สารจากประธานกรรมการบริหาร

Walk along with Muangthai Capital

2018-2020 Annual Targets

The Company plan to grow
by 30-40 percent per year
and expand the branch at least
600 branches per year
and shall maintain an NPL which
does not exceed 1.5 percent

นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ

(ประธานกรรมการบริหาร)

ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทมีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง โดยสามารถเติบโตในทุกๆด้าน มากกว่าเป้าหมาย ที่ตั้งไว้ คือ สูงกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ โดยเฉพาะผลกำไรของบริษัท มีจำนวน 2,501 ล้านบาท เติบโตถึง 70.83 เปอร์เซ็นต์

สำหรับปี 2561 บริษัทยังคงเน้นการเจริญเติบโตขององค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ทางผู้บริหารได้กำหนดนโยบายในการเติบโต ไว้ไม่น้อยกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ และเปิดสาขาอย่างน้อย 600 สาขา โดยยังคงดูแลหนี้เสียหรือ NPL ไว้ไม่เกิน 1.5 เปอร์เซ็นต์

การที่บริษัทสามารถเติบโตและดำเนินธุรกิจเจริญอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนั้น เป็นเพราะทางผู้บริหารยึดหลักการบริหาร จัดการภายใต้การมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยให้ความสำคัญกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น, ผู้ลงทุน, พนักงาน, พันธมิตร ทางธุรกิจ และสังคม

ผมในนามของคณะผู้บริหาร ขอให้คำยืนยันว่าผมและทีมงานจะบริหารงานของบริษัทให้ประสบความสำเร็จตามแผนงานที่ วางไว้ โดยยึดหลักคุณธรรม, จริยธรรม และความโปร่งใส เป็นที่ตั้ง เพื่อให้องค์กรเจริญเติบโตต่อไป