MTC ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ 'หุ้นยั่งยืน' ประจำปี 2562 โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นปีแรก

กลับ

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหุ้นยั่งยืน ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นปีแรก ซึ่งการประเมินความยั่งยืนนั้น ครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ (บรรษัทภิบาล) สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นวัดผลในด้านกระบวนการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยการกำหนดนโยบาย การตั้งเป้าหมาย การนำนโยบายไปปฏิบัติ การวัดผลลัพธ์จากการดำเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯได้ถูกนำไปคำนวณดัชนี SETTHSI อีกด้วย

นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีแนวทางยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมมาภิบาลอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ที่มีความรับผิดชอบมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัทฯ และได้เปิดเผยนโยบายและกลยุทธ์ในการพัฒนาธุรกิจเพื่อสร้างความยั่งยืนทั้ง 3 มิติอย่างครบถ้วน สอดคล้องตามเป้าหมายของ SDG 8 หัวข้อขององค์การสหประชาชาติ (UN)