ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนของธุรกิจ

กลับ

เมืองไทย แคปปิตอลดำเนินการประเมินและปรับปรุงประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน และประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจเป็นประจำทุกปี ตามกรอบของ GRI ประเด็นสำคัญหลักจะถูกคัดเลือกมาเพื่อพิจารณาโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ผลกระทบต่อ EGS และผลกระทบต่อธุรกิจ ขั้นตอนการประเมินประกอบด้วย 1) การระบุประเด็น 2) การจัดลำดับความสำคัญของประเด็น

ประเด็นที่สำคัญ ขอบเขตที่เกี่ยวข้องในปี 2561 ส่วนที่ปรากฎในรายงานความยั่งยืนปี 2561 หน้า
ความรับผิดชอบต่อลูกค้า การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า การสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า และการเคารพสิทธิ์ของลูกค้า การเติบโตของการกระจายการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชากรไทย
การจัดการบริหารความเสี่ยง ความท้าทาย และโอกาส ของความเสี่ยงด้านกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไมโครไฟแนนซ์ และหน่วยงานกำกับดูแลใหม่ของธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง การพัฒนาระดับศีลธรรมจรรยาของอุตสาหกรรม
การจัดการแรงงาน การให้การศึกษา สภาพแวดล้อมที่ดีต่อการปฏิบัติงาน (ความปลอดภัย และสวัสดิการ) โดยการสนับสนุนต่อสิทธิมนุษยชนของพนักงานด้วยความรับผิดชอบ การปลูกฝังความพันธสัญญาของพนักงานในองค์กร
การดูแลกำกับกิจการที่ดี นโยบายที่ได้รับการอนุมัติเพิ่มเติมซึ่งเกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น ทั้งพนักงาน ลูกค้า และภาครัฐ การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง
การจัดการก๊าซเรือนกระจก พลังงาน และขยะ ดำเนินนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อจัดการการปล่อยและของเสียและการใช้พลังงานทั้งห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท โดยผ่านเทคโนโลยีและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในระยะยาว