รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

 • 33.96%
  นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ
 • 33.96%
  นางดาวนภา เพชรอำไพ
 • 4.11%
  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
 • 2.38%
  SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
 • 1.33%
  นายวศิน เดชกิจวิกรม
 • 24.26%
  Others
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ 720,056,400 33.96
2. นางดาวนภา เพชรอำไพ 720,000,000 33.96
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 87,211,191 4.11
4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 50,377,275 2.38
5. นายวศิน เดชกิจวิกรม 28,202,600 1.33
6. นายสุทธิพงษ์ เวศย์วรุตม์ 23,700,000 1.12
7. STATE STREET EUROPE LIMITED 20,947,444 0.99
8. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 18,238,400 0.86
9. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 12,086,600 0.57