาพรวม อัตราดอกเบี้ยในตลาดได้ลดลงในขณะที่อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆ ของบริษัทยังคงมีอัตราที่ต่ำที่สุดในท้องตลาด

ซึ่งในปีนี้ บริษัทมีส่วนร่วมกับองค์กรที่กำกับดูแล อาทิเช่น ธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลัง ควบคุมอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อบุคคลที่อัตราร้อยละ 28 และกระบวนการกำกับดูแลให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรมที่ชัดเจนมีส่วนช่วยการดำเนินธุรกิจในภาพรวม

การบริการที่เป็นเลิศ

นโยบายความเป็นเลิศด้านการบริการและการสร้างมาตรฐาน

บริษัทได้สร้างมาตรฐาน (อ่านเพิ่มเติมได้ที่ การมีส่วนร่วมของลูกค้าและการดูแลที่เป็นธรรม) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของบริษัทในการให้พิจารณาปล่อยสินเชื่อ การประเมินมูลค่าสินทรัพย์ การติดตามหนี้ และบริการอื่นๆของสาขาทั้งหมด ซึ่งบริษัทคาดหวังว่าผลลัพธ์ที่ได้คือกระบวนการหรือแนวทางปฏิบัติที่ส่งผลให้ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัททั้งทางด้านต้นทุนและผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

ซึ่งการสร้างเกณฑ์มาตรฐานนี้จะช่วยลดความเสี่ยงจากความความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน (ที่เกิดจากพนักงานา หรือการทุจริตเป็นต้น) และด้านการเงิน (อาทิเช่นการประเมินราคาสินทรัพย์เกินจริง ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ เป็นต้น) อย่างไรก็ตาม การสร้างเกณฑ์มาตรฐานการดำเนินงานจะมีประโยชน์ต่อองค์กรในหลาย (ซึ่งมากกว่าการปรับปรุงคุณภาพและราคา) ได้แก่

 • แนวปฏิบัติมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นและมีความหลากหลาย
 • การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในองค์กรทำได้สะดวกมากขึ้น
 • กระบวนการสร้างมาตรฐานเป็นเงื่อนไขที่ต้องจัดทำเพื่อสร้างเกณฑ์มาตรฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • เกณฑ์มาตรฐานการอนุมัติสินเชื่อมีส่วนช่วยลดการเลือกปฏิบัติจากกระบวนการอนุมัติ และทำให้ลูกค้ามีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนได้มากขึ้นและเป็นธรรม

ศีลธรรมจรรยาและกลไกดัชนีชี้วัดความสำเร็จของงาน

นอกจากบริษัทจะให้ความสำคัญกับการดูแลลูกค้า การทำงานอย่างหนักและความมานะอุตสาหะของพนักงานแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญในการสร้างกลไกการทำงานของพนักงานเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งสองฝ่ายด้วย

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของงาน: คุณภาพของสินทรัพย์ที่ดี

กลไกด้านศีลธรรม: บริษัทมิได้ตั้งเป้าความสำเร็จของงานเป็นเพียงแค่การเติบโตของยอดสินเชื่อ หรือยอดเก็บจากการติดตามหนี้เท่านั้น หากแต่เป้าหมายหลักของบริษัทคือการเพิ่มจำนวนลูกค้าและลดยอดคงค้างสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ การบรรลุเป้าหมายดังกล่าวถือว่าเป็นความสำเร็จของพนักงานและยังเป็นเครื่องมือในการปกป้องความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า อันจะเห็นได้จากคุณภาพของสินทรัพย์ของบริษัทที่ปรากฏในปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม หากปราศจากกลไกนี้แล้ว ลูกค้าอาจจะถูกชี้นำไปสู่การตัดสินใจทางด้านการเงินที่ผิดพลาด (ก่อภาระหนี้เกินตัว) หรือเผชิญความเสี่ยงทั้งด้านสวัสดิภาพและความเป็นส่วนตัวจากการผิดสัญญาชำระหนี้

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของงาน: การบริการที่เป็นเลิศ

กลไกลด้านศีลธรรมจรรยา: นโยบายการบริการที่ดีเลิศของบริษัทได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการแข่งขันในอุตสาหกรรมสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์อย่างสิ้นเชิง ซึ่งช่วยลดความขัดแย้งและการให้บริการลูกค้าที่ไม่เท่าเทียมกัน

