ประวัติความเป็นมาของบริษัท

บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เดิมชื่อบริษัท ดี.เอส. ลิสซิ่ง จำกัด ก่อตั้งโดยนายชูชาติเพ็ชรอำไพ และนางดาวนภา เพชรอำไพ ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2535 มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 13 ซอยจรัญสนิทวงศ์แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 2 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจเช่าซื้อ รถจักรยานยนต์ทั้งใหม่และมือสองทุกยี่ห้อ ผ่านผู้จัดจำหน่ายทั้งในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอื่นๆ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง เช่น สุโขทัย กำแพงเพชร พิจิตร เป็นต้น โดยกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการจะเป็นผู้มีรายได้ประจำทั้งรายวันและรายเดือน เกษตรกร และรับจ้างทั่วไป ต่อมาบริษัทฯได้เพิ่มการให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถจักรยานยนต์เพื่อเป็นการต่อยอดการให้บริการ สินเชื่อแก่ลูกค้าที่ผ่อนชำระค่างวดตามสัญญาเช่าซื้อครบถ้วนแล้ว รวมทั้งเพิ่มประเภทรถไปสู่รถยนต์และรถเพื่อการเกษตรเพื่อ ให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างหลากหลายมากยิ่งขึ้นจนกระทั่งปี2544 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทจาก บริษัท ดี.เอส. ลิสซิ่ง จำกัด เป็น บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2544 และได้หยุดการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ เนื่องจากผู้ผลิตและ ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์เริ่มมีการให้บริการเช่าซื้อแก่ลูกค้าเอง ทำให้จำนวนผู้ให้บริการเพิ่มขึ้นและส่งผลทำให้ภาวะ การแข่งขันสูงขึ้น

26 ปี MTLS

ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2535

ในปี 2549 บริษัทฯ เล็งเห็นถึงช่องทางในการขยายธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับของธนาคาร แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจจากกระทรวงการคลังโดยได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2549 และเริ่มขยายการให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลไปยังสาขาต่างๆ ของบริษัทฯ

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้เพิ่มผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ได้แก่ สินเชื่อนาโน ไฟแนนซ์ (สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ) โดยบริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจจากกระทรวง การคลัง เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 และสินเชื่อโฉนดที่ดิน

ในปี 2559 บริษัทฯ เริ่มให้บริการรับชำระเงินผ่านระบบเคาน์เตอร์เซอร์วิสในเดือนกันยายน และบริษัทให้บริการ ตู้เติมเงินอัตโนมัติเพื่อเพิ่มช่องทางบริการด้านอื่นให้กับลูกค้ามากขึ้น

ในปี 2560 บริษัทฯ เริ่มให้บริการรับชำระเงินผ่านบิ๊กซี, เทสโก้โลตัส และแอร์เพย์เพื่อเพิ่มช่องทางการรับชำระให้กับ ลูกค้ามากขึ้น

“บริการใกล้ชิด ดุจญาติมิตรที่รู้ใจ.”

บริษัทฯ ให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้ารายย่อยที่เป็นคนในพื้นที่เป็นหลัก ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในการสร้างความ สัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า โดยมีสโลแกนว่า “บริการใกล้ชิด ดุจญาติมิตรที่รู้ใจ” จนทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาใช้บริการสิน เชื่อของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และเพื่อรองรับการเติบโตดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการ บริการให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีสาขารวมทั้งสิ้น 2,424 สาขา