รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2563

 • 33.96%
  นางดาวนภา เพชรอำไพ
 • 33.49%
  นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ
 • 5.07%
  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
 • 2.58%
  STATE STREET EUROPE LIMITED
 • 2.53%
  SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
 • 22.37%
  Others
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นาง ดาวนภา เพชรอำไพ 720,000,000 33.96
2. นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ 710,056,400 33.49
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 107,473,946 5.07
4. STATE STREET EUROPE LIMITED 54,599,277 2.58
5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 53,689,000 2.53
6. CITI (NOMINEES) LIMITED-CITIBANK LONDON RE FUND 208 28,378,400 1.34
7. กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 15,432,000 0.73
8. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 11,800,000 0.56
9. MRS. KWANTA VESVARUTE 11,650,300 0.55
10. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 10,642,400 0.50