คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

กลับ

นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาล

นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม

อายุ

66 ปี

ประเภทกรรมการ

กรรมการอิสระ

วันแต่งตั้งครั้งแรก

12 กันยายน 2555

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

6 ปี 3 เดือน

ที่อยู่ปัจจุบัน

291 ซอยพัฒนาการ 61 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา

  • ปริญญาโท การเงิน, Washington State University, USA

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ

  • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 157/2012
  • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 13/2013
  • หลักสูตร Role of Nomination and Governance Committee (RNG) 7/2015

การถือหุ้นในบริษัทฯ

800,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.038 ( ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2561)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ไอร่า แคปปิตอล
2552 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บมจ.หลักทรัพย์ไอร่า

ตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี2561

  • ประชุมคณะกรรมการบริษัท จํานวน 7/7 ครั้ง
  • ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 4/4 ครั้ง
  • ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล จํานวน 3/3 ครั้ง
  • ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จํานวน 2/2 ครั้ง