จากการดำเนินงานของบริษัทที่ผ่านมา บริษัทพบกว่า ลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 70 เป็นลูกค้าเดิมที่กลับมาใช้บริการใหม่ และทางบริษัทได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของงานด้านคุณภาพของการให้บริการของพนักงาน เนื่องจากระดับคะแนนการประเมินอยู่ที่ระดับต่ำกว่าร้อยละ 70 หมายความว่าบริษัทต้องพัฒนาคุณภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น

และในปี พ.ศ. 2561 นี้ อัตราการคงอยู่ของลูกค้าคือร้อยละ 70

การบริการสินเชื่อของบริษัทนั้นตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่มีรายได้ไม่แน่นอนและสร้างความจงรักภักดีต่อบริษัท ผ่านช่องทางการให้บริการของสาขา นอกจากนี้ บริษัทได้เพิ่มช่องทางการบริการที่หลากหลายมากขึ้น อาทิเช่น การพัฒนาช่องทางการติดต่อบนโลกออนไลน์และสร้างความพึงพอใจของลูกค้าโดยการนำนโยบายการให้บริการที่เป็นเลิศมาใช้บริหารจัดการองค์กร

นอกจากนี้ การขยายสาขาอย่างต่อเนื่องของบริษัท ยังช่วยเพิ่มการเข้าถึงการบริการทางการเงินของประชากรไทย และการเพิ่มช่องทางการดำเนินธุรกิจบนโลกออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชั่น เมืองไทย 4.0 ทำให้บริษัทมีจำนวนลูกค้าในระบบออนไลน์ ในปี พ.ศ. 2561 เพิ่มมากขึ้น

ในปี พ.ศ. 2562 บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะเพิ่มจำนวนสินเชื่อโดยการขยายสาขาและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิตอลอย่างต่อเนื่อง

2. ความพึงพอใจของลูกค้า

การมีส่วนร่วมของลูกค้า

กระบวนการการจัดให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมชัดเจนและโปร่งใสเป็นปัจจัยหลักในการสร้างบริการที่เป็นเลิศ สร้างความเชื่อมั่นและความจงรักภักดีรวมทั้งสนับสนุนให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจทางด้านการเงินได้อย่างถูกต้อง

ทั้งหมดนี้ เป็นความลับสู่การรักษาอัตราหนี้เสียให้อยู่ในระดับต่ำ และรักษาความสามารถในการแข่งขันของบริษัทอีกด้วย

ในอดีตที่ผ่าน บริษัทใช้กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของลูกค้า ที่มุ่งเน้นการบริการที่เป็นเลิศ ทำให้มีการกำหนดมาตรฐานการบริการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดีในทุกสาขาของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ดำเนินการตรวจสอบการบริการของสาขาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการให้บริการ ผ่านช่องทางแบบเก่า (แบบฟอร์มขอบคุณลูกค้า) และชุมชนออนไลน์ (เฟซบุ๊ก: เมืองไทยแคปปิตอล ซึ่งมีผู้แสดงความคิดเห็นจำนวน 336 คนและระดับคะแนนความพึงพอใจคือ 4.25 ทำการเก็บข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561)

ในปี พ.ศ. 2561 นี้ บริษัทได้พัฒนาการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าในด้านต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในด้านความต้องการของลูกค้าและความพึงพอใจของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกลุ่มลูกค้าที่ยั่งยืน

ในการนี้ บริษัทได้นำเครื่องมือที่ใช้การมีส่วนร่วมของลูกค้า อันได้แก่ แบบสำรวจออนไลน์บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า การบริการ และประเด็นอื่นๆ ที่บริษัทให้ความสนใจ อาทิเช่น ความต้องการด้านผลิตภัณฑ์และการบริการของลูกค้า ประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการตลาด เป็นต้น โดยบริษัทนำผลจากการวิเคราะห์มาสรุปเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านประสบการณ์ของลูกค้าไปดำเนินงาน

3. ความรับผิดชอบต่อสิทธิของลูกค้า
 • สิทธิในการตัดสินใจด้านการเงินที่เหมาะสม
 • สิทธิในการได้รับอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมที่เป็นธรรม
 • สิทธิในการได้รับการสื่อสารที่โปร่งใส
 • สิทธิที่จะได้รับการให้บริการด้วยความเคารพและสุภาพ
 • สิทธิที่จะได้แสดงข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียน

นโยบายการควบคุมวงเงินและอัตราส่วนการให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน

เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการปล่อยสินเชื่อในระดับที่สูงเกินไป อันอาจจะนำไปสู่ยอดสินเชื่อคงค้างที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ บริษัทจึงได้กำหนดวงเงินสินเชื่อทั้งต่อสัญญาและรายบุคคล โดยพิจารณาจากหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกันในการกู้ยืม ซึ่งหลักประกันเหล่านี้จะถูกประเมินราคาเพื่อหาราคากลางผ่านศูนย์ประมูลของบริษัท (ซึ่งมีจำนวน 6 แห่ง) ซึ่งบริษัทจะทำการปรับปรุงราคาตลาดหรือราคากลางจำนวนสองครั้งในระบบ SAP เพื่อให้สาขานำข้อมูลที่ปรับปรุงไปใช้

ร้อยละ 50

อัตรสวนการให้สินเชื่อเมื่อเทียบเคียงกับหลักประกัน

200,000 บาท

วงเงินสินเชื่อสูงสุดต่อสัญญา

400,000

วงเงินสูงสุดรายบุคคล


อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมที่เป็นธรรม

บริษัทตระหนักดีว่าเราเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชากรไทย และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว บริษัทมีเป้าหมายที่จะให้บริการทางการเงินที่หลากหลาย และการให้สินเชื่อไมโครไฟแนนซ์แก่กลุ่มลูกค้ารากหญ้าซึ่งเป็นกลุ่มฐานล่างของปิรามิด บริการอื่นๆโดยคิดอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม ดังปรากฎในอัตราดอกเบี้ยของบริษัทที่กำหนดเพดานไว้ที่ร้อยละ 23 อันเป็นอัตราที่ต่ำกว่าอัตรากลาง


ความโปร่งใสในการสื่อสาร

เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้าและดำรงไว้ซึ่งความจงรักภักดี การสื่อสารเรื่องอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอย่างโปร่งใสสามารถสะท้อนให้เห็นได้จากโครงสร้างรายได้ของบริษัทอย่างชัดเจนและเรียบง่ายที่สุด ไม่ว่าลูกค้าของเราจะมีความรู้ในการจัดการด้านการเงินขนาดไหนก็ตาม ถือเป็นความรับผิดชอบของบริษัทที่จะต้องหาทางสื่อสาร และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขให้แก่ลูกค้าก่อนจะตกลงทำสัญญาเงินกู้ และเรายังมีนโยบายที่จะแสดงตารางอัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่ทั้งลูกค้าและพนักงานต้องสามารถเข้าใจได้


การบริการด้วยความเคารพและสุภาพ

การคงไว้ซึ่งจำนวนลูกค้าเดิมเป็นสิ่งสำคัญที่สร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนของบริษัทที่ให้บริการสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ ซึ่งอัตราลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ำของบริษัทโดยเฉลี่ยคือประมาณร้อยละ 70 ซึ่งบริษัทได้นำข้อมูลนี้มาใช้วัดประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน

คำติชมหรือเสียงสะท้อนของลูกค้าผ่านช่องทางที่หลากหลาย

บริษัทได้จัดเตรียมช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า เพื่อรับฟังคำติชมและเสียงสะท้อนของลูกค้าผ่านช่องทางรูปแบบเดิมและช่องทางออนไลน์ ได้แก่

3,279 ฉบับ

สาขา
(แบบฟอร์มขอบคุณลูกค้าหรือแบบประเมิน)

โอเปอร์เรเตร์จำนวน 8 สาย

ศูนย์บริการลูกค้า

2,426 คน

Line Application

40,934 likes

Facebook

ช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด

เป้าหมาย

2. การสร้างมาตรฐานจริยธรรมในการให้บริการในอุตสาหกรรมไมโครไฟแนนซ์

ความท้าทาย

เนื่องจากการอุตสาหกรรมไมโครไฟแนนซ์มีการเติบโตอันเนื่องมาจากความต้องการในประเทศเพิ่มสูงมากขึ้น เมืองไทย แคปปิตอล ในฐานะผู้นำอุตสาหกรรม เราตระหนักดีว่า อุตสาหกรรมที่ยังกระจัดกระจายนี้ควรจะต้องมีการพัฒนาและถูกควบคุมโดยหน่วยงานที่มีอำนาจในการปรับปรุงการดำเนินงานของทั้งอุตสาหกรกรมให้มีมาตรฐาน ซึ่งการเติบโตของการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ไม่เพียงแค่ต้องสมดุลกับความเสี่ยง แต่ยังต้องสมดุลกับจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ และการสร้างจริยธรรมให้เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมอีกด้วย

