ภาพรวมธุรกิจบริษัท

บริษัทฯ ดำเนิน ธุรกิจประเภทสินเชื่อ ตั้งแต่ปี 2535 โดยเน้นการปล่อยสินชื่อ รถจักรยานยนต์ โดยครองส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น บริษัทได้เพิ่มสินเชื่อประเภทอื่น ได้แก่ สินเชื่อรถยนต์ทุกประเภท สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อรถเพื่อการเกษตร สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อนาโนไฟแน้นซ์ สินเชื่อโฉนดที่ดิน นอกจากนี้บริษัทยังรับทำ พ.ร.บ. เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า

ปัจจุบันบริษัท
พนักงานทั้งสิ้น 5,800 ราย
สาขาทั้งหมด 2,638 สาขา
และยังคงมุ่งเน้นขยายการบริการ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย จากจังหวัดมุ่งสู่ อำเภอ จาก อำเภอ ลง ตำบล
มีเป้าหมาย
2,800
สาขา ภายในปี 2561

สรุปข้อมูลสาขาต่อประชากรในพื้นที่ในปี 2560
รวม 2,424 สาขา 66 ล้านคน

ณ สิ้นสุดไตรมาส 1/2561