ตลท.คัด 98 หุ้นยั่งยืนปี 62 พบมีหุ้นเข้าใหม่กลุ่มเกษตร-อาหาร

กลับ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2562 โดยมีบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ที่ได้รับคัดเลือก 98 บริษัท ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงพัฒนาการด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ บจ. ไทย

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญกับภารกิจการพัฒนาตลาดทุนให้เป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วนตามวิสัยทัศน์ “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone” โดยมุ่งสร้างระบบนิเวศของการลงทุนอย่างยั่งยืน ตั้งแต่การส่งเสริมให้ บจ. ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) ไปจนถึงการจัดทำรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับ ESG

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดทำรายชื่อหุ้นยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 สำหรับปีนี้มี บจ. ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืนถึง 98 บริษัท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 51 บจ. ในปี 2558 สะท้อนว่า บจ. ไทยให้ความสำคัญและมีการดำเนินงานด้าน ESG ในกระบวนการทางธุรกิจอย่างเข้มข้นมากขึ้น ซึ่งในปีนี้ ได้เห็นพัฒนาการที่ดีในด้านการกำหนดวิสัยทัศน์และนโยบายเพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นภายในองค์กร การมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา Climate Change โดยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการทางธุรกิจ ตลอดจนการเปิดเผยนโยบายและการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบ ทั้งนี้ ที่ผ่านมาตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนให้ บจ. เข้าร่วมการประเมินความยั่งยืน เพื่อให้ทราบถึงสถานะการดำเนินงานด้าน ESG รวมทั้งมีข้อมูลเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้ บจ. เปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนมากขึ้นเพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจลงทุนให้สอดคล้องกับแนวทางการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Investment)” นายภากรกล่าว

บจ. ที่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ปี 2562 มาจากกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรมากที่สุด คือ 19 บริษัท รองลงมาเป็น บจ. ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง สินค้าอุตสาหกรรม และบริการกลุ่มละ 15 บริษัท นอกจากนี้ บจ. ที่ได้รับคัดเลือกเข้าในรายชื่อหุ้นยั่งยืนใหม่ในปีนี้มาจากกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และกลุ่มบริการซึ่งเป็นกลุ่มที่มี บจ. ได้รับคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืนเพิ่มขึ้นมากที่สุด โดย บจ. ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนทั้ง 98 บริษัท มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 11,314,328 ล้านบาท ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2562 โดยมีสัดส่วนคิดเป็น 65.26% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม

รายชื่อหุ้นยั่งยืนคัดเลือกจาก บจ. ที่เข้าร่วมตอบแบบประเมินความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยข้อคำถาม 19 หมวด ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ (รวมบรรษัทภิบาล) สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นวัดผลในด้านกระบวนการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยการกำหนดนโยบาย การตั้งเป้าหมาย การนำนโยบายไปปฏิบัติ

การวัดผลลัพธ์จากการดำเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ซึ่ง บจ. ที่จะได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนต้องมีคะแนนผ่านร้อยละ 50 ในทุกมิติ หรือได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนยืนสากล Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ในปีที่มีการประเมิน และผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด เช่น การประเมินคุณภาพรายงานด้านบรรษัทภิบาล (CGR) ผลประกอบการด้านกำไรสุทธิและส่วนของผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของ บจ. และการไม่สร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมสังคม และบรรษัทภิบาล เป็นต้น โดยมีคณะทำงานเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืนเป็นผู้กลั่นกรองให้มีความโปร่งใสตลอดกระบวนการ

นอกจากนี้ รายชื่อหุ้นยั่งยืนยังใช้เป็นเกณฑ์คำนวณดัชนี SETTHSI เพื่อส่งเสริมการลงทุนในหุ้นยั่งยืนที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล โดยมีการทบทวนทุกครึ่งปี

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ใน Thailand Sustainability Investment 2019

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

กลุ่ม 1 บริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท
ADVANC บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
AOT บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
BAY ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
BBL ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
BEM บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
BTS บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
CPALL บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
CPF บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
CPN บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
DTAC บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
EA บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
EGCO บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
GULF บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
HMPRO บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
INTUCH บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
IRPC บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
IVL บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
KBANK ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
KTB ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
MINT บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
MTC บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
PTT บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
PTTEP บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
PTTGC บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
SCC บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
TOP บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
TRUE บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
   
กลุ่ม 2 บริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ระหว่าง 30,000-100,000 ล้านบาท
BANPU บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
BCP บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
BGRIM บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
BPP บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
CENTEL บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
DELTA บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
GPSC บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
KKP ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
KTC บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
PSH บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
RATCH บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
SCCC บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
SPALI บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
SPI บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
TFMAMA บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
TISCO บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TTW บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
TU บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
   
กลุ่ม 3 บริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ระหว่าง 10,000-30,000 ล้านบาท
AAV บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)
AMATA บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
BAFS บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
EASTW บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
GFPT บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
GGC บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
PCSGH บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
PTG บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
S บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
SC บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
STA บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
TASCO บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
TFG บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
TVO บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
   
กลุ่ม 4 บริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ระหว่าง 3,000-10,000 ล้านบาท
BWG บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
DRT บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
ICHI บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
IRC บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
JWD บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
LPN บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
NYT บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
PM บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
S & J บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
SAT บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
SCG บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
SFP บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
SNC บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)
SYNTEC บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
THCOM บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
TSC บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)
TSTH บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
TTCL บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
TWPC บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
   
กลุ่ม 5 บริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท
CFRESH บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
HTC บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
ILINK บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
M-CHAI บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)
NSI บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
PPP บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)
PT บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
SSSC บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)
TBSP บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)
THIP บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
   
  บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
AGE บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
AKP บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)
CHO บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)
COLOR บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน)
FPI บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
PHOL บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)
PPS บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
UAC บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

 

ที่มา efinancethai