กลยุทธ์
พันธมิตรและการสร้างความร่วมมือ

การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงกฎหมายกำกับดูแลอุตสาหกรรมการให้บริการสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ ช่วยลดความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและการสร้างมาตรฐานการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม

ในต้นปี พ.ศ. 2561 บริษัทได้ประสานงานกับสมาชิกของสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถกว่า 30 บริษัท โดยบริษัทเหล่านี้มีความแตกต่างทั้งด้านขนาดและการดำเนินกิจการที่ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ ในประเทศไทย ได้มารวมตัวกันเพื่อให้ความร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทย ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศเรื่องการขออนุญาตเป็นผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ ที่คลอบคลุมการให้บริการสินเชื่อที่มีหลักประกัน อันได้แก่ การจำนำทะเบียนรถ อาทิเช่น รถมอเตอร์ไซค์ รถยนต์ และยานพาหนะที่ใช้ในการเกษตร ซึ่งประกาศดังกล่าวเป็นผลพวงมาจากความร่วมมือระหว่างสมาคมฯ และธนาคารแห่งประเทศไทย โดยบริษัทเชื่อว่าการกำกับดูแลการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม จะทำให้บริษัทได้รับการกำกับดูแลและได้รับข้อเสนอแนะจากธนาคารแห่งประเทศไทย และบริษัทหวังว่าธุรกิจบริการทางการเงินรายย่อยจะมีความชอบธรรมเฉกเช่นเดียวกับธุรกิจธนาคารในอนาคต

บริษัทดำเนินงานภายใต้การมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล

ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2561 โยจัดเก็บดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อย

ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2559 โดยจัดเก็บดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี

ประมวลกฎหมายแ่งและพาณิชย์

มาตรา: 0650-0656 พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560

ภาพ: การประชุมประจำปีของสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ

เป้าหมาย

1. การปลูกฝังพันธสัญญาของพนักงานในองค์กร

ความท้าทาย

พนักงานที่มีพันธสัญญากับองค์กรจะมีความมุ่งมั่น แรงสนับสนุน ความทุ่มเทในการทำงาน และ ความใส่ใจในคุณภาพการทำงานที่จะพาองค์กรไปสู่เป้าหมายและความสำเร็จอย่างยั่งยืน แต่เนื่องจาก ธุรกิจของเราเป็นธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยทรัพยากรมนุษย์เป็นสำคัญ วัฒนธรรมขององค์กรที่มุ่งเน้นด้านระเบียบวินัยจึงถือเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งในการรักษาคุณภาพของสินทรัพย์ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญของความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น นับเป็นความท้าทายอย่างยิ่งในการที่จะรักษาพนักงานใหม่และส่งเสริมให้พนักงานใหม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้ ในปี พ.ศ.2561 อัตราจำนวนพนักงานลาออกเทียบกับจำนวนพนักงานคงเหลือทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 17 ซึ่ง อัตราร้อยละ 11 นั้น เป็นจำนวนพนักงานที่มีอายุงานต่ำกว่า 6 เดือน

กลยุทธ์

การเติบโตทางธุรกิจจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ หากปราศจากพันธสัญญาของพนักงานที่มีต่อองค์กร ในการสร้างพันธสัญญาดังกล่าว บริษัทต้องสร้างพนักงานที่มีความซื่อสัตย์ ความสุข มีทักษะความรู้ความสามารถ และมีความหลากหลาย ซึ่งทั้งหมดนี้ ต้องอยู่บนพื้นฐานการเคารพสิทธิมนุษยชนของพนักงาน พนักงานจึงจะสามารถทำงานได้อย่างมีความสุขและเต็มประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

1. การสร้างความซื่อสัตย์ให้แก่พนักงาน

เทคโนโลยีเชื่อมเราเข้าด้วยกัน

เนื่องจากบริษัทมีสาขามากกว่า 3,279 สาขาทั่วประเทศ และมีจำนวนพนักงานมากกว่า 7,660 คน ดังนั้น บริษํทจึงได้นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเชื่อมโยงระหว่างพนักงานด้วยกัน ผู้บริหารต่อพนักงานา และพนักงานต่อผู้บริหาร

 • แพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (MTC University)

  การสร้างแฟลตฟอร์มสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของพนักงานในองค์กรจำนวนมากกว่า 7,660 คน จะได้สามารถเข้าถึงการสื่อสารที่เป็นทางการระหว่างพนักงานและผู้บริหาร

 • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน MTC Forum

  MTC Form เป็นแพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถามตอบ ร้องเรียน ให้ข้อเสนอแนะ และแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือทุจริต


