การจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล

ในอัตราไม่ต่ำกว่า 50%

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่า 50% ของกำไรสุทธิหลักการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปี

บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่า 50% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

วันที่คณะกรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล จำนวนเงินปันผลต่อหุ้น วันผลประกอบการ
20/02/61 27/04/61 14/05/60 เงินปันผล 0.18 01/01/60-31/12/60
20/02/60 26/04/60 15/05/60 เงินปันผล 0.10 01/01/59-31/12/59
18/02/59 27/04/59 13/05/59 เงินปันผล 0.20 01/01/58-31/12/58
19/02/58 27/04/58 11/05/58 เงินปันผล 0.13 01/01/57-31/12/57