คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

กลับ

นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ

อายุ

65 ปี

ประเภทกรรมการ

กรรมการ

วันแต่งตั้งครั้งแรก

12 กันยายน 2555

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

6 ปี 3 เดือน

ที่อยู่ปัจจุบัน

13 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 83/1 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE), 2543
 • ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA), 2541
 • ปริญญาโท OKLAHOMA CITY UNIVERSITY, USA., FINANCE, 2533
 • ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เศรษฐศาสตร์บัณฑิต, 2519

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ

 • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SET/2012
 • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 5/2016)

ประวัติการทำงาน

 • บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัทฯ

710,056,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.493 ( ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2561 )

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บริษัท แอดวานซ์เพาเวอร์คอนเวอร์ชั่น จำกัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ, รองประธานกรรมการ บริษัท นายณ์เอสเตท จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี2561

 • ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7/7 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 3/3 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล จำนวน 3/3 ครั้ง