การประเมินที่โปร่งใสและเป็นธรรม

 • การประเมินความพึงพอใจของพนักงาน

  ในปี พ.ศ. 2561 บริษัทได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของพนักงานผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในหน่วยงาน เนื่องจากบริษัทเผชิญปัญหาด้านอัตราการลาออกของพนักงานที่ทำงานกับองค์กรน้อยกว่าสามปีที่สูงเพื่อหาสาเหตุของการลาออก บริษัทจึงได้จัดทำแบบสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมาย และจะนำผลการวิเคราะห์มาพัฒนาการดำเนินงานที่ยั่งยืนของบริษัท

 • การประเมินแบบ 360 องศา

  เนื่องจากการทำงานเป็นทีมเป็นวัฒนธรรมองค์กรหลัก ดังนั้นบริษัทจึงได้นำการประเมินแบบ 360 องศามาใช้ในการประเมินศักยภาพของพนักงาน

  ในการนี้ การประเมินดังกล่าวจะมีส่วนช่วยสนับสนุนการประเมินศักยภาพและการพัฒนาตนเองของพนักงาน

 • การสัมภาษณ์พนักงานที่ลาออกจากบริษัท

  ในปี พ.ศ. 2561 บริษัทได้เริ่มรวบรวมข้อคิดเห็นของพนักงานจากหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึกในด้านสภาพแวดล้อมในการทำงานที่อาจส่งผลต่ออัตราการลาออกของพนักงานที่สูง โดยเฉพาะระยะเวลาการจ้างงานที่ต่ำกว่าสามปี ซึ่งอัตราการลาออกของหน่วยงานคือร้อยละ 17.21 โดยทั้งหมดเป็นพนักงานที่พึ่งได้รับการจ้างงาน

2. พนักงานมีความสุข

ปลอดภัยไว้ก่อน

เนื่องจากบริษัทมีนโบายความปลอดภัยของพนักงาน ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดเตรียมหมวกนิรภัยไว้ให้พนักงานทุกคน เพื่อให้พนักงานใช้สวมใส่ในระหว่างการขับขี่จักรยานยนต์เพื่อไปปฏิบัติงาน


สวัสดิภาพของพนักงาน

 • สวัสดิการที่พักฟรีสำหรับพนักงานทุกคน

  เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน บริษัทได้จัดเตรียมสวัสดิการที่พักให้แก่พนักงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยจะอนุญาตให้พนักงานเข้าพักที่ชั้นสองหรือชั้นสามของสำนักงาน ในขณะที่พนักงานที่ทำงาน ณ สำนักงานใหญ่ จะได้รับอนุญาตให้พักที่หอพักของบริษัทซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามสำนักงานใหญ่ ในเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

 • กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ในองค์กร ประจำปี 2561

  บริษัทได้สร้างเสริมสุขภาพของพนักงานในระยะยาวโดยการจัดโครงการกีฬาสัมพันธ์ภายในองค์กรทุกสัปดาห์และประจำปี

  ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทได้สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมโดยการเป็นเจ้าภาพโครงการ “Mini Marathon Bangkok Run in the City 2018” หรือ “โครงการวิ่งมินิมาราธอน กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2561”

3. พนักงานที่มีความรู้ความสามารถ

การรักษาไว้ซึ่งพนักงานที่มีความรู้ความสามารถนั้นเป็นหนึ่งในความท้าทายของบริษัท และบริษัทตระหนักดีว่า การสร้างโอกาสและแรงจูงใจในการทำงานนั้น จะช่วยเพิ่มศักยภาพของพนักงานที่และเพิ่มผลประโยชน์ของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงมีหน้าที่เตรียมความพร้อมให้แก่พนักงานให้มีความก้าวหน้าในอาชีพของตนเองผ่านโครงการอบรมของบริษัทดังต่อไปนี้

การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ (8-12 ชั่วโมง)

บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่เพื่อแนะนำพนักงานใหม่ให้รู้จักกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน วัฒนธรรมขององค์กร และการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร


การอบรมที่ต้องเข้าร่วม

การบริการที่เป็นเลิศ; สำหรับพนักงานทุกระดับ (8 ชั่วโมง)

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศจัดขึ้นเพื่อพัฒนาการให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพของบริษัท โดยพนักงานจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฏีและทักษะด้านการคิดเคราะห์ทั้งระดับบุคคลและองค์กร

เทคนิคการบริหารจัดการ; สำหรับระดับผู้บริหาร(8 ชั่วโมง)

