ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม

หน่วย: ล้านบาท

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

หน่วย: ล้านบาท

สินทรัพย์รวม

หน่วย: ล้านบาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

หน่วย: ล้านบาท
รายละเอียด ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 8,776.81 13,082.80 24,425.58 36,953.01 49,146.11 59,207.47
หนี้สินรวม 3,670.75 7,430.66 17,733.29 28,009.70 36,847.04 44,351.36
ส่วนของผู้ถือหุ้น 5,106.06 5,652.14 6,692.28 8,943.32 12,299.07 14,856.11
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 2,120.00 2,120.00 2,120.00 2,120.00 2,120.00 2,120.00
รายได้รวม 1,856.08 2,558.94 4,472.00 7,470.99 10,416.46 9,233.00
กำไรสุทธิ 544.12 825.00 1,464.14 2,500.60 3,713.39 3,106.00
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.33 0.39 0.69 1.18 1.75 1.47
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ            
ROA(%) 9.19 9.44 9.66 10.12 10.75 9.82
ROE(%) 15.45 15.34 23.72 31.99 34.96 31.43
อัตรากำไรสุทธิ(%) 29.32 32.24 32.74 33.47 35.64 33.64