นโยบายและโครงสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กลับ

นโยบายและโครงสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการและคณะทำงานที่บริหารจัดการประเด็นต่างๆ ประกอบด้วย

คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน/คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ร่วมกันกำหนด ทบทวน และอนุมัติเป้าหมายและนโยบายด้านความยั่งยืนให้ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน แนะแนวแนวทางการดำเนินงาน รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อจัดทำประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (materiality) พร้อมทั้งกำหนดกรอบการบริหารและจัดการความเสี่ยง รวมถึงความเสี่ยง Megaforce และกำหนดโครงสร้างและผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการดูแลให้เกิดการติดตามงานด้านการกำกับดูแล

ประธานคณะทำงานและคณะทำงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประธานคณะทำงาน (รองกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ) ได้จัดตั้งคณะทำงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนจากหลายหน่วยงานที่มีความเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททุกกลุ่ม อาทิ ตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ฝ่ายเลขานุการบริษัท ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ (ธุรการ) ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายการเงิน และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะทำงานนี้ทำหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำกลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายที่คณะกรรมการตั้งไว้ วางแผนทิศทางการดำเนินงาน ปฏิบัติตามแผนงาน โดยใช้ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ เครื่องมือ และแนวทางช่วยในการปฏิบัติงาน รวมถึงตรวจติดตามการดำเนินงาน ตลอดจนรายงานผลงานให้กับผู้บริหาร คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัทรับทราบ