โครงสร้างรายได้

ประเภทของรายได้ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
รายได้ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
ในการให้บริการสินเชื่อ
- สินเชื่อทะเบียนรถและที่ดิน 1,562.30 84.17 2,161.07 84.45 3,772.13 84.35 6,116.56 81.87
- สินเชื่อส่วนบุคคล 5.12 0.28 64.02 2.50 247.21 5.53 678.36 9.08
รวมรายได้ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
ในการให้บริการสินเชื่อ
1,567.42 84.45 2,225.09 86.95 4,019.34 89.88 6,794.92 90.95
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 1) 279.32 15.05 317.29 12.40 436.07 9.75 642.03 8.59
รายได้อื่น 2) 9.34 0.50 16.56 0.65 16.58 0.37 34.04 0.46
รวมรายได้ทั้งหมด 1,856.08 100.00 2,558.94 100.00 4,472.0 100.00 7,470.99 100.00

หมายเหตุ :

1) รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ ประกอบด้วย ค่าปรับและค่าติดตามทวงถาม ค่านายหน้าจากการขายประกันของ MTLI

2) รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้ค่าบริการข้อมูลแก่บริษัทประกัน, กำไรจากการขายทรัพย์สิน, ค่าเสียหายจากการยึด รถยึด เป็นต้น