สารจากประธานกรรมการบริหาร

Walk along with Muangthai Capital

2018-2020 Annual Targets

The Company plan to grow
by 30-40 percent per year
and expand the branch at least
600 branches per year
and shall maintain an NPL which
does not exceed 1.5 percent

นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ

(ประธานกรรมการบริหาร)

ขณะนี้ บริษัทได้ประกาศผลประกอบการประจำปี 2561 ออกมาให้สาธารณะได้รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลการดำเนินงานในรอบปีดังกล่าว ผมเชื่อว่าไม่ได้สร้างความผิดหวังให้กับนักลงทุน และนักวิเคราะห์แต่ประการใด กล่าวคือ เมื่อต้นปี 2561 ทางทีมงานผู้บริหารได้ประกาศแผนงานการเติบโตไว้ 40 เปอร์เซ็นต์ โดยเน้นในเรื่องยอดปล่อยสินเชื่อใหม่, ลูกหนี้คงค้าง, รายได้, และผลกำไร ให้เติบโตในทิศทางดังกล่าว และมีหนี้เสียหรือ NPL ไม่เกิน 1.5 เปอร์เซ็นต์ซึ่งผลการดำเนินงานที่ออกมาก็เป็นไปในทิศทางที่ได้ประกาศไว้และคุมหนี้เสียหรือ NPL ไว้ที่ 1.12 เปอร์เซ็นต์ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้

การที่บริษัทมีผลการดำเนินงานเติบโตได้ตามเป้าหมายดังกล่าวนั้น ผมต้องขอขอบใจมายังผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่มี ส่วนร่วมในการทำงาน ไม่ว่าเรื่องการปล่อยสินเชื่อ การหาลูกค้าใหม่ และการติดตามทวงถามหนี้ค้างชำระ จนทำให้ผลประกอบการของบริษัทออกมาตามที่ตั้งไว้ผมจึงต้องถือโอกาสนี้ขอบใจมายังพนักงานทุกท่าน, อนึ่ง จากการที่เราเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีจึงทำให้บริษัทเราได้รับความเชื่อถือ และหุ้นของบริษัทได้ถูกนำไปคำนวณในดัชนี MSCI Index ซึ่งเป็นดัชนีการลงทุนที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับทั่วโลก เรื่องนี้จึงเป็นสิ่งที่พวกเราควรจะยินดีร่วมกัน

สำหรับแผนงานในปี 2562 บริษัทยังคงมุ่งเน้นการเติบโตในทุกๆ ด้าน 35 เปอร์เซ็นต์และคุมหนี้เสีย หรือ NPL ไม่ให้เกิน 2 เปอร์เซ็นต์โดยบริษัทยังคงเปิดสาขาใหม่อีก 600 สาขา จึงทำให้คาดการณ์ได้ว่า ภายในสิ้นปี 2562 บริษัทมีจำนวนสาขาทั้งสิ้น 3,900 สาขา ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวเป็นสิ่งที่ท้าทายพนักงานและทีมผู้บริหารที่จะทำงานให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

ท้ายที่สุดนี้ ผมในฐานะคณะผู้บริหารขอยืนยันว่า พวกเราทุกคนจะดูแลและบริหารงานของบริษัท ให้ประสบผลสำเร็จตามแผนงานที่วางไว้โดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัท เพื่อให้องค์กรสามารถเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืนตลอดไป