กลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กลับ

เมืองไทย แคปปิตอล มีเป้าหมายด้านความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ คือการเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ที่รับผิดชอบ ในที่นี้คือการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททุกฝ่ายเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน ด้วยจริยธรรม ให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารจึงร่วมกันกำหนดเป้าหมาย นโยบาย และกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี เพื่อปรับปรุงให้การพัฒนาอย่างยั่งยืนดำเนินต่อไปได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ในปี พ.ศ. 2562 คณะกรรมการจึงอนุมัติให้มีการเพิ่มเติมความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลเป็นคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งให้มีการจัดตั้งประธานคณะทำงานและคณะทำงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เพื่อจัดทำแนวทางปฏิบัติการพัฒนาอย่างยั่งยืน และพิจารณาประเด็นและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งจะสามารถเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจไปยังเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้

เมืองไทย แคปปิตอล มีความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบการเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ที่มีความรับผิดชอบ ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อทั้งเศรษฐกิจ และสังคมไทย บริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนามาตรฐานการให้บริการในอุตสาหกรรมให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมที่สำคัญ และยังเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนไทย นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังใส่ใจต่อการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน โดยเฉพาะชุมชนที่บริษัทมีสาขาตั้งอยู่ (ทั่วประเทศ) และผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงของบริษัท เช่น ลูกค้าและพนักงาน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯก็มิได้ละเลยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ทั้งการใช้ไฟฟ้า น้ำประปา และกระดาษ บริษัทฯจึงมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัทอย่างเป็นรูปธรรมในระยะยาว และในปีที่ผ่านมา เมืองไทย แคปปิตอล ประสบผลสำเร็จด้านการพัฒนาความยั่งยืนที่สำคัญดังนี้

ความสำเร็จด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2561

CG Awarded Excellence
MTC to receive the Excellence CG Awards by IOD Thailand
ต่อผู้ถือหุ้น
 • 26.5% ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น
 • THB 103,880 million มูลค่าตลาด ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯได้รับการขึ้นบัญชีในดัชนี MSCI Global Index เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
ด้านบรรษัทภิบาล
 • นโยบายต่อต้านการฟอกเงิน และการค้าอาวุธ และนโยบายแจ้งข้อร้องเรียน ได้รับการอนุมัติเพิ่มเติบเพื่อการกำกับกิจการที่ดี
 • กฎหมายใหม่ และสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ MTC ร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถกว่า 30 รายได้ร่วมกันก่อตั้งสมาคมการค้าผู้ประกอบสินเชื่อทะเบียนรถ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาภูมิทัศน์ของอุตสาหกรรมไมโครไฟแนนซ์ และสร้างมาตรฐานการให้บริการที่เหมาะสม ด้วยความร่วมมือดังกล่าวนี้ ความเสี่ยงด้านกฎหมายจึงลดลงทั่วทั้งอุตสาหกรรม
 • ตารางทักษะของคณะกรรมการบริษัท ได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการมีการผสมผสานของทักษะและความรู้อย่างสมดุล และเหมาะสมต่อการบรรลุเป้าหมายของบริษัท
ต่อชุมชน
 • ด้านการศึกษา: สร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง
 • ด้านศาสนา: จัดทอดกฐิน 4 กอง
 • ด้านสาธารณสุข: บริจาคโลหิต จำนวน 1,477,500 ซีซี
ต่อสิ่งแวดล้อม
 • นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเริ่มดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • จัดส่งข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ CDP
 • ดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่ LEED Certified
ต่อลูกค้า
 • จำนวน 3,279 สาขาทั่วประเทศไทยประชาชนชาวไทย ซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยและรายได้ไม่ประจำสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้โดยผ่านผลิตภัณฑืสินเชื่อแบบใหม่และการขยายสาขาของบริษัท
 • นำพาอุตสาหกรรมไปสู่การกำกับและมาตรฐานการให้บริการใหม่ ให้ความร่วมมือแก่ธนาคารแห่งประเทศไทย ในการดำเนินการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมไมโครไฟแนนซ์ และกำหนดมาตรฐานการให้บริการใหม่ รวมถึงการกำหนดเพดานอัตราดอกเบี้ยใหม่
 • เปิดกว้างสำหรับสังคมไร้เงินสดเทคโนโลยีการชำระเงินออนไลน์จะถูกนำมาปรับใช้กับการให้บริการภายในปี 2562 เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าเพื่อเพิ่มความพึงพอใจ