คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

กลับ

นายกัมพล ตติยกวี

กรรมการอิสระ /ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายกัมพล ตติยกวี

อายุ

59 ปี

ประเภทกรรมการ

กรรมการอิสระ

วันแต่งตั้งครั้งแรก

12 กันยายน 2555

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

6 ปี 3 เดือน

ที่อยู่ปัจจุบัน

52/4 ซอยเมฆสวัสดิ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา

  • ปริญญาโท OKLAHOMA CITY UNIVERSITY, USA
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 9

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ

  • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 74/2006
  • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 55/2006
  • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 5/2016)
  • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 25/2017

การถือหุ้นในบริษัทฯ

200,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.009 (ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2561)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.บลิสเทล
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.พาวเวอร์โซลูชั่น เทคโนโลยีี
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.วีรีเทล
2560 - พ.ย. 2561 ประธานกรรมการบริหาร บมจ.บลิสเทล
2556 - 2560 กรรมการ บมจ.อมตะวีเอ็น
2553 - 2556 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.วีรีเทล

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.บิ๊กแก๊ส
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ไทยไปป์ไลน์เน็ทเวิร์ค

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี2561

  • ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7/7 ครั้ง
  • ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4/4 ครั้ง
  • ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 3/3 ครั้ง
  • ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล จำนวน 3/3 ครั้ง

หมายเหตุ : มีการแต่งตั้งตำแหน่ง จาก กรรมการบริหารความเสี่ยง ไปดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561