รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

 • 33.96%
  นางดาวนภา เพชรอำไพ
 • 33.49%
  นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ
 • 5.07%
  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
 • 2.44%
  SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
 • 1.98%
  STATE STREET EUROPE LIMITED
 • 23.06‬%
  Others
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นางดาวนภา เพชรอำไพ 720,000,000 33.96
2. นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ 710,056,400 33.49
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 107,462,633 5.07
4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 51,790,500 2.44
5. STATE STREET EUROPE LIMITED 42,028,174 1.98
6. นางขวัญตา เวศย์วรุตม์ 28,130,000 1.33
7. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 18,558,400 0.88
8. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 14,931,400 0.70
9. กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล 12,148,800 0.57