เนื่องจากการดำเนินงานของบริษัทเป็นแบบกระจายอำนาจ ดังนั้นการอบรมเพื่อเพิ่มความเป็นผู้นำของผู้บริหารเป็นสิ่งจำเป็นต่อการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มผลกำไรแก่บริษัท


Selective Training การอบรมในหัวข้อต่างๆ (8 ชั่วโมง)

พนักงานแต่ละคนสามารถเข้าร่วมอบรมในหัวข้อที่ตนเองสนใจหรือมีความเกี่ยวข้องกับงานที่ทำเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ของตนเอง

ทุนสนับสนุน;

สำหรับระดับผู้บริหาร บริษัทได้จัดให้มีทุนการศึกษาแก่พนักงานเพื่อศึกษาต่อในระดับสูง


การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ บริษัทได้สร้างความมั่นใจว่าผู้บริหารระดับอาวุโสและระดับสูงจะเข้าร่วมโครงการวางแผนสืบทอดของหน่วยงาน โดยมีเกณฑ์ดังนี้

 1. คัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่ง โดยพิจารณาจากศักยภาพ ความรู้ความสามารถ และความพร้อม
 2. พัฒนาโครงการอบรมสำหรับผู้บริการได้รับเลือกให้รับตำแหน่งเพื่อเพิ่มความรู้และพัฒนาทักษะของคนเอง
 3. ดำเนินกิจกรรมเพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้ได้รับการคัดเลือกให้สืบทอดตำแหน่ง
 4. มีการโอนย้ายงานเพื่อเตรียมความพร้อมแก่ผู้บริหารที่ได้รับการสืบทอดตำแหน่ง
4. ความหลากหลายในองค์กร – ต้องไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง

นโยบายด้านความหลากหลายในองค์กรได้ถูกนำมาใช้ในการบริหารองค์กรในทุกระดับ ด้วยบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าแรงงานของบริษัทควรจะสะท้อนวิถีชีวิตของคนในชุมชน ดังนั้นการจ้างงานที่มีความหลากหลายทางด้านความคิดเห็นและภูมิหลังย่อมส่งผลให้ธุรกิจมีความมั่นคงแข็งแกร่ง

ความหลากหลายของพนักงาน ดัชนีชี้วัดความปลอดภัย
ร้อยละ 10.93 เป็นพนักงานผู้หญิง

3.5%

อุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงาน

ร้อยละ 40.49 ของพนักงานที่ทำงานในสำนักงานใหญ่เป็นผู้หญิง
ร้อยละ 21.43 ของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารเป็นพนักงานหญิง
การจ้างพนักงาน (ท้องถิ่นและโอนย้าย) ดัชนีการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
พนักงานจาก 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย

10,765,260 บาท

งบประมาณในารจัดโครงการอบรม

9.19

จำนวนชั่วโมงที่พนักงานหนึ่งคนเข้าร่วมอบรม

พนักงานที่มีความบกพร่องหรือพิการ 3 คน
 • พนักงานส่งเอกสาร จำนวน 1 คน
 • พนักงานบัญชี จำนวน 1 คน
 • พนักงานธุรการ จำนวน 1 คน
การสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง
ความท้าทาย

หากขาดการสนับสนุนจากบริษัท สมาชิกในชุมชนอาจต้องเผชิญกับการสูญเสียความเป็นปัจเจกชน เกียรติภูมิ และสุขภาพ ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนอ่อนแอลง สิ่งเหล่านี้อาจจะส่งผลต่อคุณภาพของคนในชุมชน ซึ่งท้ายที่สุดแล้ว ก็จะกลับมาเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทนั่นเอง ในการนี้ บริษัทจึงได้สนับสนุนชุมชนผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การบริจาคเพื่อการกุศล การสร้างศูนย์ดูแลเด็ก เพื่อแบ่งเบาภาระของบิดามารดาที่ต้องออกไปทำงาน โดยบริษัทมีเป้าหมายที่จะเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนที่คนในชุมชนจะนึกถึงเมื่อเผชิญปัญหาความเดือดร้อน

แนวทางการบริหารจัดการ

การสนับสนุนชุมชนผ่านโครงการ CSR ขององค์กร ทั้งในด้านการศึกษา การสาธารณสุขและการทำนุบำรุงศาสนาก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกแก่ชุมชนในระยะยาว

ด้านการศึกษา

บริษัทได้ดำเนินงานโครงการสร้างศูนย์พัฒนาเด็กและเยาวชน ภายใต้ชื่อ “บ้านใหม่ของหนู” ซึ่งโครงการนี้ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี

ในการนี้ บริษัทได้สร้างศูนย์ฯ มาแล้วทั้งสิ้น 9 ศูนย์ทั่วประเทศ และในปีพ.ศ. 2561 บริษัทจะสร้างศูนย์ฯเพิ่มเติมอีกจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กและเยาวชนบ้านคลองวาในจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ฯ ศรีบรรพต ในจังหวัดพัทลุง และศูนย์ฯหนองผักหวาน ในจังหวัดสระแก้ว

นอกจากการสร้างศูนย์ฯแล้ว บริษัทยังได้ติดตามการดำเนินงานของศูนย์ว่าสามารถดำเนินงานได้สองคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ โดยประเมินจากจำนวนของเด็กและเยาวชนที่ได้รับการดูแลภายในศูนย์ฯ จำนวนของเด็กจะเป็นตัวชี้วัดด้านการดำเนินงานของศูนย์ฯในแต่ละชุมชน กล่าวคือ จำนวนของครอบครัวที่บริษัทช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต

ด้านสาธารณสุข

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 บริษัทได้จัดโครงการบริจาคโลหิต โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากพนักงานของบริษัทที่เข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลต่างๆ และสภากาชาดไทย

ในปี พ.ศ. 2561 บริษัทมีพนักงานที่ร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 4,925 คน (300 ซีซีต่อคน) คิดเป็นจำนวน 1,477,500 ซีซี

โดยมีหมู่โลหิตดังนี้
หมู่โลหิตเอ จำนวน 271,200 ซีซี (ร้อยละ 18.36)
หมู่โลหิตบี จำนวน 520,500 ซีซี (ร้อยละ 35.23)
หมู่โลหิตโอ จำนวน 564,300 ซีซ๊ (ร้อยละ 38.19)
หมู่โลหิตเอบี จำนวน 121,500 ซีซี (ร้อยละ 8.22)

ด้านการทำนุบำรุงศาสนา

วัดถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน ดังนั้น บริษัทได้ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีทอดกฐินในทุกปี โดยหมุนเวียนไปตามท้องถิ่นต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำนุบำรุงประเพณีวัฒนธรรมและสร้างความความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน ในปี พ.ศ. 2561 บริษัทได้บริจาคเงินจำนวน 7,146,725 ล้านบาทให้แก่วัดดังรายนามต่อไปนี้

 1. วัดบ้านน้ำพุ จังหวัดชัยนาท จำนวน 1,787,220 บาท
 2. วัดอัมพวันนาราม จังหวัดร้อยเอ็ดจำนวน 1,785,910 บาท
 3. วัดท่ามะปริง จังหวัดชุมพร จำนวน 1,788,820 บาท
ความท้าทาย

ในฐานะผู้ให้บริการสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ที่มีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม อาทิเช่น การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสำนักงานใหญ่และสาขา และจากยานพาหนะของพนักงานอันส่งผลกระทบทางตรงต่อสิ่งแวดล้อม และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการดำเนินงานของบริษัทส่งผลกระทบทางอ้อมต่อสิ่งแวดล้อม ในการนี้บริษัทเผชิญความท้าทายที่จะลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมของบริษัท

แนวทางการบริหารจัดการ

บริษัทตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินงานของบริษัท อันได้แก่ สิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคาร อาทิเช่น การบริโภคพลังงานและความสิ้นเปลืองจากการใช้กระดาษ ดังนั้น บริษัทจึงได้ประกาศนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมในปี พ.ศ. 2561 โดยมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจที่ลดปริมาณการใช้ก๊าซเรือนกระจก

1. การต่อต้านมลพิษ

ในปีนี้ บริษัทได้ดำเนินโครงการเพื่อปกป้องป่าไม้ โดยการปรับปรุงนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในการนี้ บริษัทได้เปลี่ยนมาใช้กระดาษชำระที่ได้รับการรับรองมาตรฐานว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทมีเป้าหมายที่จะใช้กระดาษที่ได้รับฉลากเขียวภายในองค์กรทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 100

2. กดการใช้พลังงาน

ในปี พ.ศ. 2018 ซึ่งถือเป็นปีที่บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรและจัดทำนโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างเอาใจใส่

โครงการปิดเพื่อเปลี่ยน

ใน ปี พ.ศ. 2561 บริษัทได้เผยแพร่นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม บนเวบไซต์ของบริษัท ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน อาทิเช่น การจัดโครงการปิดเพื่อเปลี่ยนที่สำนักงานใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยลดปริมาณของก๊าซเรือนกระจก อันจะนำไปสู่การลดปริมาณความต้องการในการใช้ก๊าซธรรมชาติ

อาคารเขียวหรืออาคารประหยัดพลังงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก LEED

ในปลายปี พ.ศ. 2561 บริษัทได้ดำเนินการจัดตั้งสาขาทั่วประเทศไทยจำนวน 3,279 สาขา จึงทำให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณร้อยละ 90 ของปริมาณก๊าซทั้งหมดของบริษัท เพื่อลดปริมาณการใช้ก๊าซเรือนกระจก บริษัทได้ดำเนินการสร้างอาคารประหยัดพลังงานหรืออาคารเขียวที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก LEED ณ สำนักงานใหญ่ ที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเน้นให้เห็นถึงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของบริษัทผ่านสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงสุด

ในปีพ.ศ. 2561 บริษัทอยู่ในระหว่างการดำเนินงานออกแบบและวางแผนเพื่อสร้างตึกสำนักงานใหญ่แห่งใหม่โดยมีความตั้งใจที่จะนำกลยุทธ์การสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากลมาใช้ในการออกแบบก่อสร้าง

อาคารเขียวนี้ด้รับการรับรองมาตรฐาน LEED เนื่องจากเป็นอาคารที่ประหยัดพลังงานและทรัพยากร นอกจากนี้อาคารเขียวจะช่วยสร้างความสุขแก่บุคลากร ลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และก่อให้เปิดประโยชน์ต่อชุมชน
เกณฑ์ประเมินอาคารเขียว (LEED) จะทำการรับรองอาคารที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจำนวน 9 ด้านคือ

 • กระบวนการดำเนินงาน
 • ทำเลที่ตั้งและการคมนาคม
 • สถานที่ตั้งโครงการเพื่อความยั่งยืน
 • การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
 • พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 • วัสดุและทรัพยากร
 • คุณภาพของสิ่งแวดล้อมภายใน
 • นวัตกรรม
 • ความสำคัญเร่งด่วนในระดับภูมิภาค

โครงการอาคารประหยัดพลังงานยังอยู่ในระหว่างก่อสร้างและคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2563

3. ออฟฟิศที่มีประสิทธิภาพ

การนำระบบ SAPและการใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับมือถือจะช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษและขยะอย่างมีนัยยะสำคัญ และมีผลระยะยาวต่อการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในบริษัท นอกจากนี้บริษัทมีแผนที่จะนำเทคโนโลยีอื่นๆ เข้ามาช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษให้เหลือเพียง 15.2 แผ่น /คน/วัน ภายในปี พ.ศ. 2563 โดยในปี พ.ศ. 2562 บริษัทได้นำเทคโนโลยี QR Code มาใช้กับรายงานประจำปี และรายงานความยั่งยืนเพื่อประหยัดกระดาษและลดปริมาณขยะ

ในปี พ.ศ. 2561 บริษัทได้เริ่มดำเนินการเพื่อลดการใช้ทรัพยากร ลดปริมาณขยะและปริมาณก๊าซเรือนกระจก

จำเป็นต้องมีฉลากเขียว

การจัดซื้อกระดาษชำระอย่างมีความรับผิดชอบ โดยดำเนินการจัดซื้อกระดาษชำระที่ได้รับการรับรองด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือฉลากเขียวเท่านั้น

จำนวน 27,398 kg Co2

โครงการเปิดเพื่อปิด ลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ จากการลดปริมาณ การใช้ไฟฟ้า (สำนักงานใหญ่)

เทคโนโลยีลดการใช้กระดาษ ลดปริมาณการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ลง จำนวน 5,351 kg Co2

สำนักงานที่มีประสิทธิภาพและรับผิดชอบ เทคโนโลยี การสื่อสาร อาทิเช่น SAP, โปรแกรมประยุกต์สำหรับ มือถือ (mobile application) และระบบการสื่อสาร ภายในองค์กร ได้ถูกนำ มาใช้เพื่อลดปริมาณการใช้ กระดาษ

(ปริมาณการใช้กระดาษ 16.10 แผ่น/คน/วัน ซึ่งลดจากปีที่แล้ว ที่มีการใช้กระดาษ 17.5แผ่น/คน/ วัน และบริษัทมีเป้าหมายที่จะลดปริมาณการใช้ให้เหลือ เพียงร้อยละ 15.2แผ่น/คน/วัน ในปี พ.ศ. 2563)